Роздрукувати сторінку

Тести

« Назад

Тести є єдиним інструментом контролю, вони дозволяють визначати ступінь і рівень засвоєння понять, тем, розділів, а не просто констатацію наявності деякої суми знань. Учні виявляються в рівних умовах і мають однакові можливості показати свої досягнення, що знижує їх нервове навантаження і в період підготовки, і під час самого контролю. Проте тести не можуть дати відповіді на всі «чому». Для перевіряючого залишається прихованим аналіз способів вирішення завдань і розумових операцій контрольованого. Не всі навчальні елементи можна протестувати, а можливість вгадування правильної відповіді знижує об'єктивність оцінки. Не надаються можливості для розвитку усного та писемного мовлення. Однак ці «мінуси» можна підкоригувати, застосовуючи і традиційний контроль.

застосовувати тести на уроках

Перш ніж застосовувати тести на уроках, ми визначаємо мету вивчення теми і конкретного уроку, встановлюємо, в якому обсязі учні повинні засвоїти даний навчальний матеріал. Намічаємо терміни проведення, підбираємо завдання і розробляємо варіанти відповідей, які передбачають деколи деяку правдоподібність, а часом і пряме протиріччя з істиною, щоб якомога менше було вгадувань. Намагаються включати тести двох рівнів: 1 - тільки впізнавати і розрізняти, що до чого; 2 - вміти виконувати завдання, давати визначення, наводити докази, тобто діяти в стандартній ситуації. Можемо відзначити, що використання готових тестів різних авторів допомагає у підготовці оригінальних тестових завдань, але в повному обсязі їх використовують рідко, тому вони призначені насамперед для проведення підсумкового контролю, наші ж власні тести дозволяють проводити поточну перевірку знань, умінь і навичок учнів.

Тест (в перекладі з англійської мови - проба, випробування, дослідження) складається з двох частин:

- завдання (питання, судження);

- еталон (правильна відповідь).

Порівнюючи еталон з відповіддю учня, можна об'єктивно судити про засвоєння навчального матеріалу. Тест без еталона перетворюється на звичайне контрольне завдання.

використання готових тестів

Тест - це система завдань зростаючої складності, побудована в певній формі, що дозволяє виявити рівень знань, умінь і навичок, бачити досягнення кожного учня на різних етапах навчальної діяльності.

Тести класифікуються залежно від їх спрямованості в наступні групи:

- Тести здібностей. За результатами, отриманими при їх проведенні можна судити про загальні передумови учня, орієнтуватися в завданнях і ситуаціях;

- Тести особистості. Вивчаються реакції навчаючого на завдання тестів, за якими можна судити про особливості характеру;

- Тести досягнень. Типовими для цієї групи є дидактичні тести, коли на основі результатів виконання завдань судять про рівень оволодіння учнями певним навчальним матеріалом.

Педагогічні тести можна розділити на дві групи: статистичні (нормативні) і критеріальні, які не уточнюють відмінності в результаті діяльності тестованих, а показують, якого рівня вони досягли у відповідності з цілями навчання.

У даних рекомендаціях пропонується методика розробки та приклади критеріальних тестів досягнень і приклади таких тестів.

Федеральний компонент державного стандарту змісту професійної освіти фіксує три рівня засвоєння навчального матеріалу, що означає, що не всі елементи навчальної програми учні повинні засвоїти на одному і тому ж рівні. Рівні засвоєння навчальних елементів необхідно враховувати як у процесі викладання при виборі методів і методичних прийомів, так і при розробці будь-яких контрольних завдань. Відповідно для контролю результатів навчання розробляються тести, що дозволяють виявити перший, другий і третій рівні засвоєння кожного елемента теми або групи навчальних елементів. Для стислості будемо називати такі тести відповідно першого, другого або третього рівнів.

тестування

Розробляючи систему тестових завдань, передусім необхідно визначити мету тестування, зокрема:

- до якого виду контролю відноситься тест (поточний, тематичний або підсумковий);

- оцінка досягнень учнів буде проводитися з окремих тем, частини курсу або по всьому курсу;

- які групи учнів будуть тестуватися.

При цьому корисно проаналізувати навчальну програму і кожну її тему (навчальний елемент) для:

- Зіставлення тексту програми з кваліфікаційною характеристикою за професією;

- Виявлення структурних зв'язків теми, навчального елемента з іншими темами та навчальними елементами даного предмета, а також вивченими раніше іншими предметами і курсами;

- Визначення і запису навчальних елементів, виходячи з важливості тієї чи іншої теми або виділеного часу на їх вивчення;

- Відбору змісту матеріалу для завдань тестів у відповідності з державним стандартом на обрану професію.

Далі складаються тестові завдання, і до них готуються еталонні відповіді.

тести класифікуються

Обов'язковим етапом є експертна перевірка тестів та їх коригування за висновком експертів. Правильний вибір експертів і чітке формулювання критеріїв оцінки тестів є запорукою успішності доведення тестів до нормованого виду.

Найбільш відповідальний етап - експериментальна перевірка батареї тестів, аналіз результатів і остаточне коректування завдань і еталонів відповідей.

Як правило, тестове завдання складається з чотирьох частин:

1. Інструкція. Містить вказівку - де і як робити позначки, записи при виконанні завдання (обведіть кружком правильну відповідь, впишіть пропущене слово, зробіть обчислення і т.д.). Можливе використання однієї інструкції для групи однотипних завдань.

2. Текст завдання. Питання, що вимагає однозначної відповіді, твердження, що вимагає підтвердження істинності чи хибності, завдання, передбачаюче певну дію (підстановка пропущеного слова, визначення відповідності послідовності і т.д.).

3. Варіанти відповіді. Передбачаються при виконанні завдання, як правило, для тестових завдань першого рівня.

4. Правильна відповідь, еталон. Без еталона завдання втрачає сенс, стає контрольним завданням.

Якість засвоєння знань і вмінь учнів виявляється при виконанні ними відповідної діяльності.

Перший рівень вважається сформованим, якщо учень може дізнатися чи впізнати предмет, ознаки на основі вивченого матеріалу.

Другий рівень вважається сформованим, якщо учень може відтворити знання з пам'яті і застосовувати їх в типових ситуаціях, тобто формулювати відповідь, вирішувати типові завдання.

Третій рівень вважається сформованим, якщо учень може вирішити "нетипову задачу" на основі великої практичної діяльності за професією.

З'ясувати якісний рівень самих завдань, ступінь їх труднощі, важливості відібраного для тестів навчального матеріалу, прогалини при вивченні будь-яких тем програми.

Для проведення тестування необхідно:

- підготувати тестові завдання для кожного учня;

- провести інструктаж по порядку виконання завдань;

- мати еталонні відповіді для перевірки;

- підготувати форму для заповнення результатів тестування.

Для поточної перевірки знань рекомендується складати тематичні набори тестів із загальним числом операцій 20-30, для підсумкового контролю бажано, щоб число операцій було не менше 20.

Тести, що виявляють 1-й, 2-й і 3-й рівні, повинні відповідати певним вимогам. Головні з них:

- адекватність (валідність). У тестах досягнень повинна бути визначена змістовна і критеріальна валідність. Перша забезпечується відповідністю завдання змісту тієї інформації, яка укладена в навчальному матеріалі. Критеріальна валідність забезпечується можливістю виявлення того рівня засвоєння, який сформований в навчальному процесі;

- відповідність змісту і обсягу отриманої учнями інформації; а також контрольованому рівню засвоєння (змістовна і функціональна валідність): ретельна перевірка формулювань, термінів, літерних позначень, кількісних даних, графічних побудов і т.д. (відповідно до підручників та навчальних посібників, інструкціям, ГОСТів, ТУ, стандартів ЕСКД та ін., якими в процесі навчання користуються учні та студенти);

- вказівка в супровідному тексті джерела інформації, яку використовував розробник, з точним позначенням сторінок, абзаців, номерів малюнків (для перевіряючого);

- однозначність завдання (завдання повинне вимагати від учня відповіді тільки на одне питання і виконання цілком певної дії;

- чіткість завдання (формулювання тесту повинна чітко роз'яснювати поставлену задачу перед учнями та студентами);

- однозначність сприйняття завдання (всі учні та студенти повинні розуміти однаково завдання і при виконанні його діяти відповідно до заздалегідь складеним еталоном);

- практична і дидактична прогностійкість завдання (тест повинен бути складений таким чином, щоб учні та студенти, які показали хороші результати при контролі засвоєння, могли в подальшій навчальній або виробничій діяльності виконувати операції, передбачені тестом, а також могли засвоювати інформацію на більш високому рівні);

- надійність (набір тестів одного варіанта по всіх об'єктах контролю повинен містити не менше 30-40 суттєвих операцій):

- по темі має бути не менше 4 варіантів тестів; всі варіанти тестів по одній темі повинні мати приблизно однакову кількість суттєвих операцій.

Істотними називають операції, які відображають засвоєння учнями та студентами знань з тими навчальними елементами, які в даний момент перевіряються. "Операція" тесту - це одне або кілька взаємопов'язаних дій, які випробовуваний повинен застосувати, щоб виконати завдання.

система тестових завдань

Отже, тести дозволяють автоматизувати процес перевірки, зменшити час контролю і збільшити час на інші види навчальної діяльності. Зміна складності завдань, охоплення навчального матеріалу, цільової спрямованості, включення в тест декількох компонентів структури знань дозволяє створити варіативний інструмент перевірки знань.

До речі, хочемо Вам нагадати, що наші спеціалісти ( «Multicellphone») можуть для Вас підготовити будь-яку навчально-наукову роботу: замовити, купити чи зробити тести, підготовка тестів на замовлення, замовити тести у спеціалістів, купити тести, зробити тестувальні завдання та всі інші види наукових робіт. Для цього достатньо скористатися автоматизованою формою на сайті для замовлення робіт або в соціальній мережі ВК. Просто напишіть нам і ми виконаємо будь-яку роботу на замовлення за Вас! Швидко, якісно та дешево)

З повагою "Multicellphone"!