Роздрукувати сторінку

Природничі предмети

Логопедія

Навчальна дисципліна «Логопедія (Теоретико-методологічні основи логопедії)» призначена для професійної підготовки студентів за спеціальністю «Логопедія».

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння студентами теоретико-методологічними основами логопедії, формування уявлень про різні форми порушень мови і специфіку логопедичного обстеження і впливу.

Логопедія

Основними завданнями навчальної дисципліни є...


28.10.2017 19:37/читати далі...
Масаж

Масаж — це метод лікування, який має в своїй основі механічний вплив на поверхню тіла.

Мета - оволодіти теоретичними знаннями і практичними навичками проведення масажу.

проведення-масажу

Завдання курсу «Масаж»...


28.10.2017 19:40/читати далі...
Математична фізика

Математична фізика – це математичний апарат вивчення фізичних полів – одного з центральних об'єктів сучасної фізики та інженерії. Тільки залучаючи розгляд фізичних полів і відповідний математичний апарат, вдається найбільш повно описати фізичні явища, а в цілому ряді випадків без такого залучення навіть не вдається сформулювати початкові поняття і найпростіші твердження. Тому знання тих чи інших розділів математичної фізики виявляється необхідним кожному сучасному інженерові.

Термін „математична фізика“ має більш вузький, „класичний“ сенс. Він відноситься до рівнянь в приватних похідних, що є теоретичним апаратом гідромеханіки, теорії теплопровідності та дифузії, теорії пружності, „класичної“ частини теорії електромагнітного поля. Поля, що розглядаються в цих класичних розділах, виявляється можливим трактувати як механічні системи з нескінченним числом ступенів свободи, що й зумовило спільність відповідного математичного апарату.

математичний-аналіз

Однак, незважаючи на...


28.10.2017 19:42/читати далі...
Математичні методи в біології

Даний курс «Математичні методи в біології» присвячений статистичним і графічним методам аналізу даних з використанням пакетів прикладних програм для персональних комп'ютерів і розрахований для студентів біологічного факультету.

Засвоєнню матеріалу, викладеного в даному розділі курсу, сприяє велика кількість прикладів з різних галузей біології. Велика увага в курсі приділяється, образно кажучи, підводним рифам статистичних методів аналізу даних, з якими часто стикається дослідник.

статистичні-методи

Відмітна особливість курсу...


28.10.2017 19:46/читати далі...
Медицина

Лікарі загальної практики (сімейні лікарі) є представниками унікальної у своєму роді медичної спеціальності.

Медицина - це довгострокове медичне обслуговування здорових і хворих людей, незалежно від віку і статі, при якому особлива увага приділяється всебічному вивченню особистості, її сімейному та соціальному оточенню.

медична-спеціальність

Загальне визначення предмета «Медицина» розшифровують наступні визначення...


28.10.2017 19:48/читати далі...
Медицина надзвичайних станів

Надзвичайна ситуація - це становище, яке склалося в результаті аварії, природного явища або іншого лиха. Важливим при виникненні надзвичайній ситуації є надання швидкої та дієвої медицини. Том вивчення курсу «Медицина надзвичайних станів» у вищих навчальних закладах є досить актуальним.

Областю професійної діяльності випускників, які освоїли дисципліну «Медицина надзвичайних станів» є охорона здоров'я населення та рятувальників в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу шляхом забезпечення надання їм медичної допомоги у відповідності з встановленими вимогами і стандартами у сфері охорони здоров'я.

надзвичайна-ситуація

Основною метою освоєння дисципліни є...


28.10.2017 19:54/читати далі...
Медицинська фізика

Медична наука про систему, яка складається з фізика – це фізичних приладів і випромінювань, лікувально-діагностичних апаратів і технологій.

Мета опанування дисципліни – забезпечити поглиблене знання особливостей прояву фізичних законів в біологічних системах, розуміння будови і роботи медичної апаратури.

охорона-здоров’я 

Досягнення цієї мети спрямоване на вирішення наступних завдань професійної діяльності...


28.10.2017 19:57/читати далі...
Медична апаратура

Медична апаратура, яка є якісною - це головний чинник для проведення ефективної діагностики та лікування пацієнтів.

Метою освоєння дисципліни «Медична апаратура» є оволодіння знаннями фізико-технічних принципів роботи і застосування основних видів лікувально-діагностичної апаратури, що використовується в сучасній медицині.

сучасна-медицина

Завданнями освоєння дисципліни «Медична апаратура» є...


28.10.2017 19:59/читати далі...
Медична біологія

Медична біологія - навчальна дисципліна, що містить систематизовані наукові знання про структурно-функціональну організацію живої матерії і людини як невід'ємної її складової в аспекті потреб сучасної медицини.

Медична біологія є однією з фундаментальних дисциплін базової медичної освіти. Досягнення і відкриття біології мають велике значення для розвитку і прогресу медико-біологічних і клінічних дисциплін.

організація-живої-матерії 

Особливу увагу акцентовано на...


28.10.2017 20:02/читати далі...
Медична генетика

Медична генетика вивчає закони спадковості і мінливості організмів. Дозволяє сформувати базу для вивчення клінічної генетики, матеріальної основи патогенезу хвороб людини, дозволяє науково обґрунтувати основи профілактики спадкових і вроджених хвороб.

Метою освоєння дисципліни «Медична генетика» є формування у студентів системних теоретичних знань по розділи медичної генетики, оволодіння практичними навичками діагностики спадкових і вроджених захворювань, аналізу генетичної складової мультифакторіальної патології, методологією формулювання цитогенетичного та молекулярно-генетичного діагнозів, принципів лікування і профілактики спадкових і вроджених захворювань.

спадкові-хвороби

Основним завданням лекційного курсу та семінарських занять є...


28.10.2017 20:04/читати далі...