Роздрукувати сторінку

Рецензія

« Назад

Рецензія на диплом - обов'язковий документ, без якого випускника не допускають до захисту. Рецензент - це дипломований фахівець по Вашій спеціальності. Краще, якщо у нього є вчений ступінь кандидата або доктора наук. Також він не повинен працювати з Вашим науковим керівником на одній кафедрі або в одному підрозділі (відділі). Як правило, писати рецензію на дипломну роботу доводиться самому студенту, так як рідкісний рецензент приділяє належну увагу диплому. Він просто ставить підпис під готовою рецензією і завіряє її у відділі кадрів своєї організації.

висновки рецензента

Тому, якщо Ви - студент, наші поради з написання дипломної рецензії будуть Вам корисними.

Як відомо, логічним завершенням будь-якої дипломної роботи, є рецензія. Готуючи рецензію на дипломну роботу, рецензент повинен розуміти, що дана робота - заключний етап, після цього студент отримує кваліфікацію і видачу диплому.

Зміст диплому повинен повною мірою виявляти рівень спеціальної і загальнотеоретичної підготовки студента до профілю його майбутньої роботи, рівень його знань в даній області і суміжних областях, що межують з його спеціальністю. Також в рецензії на дипломну роботу оцінюються його вміння та здібності користуватися теоретичними джерелами інформації, знаходити рішення поставлених практичних завдань, тематика яких відповідає його спеціалізації.

Рецензія на диплом - це, насамперед уважне вивчення самого диплома, конкретно всіх його розділів, графічного і розрахункового матеріалу. Виявлення сильних і слабких сторін, можливості застосування теоретичних доводів на практиці та їх практичне значення в цілому. Також слід приділити увагу оформленню роботи: текст повинен бути розбірливий, якщо мова йде про рукописний варіант.

У число документів, які обов'язково повинні бути прикріплені до диплома входять рецензія і відгук Вашого керівника. Ці два документи за своєю структурою і змістом дуже схожі один на одного. Відгук на проект пише Ваш науковий керівник, а от для написання рецензії запрошується або сторонній фахівець, або її оформляє сам дипломник. Раніше вона завжди писалася стороннім фахівцем - рецензентом, який після ознайомлення з матеріалами проекту писав його коротку характеристику, причому робилося це в доволі довільній формі. В даний час все більша кількість ВНЗ йдуть від цієї традиції, вважаючи за краще перекладати цей обов'язок на плечі самих дипломників. У ВНЗ, в яких ще збереглися ці традиції, пошуком рецензента займається або науковий керівник, або сам студент.

що таке рецензія

Вона являє собою документ, в якому в досить короткому і витриманому вигляді висвітлюються основні положення проекту. Обов'язковими пунктами даного документа є: підтвердження актуальності обраної тематики, обгрунтування новизни даної проблематики, дається загальна оцінка відповідності змісту диплома означеної теми, виділяються достоїнства і недоліки проекту, вказується оцінка, що привласнюється даним проектом. Деяким рецензентам для її написання потрібно кілька днів, а іншим достатньо всього лише декількох годин для того щоб ознайомиться з Вашим проектом. Якщо Вам належить самостійно писати цей документ, то приблизно він може виглядати наступним чином:

Рецензія

на дипломний проект (роботу) студента

П.І.Б.

Спеціальності: ХХХ XXX ХХХХ

Факультети: _Ваш_факультет_

Тема: _Ваша_тема_

До рецензування був представлений дипломний проект студента П.І.Б. на тему Ваша тема, на прикладі ПрАТ Назва. У представленому проекті порушена одна з найактуальніших на даний момент часу проблематик - ... Автором дано чітке і аргументоване обгрунтування актуальності обраної теми та необхідності більш детального вивчення даної проблематики в даний час. Метою даної роботи було ... Для її досягнення були поставлені наступні завдання ... Розглянуто ключові аспекти ..., проаналізовано такі проблеми, як ..., описані ...

Практична частина проекту присвячена висвітленню ... на прикладі ... Розроблено конкретні пропозиції та практичні рекомендації щодо вдосконалення (поліпшення) ...

Студентом П.І.Б. був проаналізований великий обсяг теоретичного матеріалу, для написання проекту використані наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів, проблема розкрита всебічно, з різних точок зору. Весь зібраний матеріал викладений чітко, послідовно, з дотриманням внутрішньої логіки доповіді. Практичне дослідження проведено на досить високому методологічному та теоретичному рівнях. Простежується ретельна і глибока опрацьованість кожного питання. Таким чином, зміст даного проекту повністю відповідає первісному завданню і відповідає всім необхідним вимогам. Обрана проблематика розкрита повно і всебічно, мета досягнута, завдання вирішені, висновки правильні і обгрунтовані, вироблені рекомендації та пропозиції мають велику практичну значимість, їх реалізація сприятиме підвищенню ...

рецензент повинен

Виходячи з усього вищесказаного, даний проект заслуговує оцінки Відмінно і дипломникові присвоюється кваліфікація ______________.

П.І.Б. (рецензента) - ХХХХХ

Вчене звання - ХХХХХ

Науковий ступінь - ХХХХХ

"___" червня ________ р.

підпис ____________

Пам'ятайте, формулювання не є жорстко фіксованими і незмінними, їх можна змінювати, змінювати їх послідовність в залежності від логіки викладу. Головне щоб документ в загальному вигляді зберіг свою структуру та основні інформаційні блоки.

Структурно рецензія на дипломну роботу включає в себе вступну частину, основну частину і висновок. Вступна частина відкликання починається з вказівки даних автора дипломної роботи.

Вступна частина, де вказано прізвище автора, тема диплому і описана актуальність диплому, передує текст рецензії на диплом.

Основна частина, яка присвячена розбору окремих елементів диплому та виявленню переваг і недоліків диплому, займає більшу частину рецензії на диплом.

Висновок - найкоротша частина. Висновок рецензії містить тільки висновок за дипломом: допущений чи ні до захисту та оцінку. Заключна частина рецензії на дипломну роботу завершується підписом рецензента.

Розглянемо, що зазвичай у ній вказується.

Актуальність теми Вашого проекту, важливість і вимоги до вирішення поставлених завдань.

Як правило, це найменш змістовна частина рецензії на дипломну роботу. Комісія на захисті може навіть не зачитувати її, перейшовши до більш важливих пунктів.

рецензія це

Відповідність теми і змісту роботи заявленій спеціальності.

Навіть якщо Ваша дипломна робота тягне на кандидатську, але тематика не відповідає грифу спеціальності, Вас можуть просто не допустити до захисту, що і буде відображено в рецензії на диплом.

Переваги і недоліки дипломної роботи

В незалежності від того, подобається рецензентам Ваш дипломний проект чи ні, він повинен вказати в рецензії які його переваги, так і недоліки. Зазвичай прийнято вказувати хоча б по дві-три гідності та нестачі.

Якщо дипломна робота в цілому хороша, то зазвичай в кінці при цьому пишуть: «Незважаючи на зазначені недоліки, робота заслуговує оцінки "відмінно"».

Коректність оформлення роботи зазначається в рецензії

Оцінюється загальна грамотність (орфографія, пунктуація), відзначається відсутність помилок, друкарських помилок, стилістичних ляпів. Сюди ж відноситься оформлення малюнків, таблиць, посилань, списку літератури, змісту.

У рецензії також може оцінюватися і візуальна якість ілюстрацій і діаграм. Тому краще не додавати в диплом фотографії схем з книг.

Повнота розкриття проблеми зазначається в рецензії

Тут оцінюється, чи були вирішені поставлені завдання і досягнуті цілі, які студент поставив в рамках дипломного проектування.

Коректність методів дослідження і висновків, як частина рецензії

Міркування і обчислення (якщо є) повинні бути об'єктивними і повністю дозволяти поставлені завдання.

Практична цінність отриманих результатів, перспективи їх застосування в прикладних областях

Результати можуть впроваджуватися на виробництві, в промисловості, або в освітньому процесі, наприклад, в рамках читаних навчальних курсів. У рецензії на Вашу роботу даються конкретні рекомендації і список підприємств, де студент проходив практику, для подальшого впровадження розробок і результатів.

Висновок рецензента про відповідність роботи та її оцінки

Прогнозування стратегій поведінки учасників ринку цінних паперів "є закінченим дипломним проектом, відповідає заявленій спеціальності, заслуговує оцінки "відмінно", а її автор, Петров Іван Павлович, присвоєння кваліфікаційного ступеня "Магістр економіки".

рецензент

Таким чином, багато випускників претендують на вступ до аспірантури, тому для них особливо важливо, щоб рецензія на дипломну роботу містила рекомендації про їх зарахування. Зазвичай дипломник представляється кафедрі як молодий інженер, схильний до дослідницької діяльності і подає надії.

До речі, хочемо Вам нагадати, що наші спеціалісти ( «Multicellphone») можуть для Вас підготовити будь-яку навчально-наукову роботу: замовити, купити чи зробити рецензію, рецензія на замовлення, замовити рецензію у спеціалістів, купити дипломну роботу, написати реферат, ціни на рецензію, яка ціна рецензії та всі інші види наукових робіт. Для цього достатньо скористатися автоматизованою формою на сайті для замовлення робіт або в соціальній мережі ВК. Просто напишіть нам і ми виконаємо будь-яку роботу на замовлення за Вас! Швидко, якісно та дешево)

З повагою "Multicellphone"!