Роздрукувати сторінку

Природничі предмети

Основи здорового способу життя

Курс Основи здорового способу життя – вивчає можливості збереження здоров'я людини і формує потреби у веденні здорового способу життя.

Для таких дисциплін як «Психологія», «Педагогіка» освоєння даної дисципліни необхідно як попереднє. Крім того, освоєння даної дисципліни лежить в основі навчальної практики.

дисципліна-ОЗСЖ

Основними формами аудиторних занять є...


Агробіологія

Агробіологія - сума знань з області біології, що має безпосереднє відношення до рослинництва і тваринництва. Під агробіологією розуміють застосування основних біологічних закономірностей у практиці сільськогосподарського виробництва.

Агробіологія

У лексиконі сучасної людини давно вже стали звичними слова, що містять корінь «агро». Цей корінь має....


Акустика

Акустика - наука про звук, що вивчає фізичну природу звуку і проблеми, пов'язані з його виникненням, поширенням, сприйняттям і дією. Акустика є одним з напрямків фізики (механіки), що досліджує пружні коливання та хвилі від найнижчих (від 0 Гц) до високих частот.

Акустика 

Мета дисципліни....


Акушерство і гінекологія

Акушерство та гінекологія - один з основних розділів лікарської спеціальності, метою якого є підготовка висококваліфікованого лікаря, що володіє певними знаннями в галузі акушерства і гінекології з урахуванням подальшого навчання і професійної діяльності за спеціальністю «Лікувальна справа».

акушерсько-гінекологічний-профіль

Мета рівня підготовки кадрів вищої кваліфікації (ординатури) за спеціальністю «Акушерство і гінекологія»....


Альгологія

Альгологія вивчає морфологію, анатомію, біохімію, фізіологію, генетику, екологію, географічне поширення водоростей.

альгофлора

Метою освоєння курсу «Альгологія» є вивчення....


Аналіз органічних сполук

Приналежність органічних речовин до певних класів встановлюється функціональним аналізом, їх чистота – хроматографією, будова – усіма існуючими фізико-хімічними методами дослідження з урахуванням способу одержання, а в разі необхідності і результатів зустрічного синтезу. Усі ці процеси вивчає курс «Аналіз органічних сполук».

органічна-сполука 

Метою цієї дисципліни є....


Аналітична хімія

Аналітична хімія є одним з найважливіших прикладних розділів хімічної науки. Практична спрямованість робить її одним з основних компонентів професійної підготовки студентів.

Аналітична-хімія

Аналітична хімія – наука про....


Анатомія

Анатомія — розділ біології і конкретно морфології, що вивчає будову тіла організмів і їх частин на рівні вище клітинного.

анатомічна-номенклатура

Мета вивчення анатомії -....


Анатомія і фізіологія нервової системи

Дисципліна «Анатомія і фізіологія нервової системи» є частиною природно-наукового і математичного циклу і належить до базових у професійній підготовці психологів.

центральна-нервова-система 

Дисципліна «Анатомія і фізіологія нервової системи» має своєю метою....


Анатомія людини

Дисципліна «Анатомія людини» є фундаментальною наукою про людину. Програма дисципліни «Анатомія людини» спрямована на вивчення будови тіла людини, складових його систем, органів і тканин, на основі сучасних досягнень макро-мікроскопічної анатомії, біології з урахуванням індивідуальних, статевих і вікових особливостей організму, анатомо-топографічних взаємовідносин органів.

Анатомія-людини 

Знання будови, топографії органів і тканин необхідні для....


Анестезіологія та інтенсивна терапія

Анестезіологія - галузь медицини, спрямована на вивчення методів знеболювання організму при хірургічному втручанні або при будь-яких інших факторах, які викликають больові відчуття.

Анестезіологія-та-інтенсивна-терапія 

Завдяки тому, що наука не стоїть на місці, на сьогоднішній день здійснено...


Аптечна технологія лікарських засобів

Головним завданням фармацевтичної промисловості України є випуск лікарських засобів вітчизняного виробництва. Вирішення цього завдання безпосередньо пов'язане зі створенням нових технологій, оснащення їх сучасним обладнанням, забезпечення підприємств висококваліфікованими кадрами.

Аптечна-технологія-лікарських-засобів

Метою вивчення дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів» є ...


Аптечна технологія ліків

Аптечна технологія ліків - навчальна дисципліна, що містить систематизовані наукові знання по аптечному виробництві лікарських засобів за рецептами лікаря і вимогам організацій охорони здоров'я.

лікарські-засоби

Мета викладання та вивчення навчальної дисципліни «Аптечна технологія ліків» полягає у....


Аромологія в косметології та аромотерапії

Аромологія – це наука про вплив ароматів на психологію людини і вона є провідним напрямком нетрадиційної медицини. Аромологія внесла значний вклад у наше розуміння властивостей ефірних олій в можливість їх застосування у фармацевтичній практиці. Вона заснована на наукових дослідженнях психологічних ефектів, що викликаються ароматами ефірних масел.

ефірні-масла

Коли чотири роки тому в Національній фармацевтичній академії України була відкрита нова і, як показав час, перспективна спеціальність...


Архітектурна (будівельна) фізика (Кліматологія)

Клімат – це сукупність і послідовність зміни всіх можливих у даній місцевості станів атмосфери (умовної погоди). Багаторічний режим погоди і називають кліматом. Стан атмосфери за короткий проміжок часу називають погодою. Погода дуже мінлива в силу постійної мінливості атмосферних процесів.

будівельна-кліматологія

Однак, в кожній місцевості існує...


Астрофізика

Курс «Астрофізика» – це базисний навчальний курс, який забезпечує фундаментальну підготовку фахівця. Він містить концентрований і збалансований виклад найбільш фундаментальних питань фізичної науки щодо мегасвіту, розглянутих з єдиних позицій. Курс «Астрофізика» відображає структуру і логіку розвитку фізики як науки, її внутрішню єдність в рамках сучасної фізичної картини світу.

Астрофізика 

Курс «Астрофізика» покликаний вирішувати наступні взаємопов'язані завдання:....


Атомна фізика

Атомна фізика — розділ фізики, що вивчає будову і властивості атомів. Атомна фізика виникла в кінці XIX — початку XX століття в результаті експериментів, які встановили, що атом являє собою систему з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, і отримала свій розвиток у зв'язку з створенням квантової механіки, яка пояснює структуру атома. Будова атомного ядра вивчається в ядерній фізиці.

ядерна-фізика 

Дисципліна «Атомна фізика», що є....


Безпека життєдіяльності (БЖД)

Безпека життєдіяльності – це галузь знань, в якій вивчаються небезпеки, що загрожують людині, закономірності їх прояву та способи захисту.

Безпека-життєдіяльності

Створення та забезпечення безпечних умов праці при....


Біогеографія

Біогеографія – наука про географічне розповсюдження та розміщення живих організмів і їх спільнот на поверхні Землі – одна з фундаментальних географічних дисциплін. Вона тісно пов'язана з іншими розділами географії, а об'єктом дослідження – з географією, біологією та екологією. Знання основних положень цієї науки необхідно для вирішення широкого кола питань природокористування та охорони природи, моніторингу навколишнього середовища, краєзнавства, туризму та багатьох інших, пов'язаних з живим покровом нашої планети і її біологічними ресурсами.

географічна-наука 

В даний час актуальність біогеографічних проблем набуває....


Біологія

Курс «Біологія» є однією з основних фундаментальних біологічних дисциплін, які вивчаються студентами на першому році навчання.

біологічна-наука

Основна мета курсу «Біологія»....


Біологія з основами генетики

Біологія є однією з найважливіших природничих наук. Це цілий комплекс дисциплін про існування і розвиток живої природи Землі, а так само про закономірності і механізми формування організмів і їх груп. Ця дисципліна є теоретичною основою для прикладних наук (ветеринарії, медицини, фармакології та ін.), а також господарської діяльності людини.

Біологія-з-основами-генетики

Програма навчання майбутніх провізорів та фармацевтів включає в себе матеріали про...


Основи міжнародного туризму

Курс Основи міжнародного туризму – розглядає теоретичні аспекти організації міжнародного туризму, види і класифікацію туризму, типологію районування туристських регіонів, механізми нормативно-правового регулювання розвитку туризму та ін.

курс-Основи-міжнародного-туризму

Дана навчальна дисципліна відноситься до....


Інформаційні технології в фармації

Інформаційні технології в фармації – навчальна дисципліна, що займається вивченням шляхів застосування використання різних засобів роботи з інформацією у фармацевтичній галузі.

Інформаційні технології в фармації – предмет, що вивчає методи, прийоми, засоби роботи з інформацією в фармації.

Інформаційні технології в фармації – це галузь знань, що досліджує методологію застосування засобів збирання, обробки, накопичення, систематизації та аналізу інформації у фармацевтичних цілях.

Інформаційні-технології-в-фармації

Предметом вивчення курсу...


Готельне господарство

Готельне господарство по суті - це матеріально-технічна база туристської галузі, що отримала бурхливий розвиток в останні роки в Україні і в світі, яка визначає вигляд, особливості та якість туристичного продукту.

Сучасне готельне обслуговування - це засіб розміщення туристів.

Господарство - це сукупність засобів, об'єктів, процесів, використовуваних людьми для забезпечення життя, що задовольняють потреби шляхом створення необхідних людині благ, умов і засобів існування із застосуванням праці. Господарство - це спосіб забезпечити засоби існування для населення: продукти харчування, промислові товари, різні послуги.

готельна-діяльність

Цілі курсу...


Основи управління в екологічному моніторингу

Дисципліна Основи управління в екологічному моніторингу – розглядає принципи управління у сфері впливів на навколишнє середовище, типи моніторингу, способи впливу на джерела забруднення і методи складання довгострокових прогнозів.

Метою освоєння дисципліни Основи управління в екологічному моніторингу є формування у студентів системних базових знань про організацію та проведення моніторингових досліджень для оцінки якості різних компонентів навколишнього природного середовища.

дисципліна-Основи-управління-в-екологічному-моніторингу

Завдання дисципліни Основи управління в екологічному моніторингу...


Економіка та організація хімічних виробництв

Хімічне виробництво – це сукупність функціональних підсистем, пов'язаних між собою технологічними, електричними, транспортними і телекомунікаційними (для інформації та управління) лініями зв'язку для спільного функціонування і ефективного використання матеріальних, енергетичних ресурсів при хімічному перетворенні реагентів в цільовий продукт заданої якості, високу продуктивність, управління процесами, охорону праці і навколишнього середовища.

Хімічне виробництво можна уявити як систему. Система – сукупність елементів і зв'язків між ними, що функціонують як єдине ціле.

Економіка-та-організація-хімічних-виробництв

Метою освоєння дисципліни...


Менеджмент готельного та туристичного бізнесу

Туризм - це великий і високоприбутковий сектор економіки у розвинених країнах. У світовій економіці туризм вийшов на лідируючі позиції, конкуруючи лише з видобутком нафти.

Потужності українського рекреаційно-туристичного господарства в даний час використовуються лише на 40-50%. Розвиток туристичного сектору в Україні може зіграти істотну роль у виході країни з економічної кризи, допомогти вирішити соціальні проблеми населення, а так само актуальні екологічні питання. У зв'язку з цим, виникає необхідність у фахівцях «Менеджерів туризму та готельного бізнесу» широкого профілю, які володіють не тільки теоретичними знаннями, а й практичними. Важливим доповненням до даної спеціалізації, є знання окремих розділів психології, економіки, екології, а так само володіння елементарними знаннями іноземних мов.

Менеджмент-готельного-та-туристичного-бізнесу 

Мета курсу...


Основи комплексної безпеки

Забезпечення захисту життя, здоров'я людини, її майна, навколишньої природи від різних загроз - одне з найважливіших завдань, що стоять перед людством. Воно належить до першорядних завдань держави. Безліч різних загроз і небезпек, які оточують людину в процесі її життєдіяльності, роблять зазначене завдання досить складним. Його рішенням займаються найрізноманітніші відомства, інститути і фахівці, причому кожен, як правило, вирішує питання, що відноситься до його діяльності (пожежна безпека, екологічна, промислова, транспортна тощо).

В останні роки склалося поняття комплексної безпеки, як найбільш перспективного напрямку розв'язання задачі захисту життя, здоров'я людини, її майна, навколишньої природи. З самого терміна - "комплексна" - випливає, що мова йде про вирішення декількох (багатьох) завдань з безпеки одночасно.

забезпечення-захисту-життя

Мета курсу...


Туристичне обслуговування (Туризм)

Екскурсійне обслуговування - це діяльність суб'єктів туристичної діяльності, а також інших юридичних осіб, фізичних осіб, у тому числі індивідуальних підприємців, щодо підготовки, організації і проведення екскурсій.

Мета: формування основ теоретичних знань екскурсійної справи, види екскурсій, їх структуру і сутність, основи професійної діяльності екскурсоводів; формування практичних компетенцій у організації і проведенні екскурсій.

екскурсійне-обслуговування

Основні завдання дисципліни...


Біологічна хімія

Біологічна хімія – навчальна дисципліна, що містить систематизовані наукові знання і методики в галузі медичної біохімії, що вивчає молекулярні основи процесів життєдіяльності людини в нормі і знайомить з можливими причинами і наслідками порушень метаболічних реакцій.

процеси-життєдіяльності 

Типова навчальна програма з навчальної дисципліни «Біологічна хімія» розроблена у відповідності з наступними нормативними документами:...


Біонеорганічна хімія

Біонеорганічна хімія (БНХ) виникла у 2-й половині ХХ століття на стику біології, хімії, медицини, біохімії, молекулярної біології та ін. Формування БНХ як науки було підготовлено численними експериментальними даними в області класичної хімії, медицини, токсикології та науки про харчування. БНХ є своєрідним «мостом» між неорганічної хімією і біохімією.

біохімія 

Місце біонеорганічної хімії серед....


Біоорганічна хімія

Біоорганічна хімія вивчає речовини, що лежать в основі процесів життєдіяльності, в безпосередньому зв'язку з пізнанням їх біологічних функцій.

Біоорганічна-хімія 

Основними об'єктами її вивчення служать біополімери: ....


Біофармація

У комплексі фармацевтичних дисциплін біофармація займає особливе місце не тільки завдяки новизні ідей, але і, головним чином, у зв'язку зі значенням для теорії і практики сучасної фармації та медицини фактів, отриманих у ході біофармацевтичного експерименту, що триває вже кілька десятиліть. За період свого існування біофармація збагатилася безліччю відкриттів і зайняла міцне місце в системі сучасного лікування.

Біофармація 

Знання, отримані за десятиліття біофармацевтичних досліджень, в даний час служать...


Біофізика

Навчальна дисципліна «Біофізика» входить в базову частину професійного циклу і служить для формування базових знань, необхідних для засвоєння ряду спеціальних дисциплін.

Біофізика 

Біофізика як міждисциплінарна наука, яка...


Біохімія

Біологічна хімія (біохімія) – наука, що вивчає хімічний (молекулярний) склад живих організмів і хімічні реакції, що протікають в них, які лежать в основі життєдіяльності.

Біохімія 

Об'єктами вивчення біохімії є....


Ботаніка

Ботаніка - наука про будову і життя рослин та їх угруповань як компонентів біосфери – є фундаментальною науковою дисципліною, що має загально біологічне значення. Рослини становлять більшу частину біосфери, які відіграють вирішальну роль у створенні на Землі органічних речовин, що є основним джерелом живлення для всього живого світу і цінним матеріалом для господарської діяльності людини.

будова-рослин 

Курс «Ботаніка» є....


Будова речовини

Курс "Будова речовини" для студентів хімічного факультету передбачається поглиблене вивчення теорії хімічного зв'язку і реакційної здатності речовин. Даний курс послідовно розвиває початкові відомості про теорію будови речовини, отримані студентами при вивченні дисциплін "Загальна хімія" та "Квантова хімія". В ньому розглядаються питання теорії хімічного зв'язку та електронної будови молекул, будови конденсованих фаз, а також взаємозв'язку реакційної здатності і будови молекул.

Будова-речовини 

Основна мета опанування дисципліни «Будова речовини»...


Ветеринарна медицина

Ветеринарія виникла в глибокій старовині у зв'язку з потребами людини. Вона пройшла складний шлях накопичення і удосконалення знань.

ветеринарія

Слово "Ветеринарія" походить від...


Виробнича лікарська практика

«Виробнича лікарська практика» спрямовує свою увагу на формування та розвиток професійних знань у сфері діяльності середнього медичного персоналу, закріплення отриманих теоретичних знань з загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін, оволодіння необхідними методами, навичками і вміннями по догляду та надання медичної допомоги на долікарському етапі пацієнтам різного профілю в умовах стаціонару.

наукове-дослідження 

Завдання курсу «Виробнича лікарська практика»...


Виробнича практика з хімічної технології

Курс «Виробнича практика з хімічної технології» є одним з найважливіших розділів структури навчального плану підготовки бакалаврів і обов'язковою частиною основної професійної освітньої програми вищої освіти. Ця дисципліна відноситься до базової частини навчального плану профілю підготовки «Технологія і переробка полімерів» напряму «Хімічна технологія».

технологічний-процес

«Виробнича практика з хімічної технології» являє собою...


Високомолекулярні сполуки

Дисципліна «Високомолекулярні сполуки» відноситься до базової частини навчального плану, будучи фундаментальною дисципліною. Вона забезпечує взаємозв'язок всіх природничих хімічних дисциплін.

Високомолекулярні-сполуки 

Курс «Високомолекулярні сполуки» знайомить студентів-хіміків з...


Вікова психологія

Необхідність вдосконалення професійної підготовки майбутнього педагога-психолога робить актуальним підвищення рівня психологічної грамотності за рахунок розширення кола психологічних дисциплін та диференціації їх змісту.

Вікова-психологія

Призначення курсу «Вікова психологія» полягає у...


Вірусологія

Дисципліна «Вірусологія» відноситься до загально професійного ветеринарно-біологічного циклу.

Вірусологія підрозділяється на:

- Загальну вірусологія.

- Приватна вірусологія.

походження-вірусів

В курсі «Вірусологія» вивчаються...


Внутрішні хвороби дрібних тварин

Дисципліна «Внутрішні хвороби дрібних тварин» є профілюючою підготовкою лікаря ветеринарної медицини і має забезпечити необхідними знаннями з терапії і профілактики хвороб дрібних домашніх тварин і птахів незаразної та інфекційної етіології, прищепити навички клінічної роботи, сприяти формуванню висококваліфікованого спеціаліста у галузі ветеринарної медицини.

Дрібні домашні тварини, особливо собаки і кішки, декоративні птахи, завжди мали величезне значення в житті людини. В останні десятиліття відбувається істотне збільшення кількості цих тварин. У великих містах, а зараз і в деяких районних центрах, відкриті спеціалізовані клініки з лікування домашніх тварин, у яких використовується найсучасніше обладнання для діагностики захворювань, їх лікування, з успіхом застосовуються новітні досягнення в галузі ветеринарної медицини.

Внутрішні-хвороби-дрібних-тварин 

В Україні з високою ефективністю розвивається...


Внутрішня медицина

Внутрішня медицина становить найбільш важливий розділ клінічної медицини і включає в себе більшість захворювань людини.

Її предметом є епідеміологія, етіологія, патогенез, семіотика, діагностика, прогнозування, консервативне лікування і профілактика захворювань. Чітко виділити безлічі захворювань, які становлять предмет внутрішніх хвороб, не можна.

профілактика-захворювань 

Мета дисципліни «Внутрішня медицина»...


Генетика

Вивчення дисципліни «Генетика» спрямоване на одержання фундаментальних базових знань про природу спадкового матеріалу, закономірності успадкування генетичних ознак, закономірності мінливості на всіх рівнях організації живої матерії. Студенти отримують сучасні уявлення про структуру та функції генів, механізми і способи регулювання їх дії, реплікації, рекомбінації та репарації ДНК. Набувають знання про основи генетичної інженерії, трансгенні організми, генотерапії.

Мета вивчення дисципліни «Генетика» – отримання базових знань про природу спадкового матеріалу, закономірності успадкування та мінливості ознак, отримання уявлень про сучасні концепції генетики і генетичні підходи у суміжних дисциплінах, генетичної регуляції молекулярно-клітинних процесів.

Генетика 

Завдання дисципліни....


Географія

Дисципліна «Географія» призначена для того, щоб учні отримали професійні знання в галузі професійної діяльності.

Метою вивчення дисципліни є: сформувати у студентів закінчені широкі уявлення про соціально-економічні складові географічної картини світу, прищепити вміння і навички вивчення природних та соціально-економічних передумов розвитку господарства, в тому числі природних ресурсів і населення світу.

Географія

Дисципліна базується на...


Географія будівельної індустрії

Архітектурно-будівельний комплекс являє собою систему взаємодіючих організацій і установ, які займаються формуванням та реалізацією державної політики у сфері архітектури та будівництваАрхітектурно-будівельний комплекс своєю діяльністю спрямований на розробку проектів нормативно-правових актів, організаційно-методичної документації щодо проведення будівельних робіт.

Навчальна дисципліна «Географія будівельної індустрії» є дисципліною спеціалізації для спеціальності «Географія» за напрямами «Економічна географія», «Раціональне природокористування та охорона навколишнього середовища», «Регіональна соціально-економічна географія».

Географія-будівельної-індустрії 

Мета курсу....


Газонознавство

Газон - це один з найважливіших елементів при створенні будь-якої садово-паркової і ландшафтної композиції. В даний час створення газонів широко практикується у різних країнах Європи, Азії, Північній Америці і в Росії. У зв'язку з цим дисципліна «Газонознавство» відіграє важливу роль для кваліфікованої підготовки фахівців-біологів.

Курс «Газонознавство» є однією з важливих дисциплін спеціалізації «Садівництво». Студенти знайомляться з видовим складом рослин, які використовуються для створення різних видів газонів, вивчають їх біоморфологічні і екологічні особливості. Знайомляться з типами газонів, освоюють методики створення і догляду за газонними травами.

Газонознавство

Курс присвячений формуванню...


Географія інфраструктури

Глибинні і всебічні перетворення, що відбуваються в суспільстві, змінюють не тільки пріоритетність факторів соціально-економічного розвитку, але і сам його характер. Значною мірою це відбувається під впливом науково-технічної революції. Ще більшою мірою це відноситься до так званої "виробничої революції". Даний термін, що з'явився в першій половині 80-х років, означає все більш широке поєднання науки не тільки з галузей "високих технологій", але і з усіма галузями виробничої діяльності людини, з усім укладом життя. Не випадково ключовими термінами кінця XX століття стали "технологія" та "інформація". Це робить вагомий вплив на всю систему географічних наук, на навчальну географію.

Поряд з іншими соціально-економічними елементами перетворюються всі компоненти господарської освоєності території, видозмінюються принципи, фактори і структура територіальної організації господарства і суспільства. По суті формується нова суспільна географія країни.

Географія-інфраструктури 

Недостатня вивченість наслідків процесів, що відбуваються, вимагає...