Роздрукувати сторінку

Природничі предмети

Фізична хімія — це наука, яка вивчає загальні закономірності хімічних процесів і є теоретичною основою всієї хімічної науки і технології хімічних виробництв.

Метою досліджуваної дисципліни є освоєння системи знань про фундаментальні теоретичні і експериментальні основи фізичної хімії; оволодіння вміннями характеризувати будову, фізичні та хімічні властивості речовин на основі законів хімічної термодинаміки, кінетики, сучасної теорії хімічної будови молекул; оволодіння експериментальними вченнями та навичками; розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей у процесі вивчення фізичної хімії; розвиток логіки та фізико-хімічного мислення; виховання почуття відповідальності за застосування отриманих знань, умінь і навичок.

Фізична-хімія

Завдання досліджуваної дисципліни...


24.06.2018 02:00/читати далі...

Одним з найважливіших напрямків реалізації молодіжної політики є формування у молоді потреби у фізичному вдосконаленні і гармонійному розвитку.

Важливість такої орієнтації освітньої галузі «Фізична культура» надмірно висока, оскільки, згідно з даними про здоров'я студентської молоді у вищих навчальних закладах лише 14 % практично здорові, в той час як понад 50 % мають функціональні відхилення, 35 % – хронічні захворювання. За даними фахівців, наслідки інтенсифікації навчального процесу в освітніх закладах ведуть до дисгармонійного розвитку учнів, створюють проблеми з загальною розумовою і фізичною працездатністю, психофізичним перевантаженням і т. д. Так, за нашими даними, за період навчання у вищих навчальних закладах у студентів спостерігаються процеси вікової патології органів шлунково-кишкового тракту, зору, порушення постави та інші.

Фізичне-виховання-та-спорт

У цьому зв'язку на предмет «Фізичне виховання та спорт» покладена важлива функція...


24.06.2018 02:02/читати далі...

Курс Фізіології у вищих навчальних закладах, які готують фахівців у галузі фізичної культури має важливе теоретичне і практичне значення. Робота тренера, вчителя з фізичної культури, фахівця з адаптивної фізичної культури не може бути повноцінною, якщо вони не будуть добре знати функціональні особливості людського організму, закономірності його функціонування як в стані спокою, так і при дії різних фізичних навантажень.

Мета курсу - формування у студентів теоретичних і практичних знань про функціонування окремих систем, органів, тканин і клітин організму людини і тварин і організму як єдиного цілого, за допомогою вивчення найважливіших фізіологічних процесів і взаємозв'язку його з навколишнім середовищем. Формування практичних навичок з оцінки функціонального стану організму людини і тварин.

організм-людини

Завдання курсу...


24.06.2018 02:05/читати далі...

Курс Фізіологія людини за спеціальністю «педагог-валеолог» суттєво відрізняється від курсу, що читається для студентів медичних і педагогічних спеціальностей. На відміну від медиків і педагогів, валеологи мають приділяти основну увагу еволюції фізіологічних функцій, розуміти, як відбувається їх формування у живих істот різних видів з акцентом на вікові особливості фізіологічних процесів у людини, як впливають на розвиток функцій систем організму екологічні чинники, спосіб життя організму, як відбувається функціональна адаптація до природних, у тому числі – соціальних умов життя, і як впливають на психологічний статус людини фактори соціального оточення, середовища.

В основному, фізіологія людини багато років вивчається за традиційно складеними підручниками для медичних вузів, де розглядаються питання нормальної фізіології.

фізіологічні-процеси

Метою освоєння дисципліни «Фізіологія людини» є...


24.06.2018 02:07/читати далі...

Фізколоїдна хімія – предмет, знання якого сприяють подальшому вивченню біологічних галузей.

Мета викладання курсу «Фізколоїдна хімія» полягає у формуванні знань у студентів про взаємозв'язок фізичних, хімічних та біологічних процесів. Відомо, фізичні явища, що супроводжують хімічні реакції (приклади – виділення тепла в реакціях горіння, біо- і хемілюмінесценція, розділення зарядів в реакціях в гальванічних елементах, зміна обсягу при утворенні газоподібних продуктів). Крім того, фізичні явища безпосередньо змінюють швидкість хімічних реакцій (наприклад, підвищення температури збільшує швидкість будь-якої реакції, світло ініціює фотохімічні реакції, а різниця потенціалів – реакції електролізу). Даний курс формує у студентів фундаментальний підхід до аналізу хімічних і більш складних – біохімічних процесів.

Фізколоїдна-хімія

Програма визначає загальний обсяг знань...


24.06.2018 02:10/читати далі...

Дисципліна «Фінанси природокористування» відноситься до дисциплін гуманітарного, соціального та економічного циклу, варіативної частини.

Метою курсу «Фінанси природокористування» є формування у студентів теоретичних знань у галузі природокористування, формування нової ідеології функціонування суспільства – концепції сталого розвитку. Нова концепція розглядає раціональне природокористування як ефективне господарювання, що забезпечує запобігання або максимальне зниження шкідливих процесів виробництва, державне регулювання природокористування з допомогою економічних механізмів.

природні-ресурси

Фінанси природокористування – економічна дисципліна, що вивчає...


24.06.2018 02:12/читати далі...