Роздрукувати сторінку

Природничі предмети

Прикладна фізика

«Прикладна» фізика відрізняється від «чистої», яка концентрує свою увагу на фундаментальних дослідженнях. Прикладна фізика займається проблемами, які в найближчому майбутньому можуть привести до практичних застосувань.

Мета опанування дисципліни «Прикладна фізика»: формування та розвиток компетенцій в області прикладної механіки деформованого твердого тіла для професійної та науково-дослідної діяльності в ядерній енергетиці.

Прикладна-фізика

Завданнями вивчення дисципліни «Прикладна фізика» є...


10.11.2017 13:58/читати далі...
Природознавство

Пізнавальна діяльність людини протягом розвитку суспільства була пов'язана з вивченням природи, тобто навколишнього світу в усьому різноманітті своїх проявів. Процес вивчення природи відбувався спочатку в рамках натурфілософії (від лат. «natura» – природа і «філософія»), тобто «філософії природи», що базується в основному на умоглядному її тлумаченні. У міру одержання нових знань про природу на основі дослідів і експериментів з натурфілософії виділилася фізика, що вивчає найпростіші і разом з тим найбільш загальні властивості навколишнього світу людини.

Саме слово «фізика» (від гр. «physis», що спочатку означало «походження», «народження», «створення») з'явилося в античній філософії в VI-V ст. ст. до н. е. Фізиками тоді називали мислителів, які намагаються пояснити явища і процеси природи. По мірі природного процесу отримання і накопичення знань про природу вже до початку XIX ст. були відомі більше двохсот природничих наук, які й склали основу науки «природознавство».

навколишній-світ

Сьогодні під природознавством розуміється...


10.11.2017 14:02/читати далі...
Променева діагностика

Променева діагностика – медична спеціальність і наукова дисципліна, заснована на використанні з діагностичною метою різних електромагнітних, корпускулярних і ультразвукових випромінювань.

Променева діагностика – одна з областей сучасної медицини, що стрімко розвиваються. Активне впровадження високотехнологічних методів дослідження і комп'ютерних технологій в повній мірі сприяє бурхливому розвитку цього напрямку. Створення більш якісної і сучасної апаратури, удосконалення традиційних і створення нових методик дослідження організму людини призводять до підвищення ролі променевої діагностики в діагностичній сфері медицини. Так як захворювання завжди легше вилікувати, виявивши його на ранній стадії, то променевій діагностиці можна сміливо приписувати роль майбутньої медицини взагалі.

сучасна-медицина

Суттєвою особливістю предмета є...


10.11.2017 16:16/читати далі...
Промислова екологія

Розвиток біосфери протягом багатьох століть свідчило і свідчить про постійний техногенез, що носить часом прихований, неявний характер. Людина в силу своєї активної виробничої діяльності ініціює процес знищення компонентів біосфери. Своєрідною індикацією таких процесів є зміна складу і якості флори, фауни і самого людства.

Сучасна екологія отримала свого роду громадське замовлення: не тільки стежити за змінами в біокосних системах Землі, але і виробляти рекомендації щодо управління цими змінами. Так народилася потреба виділити в рамках власне фундаментальної або загальної екології суто прикладні аспекти, а оскільки вони звернені головним чином до інженерно-технічної діяльності, то і об'єднати їх поняттям «промислова (інженерна) екологія».

розвиток-біосфери

Прогнозована загроза глобального забруднення і виснаження природних ресурсів - одна з...


10.11.2017 17:08/читати далі...
Промислова технологія лікарських засобів

Промислова технологія лікарських засобів – навчальна дисципліна, що містить систематизовані наукові знання про розробку, властивості, виробництво, аналіз, зберігання лікарських засобів в певних лікарських формах.

Метою викладання та вивчення навчальної дисципліни «Промислова технологія лікарських засобів» є формування у студентів знань, умінь, навичок розробки і виробництва лікарських засобів в різних лікарських формах, а також організації виробництва лікарських засобів у фармацевтичних організаціях.

Промислова-технологія-лікарських-засобів

Завдання викладання і вивчення навчальної дисципліни полягають у придбанні студентами академічних, соціально-особистісних і професійних компетенцій, основу яких становить знання і застосування:...


10.11.2017 17:11/читати далі...
Пропедевтика внутрішньої медицини

Пропедевтика внутрішньої медицини — навчальна клінічна дисципліна, що вивчає методи і прийоми клінічного обстеження хворого, особливості професійного спілкування лікаря з пацієнтом.

Пропедевтика внутрішньої медицини є вступним курсом в усі внутрішні хвороби, їх основи.

Пропедевтика-внутрішньої-медицини

Внутрішня медицина становить...


10.11.2017 17:15/читати далі...
Пропедевтика педіатрії

Дисципліна «Пропедевтика педіатрії» є базовою у професійній підготовці фельдшера, вона стоїть першою в ряді спеціальних дисциплін. Значення цієї дисципліни у тому, що фельдшер при мінімумі досліджень повинен швидко поставити попередній діагноз, спираючись, часом тільки на результати суб'єктивного і об'єктивного обстеження пацієнта і вирішити питання про подальшу тактику ведення хворого.

Навчальний курс узагальнює і систематизує знання з внутрішньодисциплінарних зв'язків («Пропедевтика в педіатрії», «Пропедевтика в терапії», «Пропедевтика в хірургії») і міждисциплінарних зв'язків («Анатомія та фізіологія людини», «Основи патології», «Здорова людина і її оточення», «Акушерство і гінекологія», «Педіатрія з дитячими інфекціями»).

Пропедевтика-педіатрії

Метою даного курсу є...


10.11.2017 17:18/читати далі...
Професійні хвороби

Дисципліна «Професійні хвороби» відноситься до дисциплін базової частини освітньої програми вищої освіти за спеціальністю «Профпатологія» (рівень підготовки кадрів вищої кваліфікації - програма ординатури).

Мета опанування дисципліни: формування у студентів лікарів-ординаторів системи теоретичних знань, практичних умінь і навичок з найважливіших розділів професійних захворювань, а так само придбання і закріплення сучасних професійних знань про медицину праці, класифікації шкідливих виробничих факторів.

професійні-захворювання

Навчання за програмою дозволить...


10.11.2017 17:20/читати далі...
Процеси та апарати харчових виробництв

Головним напрямком збільшення виробництва продуктів харчування є розвиток прогресивної технології і високоефективних процесів, використання яких значно підвищує продуктивність праці, сприяє економії вихідної сировини і енергетичних ресурсів, а також зменшує негативний вплив на навколишнє середовище.

Як самостійна область знань наука про процеси і апарати виникла в Росії. У 1897 р. у книзі «Основи фабрично-заводської промисловості» Д.І. Менделєєв виклав принципи побудови курсу процесів і апаратів і вперше запропонував класифікацію процесів хімічної технології.

процеси-хімічної-технології

Вчення про «Процеси та апарати харчових виробництв» спирається на...


10.11.2017 17:23/читати далі...
Процеси та апарати хімічної технології

Дисципліна «Процеси та апарати хімічної технології» відноситься до базової частини професійного циклу і вивчається студентами напряму підготовки бакалавра «Хімічна технологія».

В дисципліні розглядаються теоретичні основи процесів хімічної технології, пристрій, принцип дії і методи розрахунку машин і апаратів для проведення гідромеханічних, теплових і масообмінних процесів.

технологія-виробництва

Цілями освоєння дисципліни «Процеси і апарати хімічної технології» є...


10.11.2017 17:26/читати далі...