Роздрукувати сторінку

Коледж Київського національного університету технологій та дизайну, Коледж КНУТД

« Назад

05.04.2015 13:41

Коледж КНУТД утворений на загальнодержавній основі власності, є окремим структурним відділенням Київського національного університету технологій та дизайну; підпорядковується Міністерству освіти і науки України.

Коледж Київського національного університету технологій та дизайну,  Коледж КНУТД

Загальна інформація

Основні концепції щодо роботи коледжу базуються на важливих питаннях розвитку освіти в Україні з урахуванням її модернізації в межах європейської інтеграції. Положення становлення Коледжу КНУТД одобрено Вченою радою КНУТД (протокол № 3 від 25.10. 2004 р.), затверджено керівником КНУТД та відображає здійснення всіх компонентів організаційної, учбово-методичної, патріотично-виховної діяльності, формування креативних вмінь майбутніх спеціалістів, формування та оновлення матеріально-технічного обладнання учбової установи.

В Коледжі сформована і функціонує інформаційно-комп'ютерна сітка, що об'єднує всі відділення і має вихід до світової мережі Інтернет. В учбовому процесі використовуються модерні комп'ютерні технічні обладнання.

Високопотужна учбова та матеріально-технічна структура коледжу, високоосвічені науково-педагогічні кадри, запровадження в учбовий процес модерних комп'ютерних технічних засобів, поглиблене навчання іноземних мов дають можливість ефективному опануванню професією та визначення особистості майбутнього спеціаліста.

Студентство Коледжу живе широким, креативним життям молоді: опановує професійними знаннями і вміннями, вчиться діяти і спілкуватися, формується духовно, збільшує особистий рівень.

На даний час в планах педагогічного колективу - подальша діяльність над збільшенням матеріального обладнання, учбово-методичних комплексів предметів. Тому зміна політичних, економічних умов в світі вимагає постійних видозмін в освіті. В подальшому - велике майбутнє.

Коледж КНУТД

Матеріально-технічне оснащення

Учбова будівля Коледжу КНУТД розташована по вул. Білоруської, 22 (поблизу станції метро "Лук'янівська"). Студентський гуртожиток знаходиться за адресою: вул. Руданського, 2. Учбово-матеріальне обладнання відповідає умовам формування студентів у відповідності з потребами освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-кваліфікаційної програми становлення спеціалістів за кваліфікаціями коледжу.

Загальна площа будівель становить приблизно 7 тис. кв. м, в т. ч. площа учбово-лабораторних будівель понад 4 тис. кв. м. В кількості на одного студента загальна площа відповідає 12,0 кв. м, що рахується нормою. Коледж має всі потрібні для здійснення учбового процесу кабінети, лабораторії, майстерні та салони (3 фотосалони, фотолабораторія, 5 комп'ютерних класів, в яких розташовані 100 комп'ютерів, під’єднаних до сітки Internet, 6 перукарських салонів, кабінет декоративної косметики і гриму, 3 швейні майстерні з модерним технологічним устаткуванням), бібліотеку з книжковим фондом понад 38 тис. екземплярів, спортивний зал, буфет.

Навчальні кабінети і лабораторії обладнані модерним устаткуванням, технічними засобами навчання та комп'ютерною технікою, укомплектовані потрібними меблями.

Коледж Київського національного університету технологій та дизайну,  Коледж КНУТД

Навчально-методична діяльність

Навчально-методична діяльність направлена на вдосконалення учбового процесу і формування комфортних умов для опанування студентами учбовими предметами, які вивчаються. Учбовий процес у коледжі організовано з врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та спрямовуються на становлення освіченої, всебічно розвиненої особистості, готової до щоденного поповнення набутих знань, професійної орієнтації, пристосування в соціально-культурній галузі.

Учбовий процес проводять 6 циклових (предметних) організацій:

- Циклова організація швейних дисциплін;

- Циклова організація економічних дисциплін;

- Циклова організація гуманітарних та природничих дисциплін;

- Циклова організація перукарських дисциплін;

- Предметна організація образотворчих дисциплін;

- Циклова організація фотодисциплін.

У циклові організації входять викладачі з широким науково-методичним потенціалом, який проводиться у створенні нормативної документації, формуванні учбових посібників, учбово-методичного укомплектування предметів і практичного навчання. Викладачами створені пакети методичних розробок (посібників, конспектів лекцій, методичних рекомендацій та інших методичних вказівок з кожного предмету. Кожного разу здійснюється діяльність по збільшенню всієї учбово-методичної документації.

Коледж Київського національного університету технологій та дизайну

В учбовому процесі цілеспрямовано і ефективно впроваджується учбове телебачення, комп'ютерне обладнання, інші технічні засоби учіння, впроваджуються нові засоби навчання. Студентам видаються електронні версії учбово-методичного забезпечення з дисциплін, які вивчаються - конспекти лекцій, методичні рекомендації до лабораторних і практичних уроків, методичні положення для проведення індивідуальних занять, курсових проектів і робіт і т. д. Здійснюється діяльність по вдосконаленню методів, засобів і форм постійного контролю знань та умінь студентів.

Забезпеченість студентів посібниками, учбовими підручниками становить 100%. Чисельність підручників, створених українською мовою становить 90%. Фонд бібліотеки щорічно збільшується новітніми підручниками за кваліфікаціями.

У читальному залі бібліотеки студенти мають можливість використовувати періодичні видання: газети, журнали та інші інформаційні матеріали. Важливими положеннями бібліотеки є повне забезпечення читацького попиту, становлення у студентів національної свідомості в напрямку збереження історичних та культурних надбань, зацікавлення студентів до опанування культурою усного і писемного українського мовлення.

Коледж Київського національного університету технологій та дизайну,  Коледж КНУТД

Коледж Київського національного університету технологій та дизайну здійснює формування молодших фахівців за такими кваліфікаціями:

- Мистецтво;

- Сфера обслуговування;

- Економіка та підприємництво.

З повагою "Multicellphone"!