Роздрукувати сторінку

Природничі предмети

Гістологія, цитологія та ембріологія

Гістологія — дуже цікава наука: вона відкриває невидимий, дивовижний мікроскопічний світ нашого організму.

Гістологія (histos — тканина, logos — наука) відноситься до медико-біологічних наук і є теоретичним фундаментом для вивчення клінічних дисциплін. Гістологія як наука і як навчальна дисципліна об'єднує два розділи: загальну гістологію (або будова і функції тканин) і приватну гістологію (мікроскопічна будова органів).

мікроскопічна-будова-органів 

Мета вивчення дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія»...


02.10.2017 08:53/читати далі...
Ґрунтознавство

Дисципліна «Грунтознавство» входить у варіативну частину освітньої програми бакалаврату за напрямом «Біологія».

Метою вивчення дисципліни є: ознайомлення студентів з принципами та методами рослинництва та ґрунтознавства, наукових та прикладних аспектів цих дисциплін, отримання фундаментальної освіти, що сприяє розвитку особистості.

Грунтознавство 

Завданнями дисципліни є...


02.10.2017 08:55/читати далі...
Дерматологія та венерологія (Дерматовенерологія)

У процесі підготовки лікаря-дерматовенеролога (ординатура) обов'язковим є визначення базисних знань, умінь і навичок, які навчаються перед початком навчання (вхідний контроль). Поточний контроль знань здійснюється в процесі вивчення навчального модуля. По закінченні вивчення кожного модуля проводиться проміжний, а потім рубіжний контроль. При цьому використовуються різні форми контролю: вирішення ситуаційних завдань, тестовий контроль, робота на манекенах, в поліклініці і стаціонарі, захист атестаційної роботи, диференційований залік та ін.

По закінченні навчання в ординатурі проводиться державна (підсумкова) атестація, яка здійснюється за допомогою проведення іспиту. Мета державної (підсумкової) атестації − виявлення теоретичної і практичної підготовки учня у відповідності з вмістом основної професійної освітньої програми післявузівської професійної освіти за спеціальністю «Дерматовенерологія».

Дерматологія-та-венерологія-Дерматовенерологія 

У робочій програмі наводиться...


02.10.2017 09:35/читати далі...
Диференціальна психологія

Дисципліна «Диференціальна психологія» включає загальні засади психологічних знань про факти, поняття і теорії, що відображають сучасні уявлення про природу психіки людини, її специфіку, відмінності між людьми.

Програма курсу спрямована на поглиблення загальнопсихологічних знань, розуміння природної системи досліджуваних психічних явищ; зміцнення розуміння міждисциплінарних зв'язків психології.

Диференціальна-психологія 

Основна мета курсу полягає в тому, щоб...


02.10.2017 09:37/читати далі...
Долікарська допомога

Перша долікарська допомога — це система заходів, направлених на покращення або збереження життя і здоров'я потерпілого.

Мета освоєння навчальної дисципліни «Долікарська допомога» полягає в оволодінні знаннями основних питань патогенезу і клінічних проявів патологічних станів, що розвиваються в результаті нещасних випадків і гострих терапевтичних, хірургічних, гінекологічних, нервових захворювань у дорослих і дітей, що загрожують життю хворого (потерпілого) і потребують першої долікарської допомоги, а також принципами надання долікарської допомоги при цих станах, алгоритмі дій при наданні долікарської допомоги при катастрофах та надзвичайних ситуаціях.

перша-долікарська-допомога

При цьому завданнями дисципліни «Долікарська допомога» є...


02.10.2017 09:39/читати далі...
Екологічна хімія

Екологічна хімія - це наука, що вивчає процеси, що відбуваються в навколишньому середовищі, в зв'язку зі змінами, внесеними в діяльність людини.

Метою освоєння дисципліни «Екологічна хімія» є формування у студентів фундаментальних знань про хімічні і фізико-хімічні процеси, що протікають у навколишньому середовищі, їх механізми, закономірності протікання, спрямованості, енергетику, кінетику, залежно від фізичних параметрів, способи контролю та управління даними процесами.

Екологічна-хімія 

Дисципліна «Екологічна хімія» входить до...


02.10.2017 09:45/читати далі...
Екологічний аудит

Екологічний аудит проводиться для того, щоб встановити здатність конкретного виробництва до самоочищення, зниження впливу на навколишнє середовище і населення, а також, щоб допомогти підприємствам визначити здатність виробляти екологічно чисту продукцію і розрахувати інвестиційну привабливість виробництва і території.

Метою освоєння дисципліни «Екологічний аудит» є отримання студентами знань про основні закономірності та тенденції формування та розвитку процедури екологічного аудиту в цілях забезпечення сталого розвитку.

навколишнє-середовище

Завданнями вивчення дисципліни «Екологічний аудит» є...


02.10.2017 09:46/читати далі...
Екологічний маркетинг

Екологічний маркетинг (green marketing, ecological marketing) – це задоволення потреби орієнтованої на збереження екології та розумності користування ресурсами спільноти в екологічних товарах і послугах. Екологічний маркетинг – це маркетинг екологічних товарів і послуг.

Завдання екологічного маркетингу – просування товарів та послуг серед споживачів, партнерів і контрагентів, орієнтованих на екологічність споживання, збереження екології довкілля і екологічний стиль життя і бізнесу.

екологічний-стиль-життя 

Дисципліна «Екологічний маркетинг» є...


02.10.2017 09:49/читати далі...
Екологічний менеджмент

Глобальні зміни у світі, викликані антропогенним впливом на природне середовище в даний час набули характер і масштаби, які ведуть до інтенсивного руйнування навколишнього природного середовища. Збереження якості навколишнього середовища є головною умовою, що забезпечує існування людської цивілізації на планеті Земля.

Екологічний менеджмент - це досить нова і не проста форма управління виробництвом, що для своєї реалізації вимагає менеджерів сучасної формації, які могли б здійснювати керівництво екологічними програмами і координацію діяльності підприємства при переході на екологічно чисте виробництво.

екологічно-чисте-виробництво 

Метою вивчення дисципліни є...


03.10.2017 19:44/читати далі...
Екологія

Спочатку екологія визначалася як наука, яка вивчала взаємовідносини живих організмів між собою і середовищем їх існування; у даний час – час прояву антропогенно обумовлених кризових ситуацій – цей термін виявився найбільш підходящим для відображення складних, драматичних взаємин суспільства з навколишнім середовищем.

Жодне поняття в науці не має зараз настільки широкого вживання і поширення в різних галузях природознавства і гуманітарних наук, як екологія. Це дозволяє багатьом спеціалістам, які займаються проблемами навколишнього середовища, вважати, що йде не тільки інтеграція наук, але й відбувається формування нової міждисциплінарної науки «мегаекологія» (Н.Ф. Реймерс), здатної вирішувати екологічні проблеми на глобальному, регіональному і локальному рівнях. Відомий американський еколог Ю. Одум назвав сучасну екологію «міждисциплінарною галуззю знань про пристрій і функціонування багаторівневих систем у природі і суспільстві у їх взаємозв'язку».

Екологія 

Дисципліна «Екологія» відноситься до...


03.10.2017 19:51/читати далі...