Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Вищі навчальні заклади (ВНЗ) України та світу

Вищі навчальні заклади (ВНЗ) України та світу

Тенденції розвитку приватного сектора вищої освіти в Україні

 

Приватна освіта - статус на умовах комерційного підприємства; передбачається, що надана тут вища освіта є приватним благом, тобто вузи надають комерційні послуги; державне фінансування практично недоступно. Внз приватної форми власності позбавлені будь-яких пільг з оплати комунальних послуг. Недержавний університет не має ніякої урядової підтримки ні у вигляді стипендій для студентів або додаткового соціального забезпечення викладачів, ні державного замовлення на підготовку фахівців і т.д.

 

топ 25 найкращих країн для здобуття освіти

 


20.10.2014 10:47/читати далі...
Недоліки Болонської системи в Україні

Україна підтримала загальне розуміння цілей Болонського процесу, про які зазначається в Болонській декларації і подальших комюніке, підтвердила свої зобов’язання відносно координації своїх дій у рамках Болонського процесу з метою формування Європейського простору вищої освіти, про що зазначено у наказі Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року» від 13 липня 2007 р. № 612.

Недоліки Болонської системи в Україні

З часу приєднання до Болонського процесу в Україні проведено.....


20.10.2014 10:33/читати далі...
Філософські аспекти сучасної освіти

Розвиток суспільства на зламі століть зумовлює глибокі зміни в усіх галузях життя, які визначають як перехід до інформаційного суспільства. Основу економіки становлять нематеріальні товари і послуги, а знання та вміння набувають першочергового значення. У такому суспільстві люди самі несуть відповідальність за свій успіх, вони повинні стати активними громадянами. Темпи змін, що відбуваються, вимагають постійного поповнення знань, підвищення професійної кваліфікації індивідуума.

Філософські аспекти сучасної освіти

Перехід від індустріального до постіндустріального (інформаційного) суспільства супроводжується.....


20.10.2014 10:10/читати далі...
Відображення якості освіти в сучасній Німеччині

Німецька система освіти, у тому числі й вища, починаючи з першої половини ХІХ століття, безумовно, вважається однією з кращих у світі.

освіта в Німеччині

Ефективність вищої освіти Німеччини зумовлюється....


20.10.2014 09:47/читати далі...
Освіта як складова людського капіталу

У суспільстві відбувається переосмислення ролі знань у житті людини. Сьогодні знання − це один із основних економічних ресурсів, оскільки є складовою людського капіталу.

Освіта як складова людського капіталу

Знання як особливий ресурс мають....


20.10.2014 09:25/читати далі...
Розвиток вищої економічної освіти в Україні

Вивчення тенденцій розвитку вищої економічної освіти в Україні ґрунтується на застосуванні історичного принципу дослідження, що передбачає історичний зв’язок соціальних явищ, розгляд дійсності через виникнення явища в історії, його основних етапів еволюції, та на цьому тлі вивчати істотні ознаки явища в сьогоденні. Економічна освіта є невід’ємною частиною вітчизняного освітнього простору, тому можемо стверджувати, що система вищої економічної освіти пройшла у своєму розвиткові всі характерні для нього періоди. Проведений аналіз розвитку обумовив класифікування цього процесу у п’ять історичних типів вищої економічної освіти. В основу нашої класифікації покладено такі детермінанти: науковий базис, пріоритети, масштабність.

вища економічна освіта в Україні

Праксеологічна доба формування....


20.10.2014 08:57/читати далі...
Університет світового класу як матеріалізація ідеї елітного навчального закладу ХХ1 сторіччя

В ХХІ столітті система університетської освіти зазнає радикальних та фундаментальних змін. Ці зміни обумовлені змінами економічної, соціальної, політичної, культурної та інших систем суспільство. Те, що настає принципово нова епоха, соціальні мислителі помітили ще в 60-х-70-х роках минулого сторіччя. Зокрема, Деніел Белл ідентифікує перехід передових країн світу до постіндустріального суспільства, основу якого складає економіка послуг та виробництво нових технологій, Алвін Тоффлер пише про “футурошок” та початок “третьої хвилі”, Ліотар проголошує початок епохи постмодерну та відповідний крах метанарацій, які визначали соціально-політичне та культурне життя попередньої доби, Жан Бодріяр проголошує початок ери симуляції та перехід до домінування вторинного, штучного існування.

Університет світового класу

Деніел Белл в 1967 році наступним чином характеризує....


20.10.2014 08:21/читати далі...
Основні засади досвіду диверсифікації джерел фінансування вищої освіти США

Наприкінці ХХ ст. у США спостерігається тенденція до зменшення державних витрат (з розрахунку на одного студента) та питомої ваги витрат на вищу освіту у бюджетах штатів. Це стимулювало здійснення університетами і коледжами активної політики залучення коштів з приватних джерел для фінансування своєї діяльності.

фінансування вищої освіти США

У США за період 50 – кінець 90-х років відбувалося....


19.10.2014 13:55/читати далі...
Освітня міграція в Україні

В умовах глобалізації, європеїзації соціально-економічних процесів та явищ зростає значення освітньої міграції як важливої, інтелектуальної за змістом форми міграційних переміщень населення. На європейському рівні політика в сфері освіти і науки розвивається в межах Лісабонської стратегії.

Освітня міграція в Україні ООЛ

Україна успадкувала систему освіти, у якій розміщення ВНЗ за.....


19.10.2014 13:41/читати далі...
Інвестиційний підхід до фінансування освіти в Україні

Рівень розвитку освітньої системи країни є одним з ключових індикаторів, за яким визначається індекс глобальної конкурентоспроможності, а фінансові вкладення в освіту є найважливішими інвестиціями в людський капітал. До основних причин загострення конкурентної ситуації на ринку освітніх послуг в Україні слід віднести: зростання кількості та ринкової частки недержавних освітніх закладів, які відзначаються більшою мобільністю, розвиненою матеріально-технічною базою, гнучкістю цінової політики; входження України в Європейський освітній і науковий простір та, як наслідок, конкуренція із зарубіжними ВНЗ.

Інвестиційний підхід до фінансування освіти в Україні

Досліджуючи проблему конкурентоспроможності ВНЗ, науковці відзначають, що....


19.10.2014 13:31/читати далі...
Розробка фірмового стилю ВНЗ

Тема ринково орієнтованого управління університетом в останні десятиліття привернула увагу дослідників в багатьох країнах. З одного боку, університет має риси підприємств, з іншого боку — і суттєві відмінності від них. В деяких європейських країнах, в яких переважає державна форма власності у сфері вищої освіти, в останні 10-20 років були зроблені спроби запровадити в систему управління університетами концепцію «нового суспільного менеджменту», яка передбачає дотримання в управлінні суспільними (державними) установами ринкових принципів і використання з певною адаптацією концепцій ринково орієнтованого управління, що застосовуються в корпоративному секторі.

стиль ВНЗ

Очевидно, що в умовах конкуренції, що загострюється, університети мають....


19.10.2014 13:24/читати далі...
Особливості емблем ВНЗ

Сьогодні, коли у гострій глобальній конкуренції університети мають просувати себе ще більш ефективно, ніж раніше, йдеться про важливість розробки стратегії брендингу і цілеспрямоване вибудовування бренду університету з урахуванням потреб ринку і довгострокових цілей самого університету. Чіткий профіль університету та позиціювання імені університету як бренду стає у конкурентній боротьбі все більш важливим. Щодо терміну «бренд», то єдиної його інтерпретації не існує. Однак, частіше його характеризують з точки зору асоціацій, що виникають у свідомості споживачів. Так, Д. Аакер визначає бренд як унікальний набір асоціацій, який вказує на те, для чого він існує, і включає в себе обіцянку споживачеві від виробника. Згідно К. Келлера, «бренд — це набір асоціацій, що виникають у свідомості у споживачів, які додають цінності товару чи послузі».

єдина україна

Д. Капферер вважає, що.....


19.10.2014 13:05/читати далі...
Світовий досвід становлення університетської автономії й самоврядування

Аналіз історико-педагогічних джерел з проблеми дослідження дозволяє констатувати, що проблема університетської автономії й академічних свобод виникла в середні віки й пов’язана з відкриттям перших університетів – у Болоньї (Італія, кінець XI ст.) та Парижі (кінець XII ст.).

університетське самоврядування

Зауважимо, що в різні історичні періоди поняття.....


19.10.2014 12:54/читати далі...
Особливості форм організації навчання обдарованих дітей у США

Аналіз наукових праць свідчить, що застосування прискорення як однієї з провідних стратегій в організації навчання обдарованих учнів дозволяє інтенсивно, поглиблено оволодіти змістом освіти за спеціальними програмами. У зв’язку з цим прискорення сприяє збереженню часу на підготовку до кар’єрного зростання шляхом раннього вступу до школи або перестрибування через клас.

основні моменти роботи з обдарованими дітьми

Важливою стратегією в побудові процесу навчання виступає....


19.10.2014 12:47/читати далі...
Світові та вітчизняні моделі університетської освіти

Феноменологічна модель університетської освіти (А. Комбс, А. Маслоу, К. Роджерс та інші) зорієнтована на врахування індивідуальних особливостей кожного зі студентів, базується на персональному ставленні, врахуванні індивідуальних психолого-педагогічних відмінностей студентів за формами навчання та власним темпом засвоєння знань. Мова йде про індивідуальну природу навчання та виховання, а не про масовість.

моделі університетської освіти

Розвиваюча модель університетської освіти....


19.10.2014 12:38/читати далі...
Переваги системи вищої освіти США

Реформа вищої освіти в США мала іншу історію і соціальні корені, ніж у Європі. Аналіз історичних досліджень показує, що американська система вищої освіти сформувалася в сучасній формі між 1870-ми роками і початком XX ст.

система вищої освіти США

У США історично першим типом вищої освіти стала....


19.10.2014 12:28/читати далі...
Основні характеристики європейської університетської освіти

В Європі, крім університетів, функціонує велика кількість вищих навчальних закладів різних типів, що викликає складнощі у визначенні значущості дипломів і уявленні про якість отриманої освіти, компетентність претендентів на робочі місця під час працевлаштування.

структура вищої освіти

Уникнути таких незручностей дозволить....


19.10.2014 12:19/читати далі...
Особливість викладача вищої школи як психолога-проектувальника

Відповідно до нової філософії освіти викладач вищої школи в сучасних соціокультурних умовах вбачається не просто транслятором науково-культурного і професійного досвіду (з цим успішніше можуть справлятися новітні інформаційні технології), а й носієм незаперечної істини, яка має бути засвоєна студентом.

національна самосвідомість

Перехід на модульно-кредитну систему викладання в усіх....


19.10.2014 12:11/читати далі...
Модель управління навчальним процесом у ВНЗ в умовах Болонського процесу

У сучасній економіці визначальним виробничим ресурсом постають знання й інформація, причому знання випереджають значущість засобів виробництва та природних ресурсів.

соціальне замовлення

Важливою соціально-економічною проблемою є.....


19.10.2014 12:02/читати далі...
Тенденції розвитку вищої освіти в Україні

Високої оцінки національна система вищої освіти України отримала у відомому міжнародному рейтинговому оцінюванні, що складається провідною світовою мережею дослідницьких університетів Universitas 211. На основі міжнародного бенчмаркінгу систем ресурсного забезпечення університетської освіти, результативності вищої школи, міжнародного співробітництва, а також державної політики та регулювання у сфері вищої освіти Україні було надано 25-те місце серед 48 країн у світовому рейтингу національних вищих шкіл.

топ 25 найкращих країн для здобуття освіти

Однак слід визнати значні диспропорції між....


19.10.2014 11:47/читати далі...
Проблеми входження України в загальноєвропейський освітній простір

Згідно з “Національною доктриною розвитку освіти” (2002 р.) розбудова національної системи освіти в Україні зорієнтована на європейські стандарти.

освітній простір України

Вони репрезентують такі ознаки європейської освіти, як...


19.10.2014 11:38/читати далі...
Екологічна культура студентської молоді в контексті загальноєвропейського освітнього процесу

Зрозуміло, що використання природних багатств Землі не припиниться за жодних умов. Проте користування природними ресурсами аж ніяк не може означати беззастережного панування людства над природою. І тому потрібно змінити ставлення людини до навколишнього середовища, беручи до уваги насамперед психологічні чинники.

Екологічна культура

На зміну існуючим формам взаємодії цивілізації з навколишнім середовищем мають прийти...


19.10.2014 11:28/читати далі...
Адаптація національної системи освіти до принципів Болонського процесу

Як відомо, у травні 2005 р. Україна приєдналася до Болонського процесу. Ще не будучи “болонською” країною, наша держава розпочала роботу щодо приєднання до цього процесу. Наказом міністра освіти і науки України від 23 січня 2004 р. № 48 “Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу” були визначені 59 ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації для проведення експерименту, серед яких був і Національний авіаційний університет.

адаптація законодавства України до Болонського процесу

Відомо, що для успішного виконання завдання трудовий колектив повинен...


19.10.2014 11:19/читати далі...
Напрями розвитку освіти у транзитивному суспільстві

Однією з найбільш характерних рис суспільного розвитку на історичній межі тисячоліть став феномен транзитивності. Його сутність полягає у переході колишніх соціалістичних країн, у тому числі й колишніх радянських республік, від тоталітаризму до демократії, від планової економіки до ринку, та у побудові громадянського суспільства. Транзитивність відбувається на тлі інтенсифікації глобалізаційних процесів, широкої інформатизації всіх сфер життя і діяльності людини, прискореної розробки та впровадження високих технологій і чіткого усвідомлення вирішального значення людського чинника у забезпеченні належної ефективності суспільного виробництва.

реалізація положень Болонської декларації

Ці обставини відіграють істотну роль у....


19.10.2014 11:00/читати далі...
Вимоги транзитивного суспільства до системи освіти

Феномен транзитивності став однією з характерних рис на історичній межі тисячоліть. Хронологічно він збігся з інтенсифікацією глобалізаційних процесів, широким використанням високих технологій та інформатизацією всіх сфер життя і діяльності людини. Все це відіграє вирішальну роль у формуванні нових вимог до вищої школи як одного з найважливіших і найвідповідальніших соціальних інститутів. Справді, саме система вищої освіти забезпечує збереження, примноження і передавання від покоління до покоління досягнень матеріальної і духовної культури, саме вона готує підростаючі покоління до успішного життя і плідної діяльності в умовах конкретного соціуму.

галузеві стандарти вищої освіти

Тому сьогодні загальною проблемою вищої школи є....


19.10.2014 10:51/читати далі...
Доцільні шляхи розвитку вищої школи України в умовах Болонського процесу

Національна система освіти України років незалежності суттєво відрізняється від освіти радянських часів.

розвиток вищої школи України до Болонського процесу

Тому сьогодні загальною проблемою постає....


19.10.2014 10:27/читати далі...
Болонський процес і розвиток вищої школи в Україні

Для входження нашої держави до єдиного європейського та світового освітнього простору необхідно реалізувати мету Болонської декларації 1999 р.:

Болонський процес і розвиток вищої школи в Україні

- вивести вищу освіту і науку європейських країн на....


19.10.2014 10:16/читати далі...
Місце та роль ВНЗ в системі соціально-економічного розвитку України

У сучасному світі освіта стала одним з найважливіших чинників і ресурсів соціального розвитку, формування нової якості економіки. Роль освіти постійно зростає разом із зростанням впливу людського капіталу. У суспільно-соціальному житті країн з ринковою економікою освіта обмежує класове розшарування суспільства, забезпечуючи «рівний старт» для вихідців з різних соціальних прошарків. ЮНЕСКО у своєму програмному документі «Реформа і розвиток вищої освіти» констатувала у 1995 році, що «світ стає свідком безпрецедентного за своїми масштабами розвитку вищої освіти та зростаючого усвідомлення його життєво важливої ролі для економічного і соціального розвитку».

ВНЗ  в системі розвитку України

Освіта – це....


19.10.2014 09:38/читати далі...
Сучасна модель підготовки суддів та прокурорів

Сучасна професійна підготовка студентів-правників у вищих навчальних закладах повинна бути максимально спрямована на майбутні фахові потреби, формувати такий високий рівень професійної та загальної культури, компетентності, який дозволить випускникам підтримувати високий професіоналізм у будь-якій сфері правової діяльності (законодавчій, виконавчій, судовій, слідчо-розшуковій, нотаріальній, науково-освітній тощо).

Сучасна модель підготовки суддів та прокурорів

Академізація вищої школи, за висловом академіка HAH України....


19.10.2014 09:14/читати далі...
Історико-педагогічні аспекти формування вищої економічної школи в Словаччині

Інтеграційні процеси в Європі зумовлюють необхідність пошуку ефективних механізмів входження інших держав, в тому числі України, в єдиний європейський простір. Освітня сфера є однією з найбільш важливих в об’єднавчому процесі з європейською спільнотою. «У ситуації всесвітньої рецесії, яка впливає на рівень працевлаштування, освіта є істотною інвестицією для відповіді на технологічні та демографічні зміни, що змінюють ринки праці».

Історико-педагогічні аспекти формування освіти в Словаччині

Зазначимо, що Словаччина до 1918 р. була....


19.10.2014 08:46/читати далі...