Роздрукувати сторінку

Правові предмети

Філософія права

«Філософія права» - курс, який викладається для студентів магістратури за напрямком «Юриспруденція».

Філософія права – це сфера філософського знання, що досліджує сутність правових явищ, виявляє засоби походження і формування правових норм та інститутів, що оцінює доцільність або недоцільність норм закону.

На даний час філософія права перебуває на етапі відродження після перерви в становленні даної науки, який припав на радянський період. Інтерес до цієї області знання виявляють учені різноманітних напрямів і кваліфікацій: юристи, філософи, соціологи, антропологи, історики, психологи. Однойменний предмет окантовується на філософських і юридичних підрозділах університетів держави, в профільних інститутах та академіях. Вона представляє собою якийсь своєрідний синтез юридичного та загального гуманітарного знання.

Філософія-права

Цілями освоєння предмету «Філософія права» є...


11.09.2016 11:31/читати далі...
Фінансове право

Фінансове право - сфера права, об’єднань норм права, що регулюють суспільні відносини, що постають в процесі фінансової роботи країни для забезпечення безперебійного проведення його завдань і функцій у кожний даний період становлення.

Курс "Фінансове право" включений до складу загально-професійних предметів у підготовці фахівців зі спеціальності "Юриспруденція".

фінансова-діяльність

Згідно Державних вимог...


11.09.2016 11:33/читати далі...
Цивільна оборона

Цивільна оборона являє собою структуру заходів щодо підготовки до захисту населення, матеріальних і культурних цінностей на території України від небезпек, що постають при проведенні військових дій або внаслідок цих дій.

«Цивільна оборона» - курс для студентів юридичних напрямків навчання.

Мета дисципліни - розвиток культури безпечної поведінки в оточуючому світі у процесі становлення системи знань курсу: «Цивільна оборона» (далі по тексту ЦО), системи загальнолюдських цінностей.

надзвичайні-ситуації

Завдання курсу «ЦО»...


11.09.2016 11:35/читати далі...
Цивільне право

Цивільне право є одним з основних предметів, який передбачений освітнім планом спеціальності «Юриспруденція».

Програма дисципліни «Цивільне право» призначена для становлення студентів юридичного факультету до державного іспиту, але може бути застосована також при підготовці до курсових іспитів.

Структура даної програми дозволяє при вивченні матеріалу враховувати як державний, так і національно-регіональний компоненти освітнього стандарту за спеціальністю "Юриспруденція".

Цивільне-право

Ціллю дисципліни «Цивільне право» є...


11.09.2016 11:55/читати далі...
Цивільне-процесуальне право України

Цивільне процесуальне право України - це область права, яка координує суспільні відношення, які постають між учасниками цивільного процесу та судом при проведення правосуддя у цивільних справах.

ЦПП є одним з провідних фундаментальних освітніх курсів юридичних учбових установ.

Ціллю опанування дисципліни «ЦПП» є оволодіння засадами цивільного процесуального і матеріального права в сукупності, формуванні уявлення у студентів про структуру правовідносин, які оформлюються при дослідженні та розв’язанні цивільних справ, про роль учасників процесу, їх процесуальні права і обов'язки, а також вироблення розуміння все більш зростаючої ролі правосуддя у загальній структурі механізмів охорони і захисту порушених або оспорюваних прав, свобод і законних інтересів жителів і установ в Україні.

цивільне-процесуальне-законодавство 

Ціллю курсу «ЦПП» є...


11.09.2016 11:57/читати далі...
Цивільний процес

Цивільний процес представляє собою систему, урегульовану цивільним процесуальним законом дій по здійсненню правосуддя по цивільних справах.

Програма дисципліни «Цивільний процес» призначена для студентів денного відділення, які навчаються за кваліфікацією «Юриспруденція».

Успішність опанування даного курсу залежить від рівня знання матеріалу, що викладається в рамках курсів «Теорія держави і права», «Цивільне право». Бажано також паралельне вивчення студентами курсу «Арбітражний процес», так як проводиться арбітражними судами робота по дослідженню економічних суперечок та інших справ, пов'язаних з економічною роботою, також відбувається в межах цивільного судочинства, багато процесуальних інститутів у цивільному та арбітражному процесі є схожими.

цивільне-процесуальне-право 

Читання предмету «Цивільний процес» відбувається...


11.09.2016 11:59/читати далі...
Цивільно-правове регулювання деліктних відносин

Деліктні відносини — це зобов'язання, що постають у зв'язку із вчиненням шкоди. Особа, яка є потерпілою, має право потребувати від делінквента відшкодування шкоди. При цьому розмір і порядок окреслення шкоди може бути різноманітними залежно від права, що використовується для регулювання цих питань. Особливість деліктних зобов'язань ґрунтується на тому, що їх становлення не зумовлене договором, а пов'язано з настанням факту — заподіянням шкоди, причому в ряді випадків незалежно від вини особи, яка вчинила шкоду.

«Цивільно-правове регулювання деліктних відносин» - освітня дисципліна, який створена для студентів юридичних напрямків навчання.

Робоча програма учбового курсу «Цивільно-правове регулювання деліктних відносин» – курс, що визначає вимоги до змісту і рівня підготовки студентів, керівництво їх індивідуальною діяльністю, види навчальних занять та форми контролю з даного учбового курсу.

деліктні-відносини

Робоча програма включає в себе...


11.09.2016 12:01/читати далі...
Цивільно-процесуальні документи

«Цивільно-процесуальні документи» - дисципліна для студентів юридичних напрямків навчання.

Актуальність вивчення цивільних процесуальних документів та юридичної техніки їх складання обумовлена сучасним станом правозастосовної практики в Україні. Суперечливість сучасного українського законодавства, доволі суперечлива якість нормативних актів, як на державному рівні, так і на рівні суб'єктів України породжує труднощі в інтерпретаційній та правозастосовній практиці і, як наслідок цього, дефекти в цивільних процесуальних документах. Подоланню ситуації повинна сприяти професійна підготовка юристів, що передбачає включення в систему юридичної освіти навчальну дисципліну спеціалізації «Цивільно-процесуальні документи».

Методом оволодіння дисципліни «Цивільні процесуальні документи» є опанування студентами знаннями про структуру та особливості складання та оформлення цивільно-процесуальних документів, таких як: позов, рішення суду, клопотання і т. д.

цивільне-судочинство

Задачами вивчення дисципліни є...


11.09.2016 12:03/читати далі...
Юридична відповідальність

Включення курсу «Юридична відповідальність» як окремої дисципліни в програму підготовки магістрів юриспруденції визначається тією визначальною роллю, якою володіє даний інститут у системі права в цілому: будь-які правовідносини – це комплекс правил, невиконання яких неминуче спричиняє певні наслідки, що мають в переважній більшості примусовий характер. Тільки закон допоможе уникнути зловживань на цій стадії правозастосування. Отже, вивчення сфери примусу з позицій різних галузей права дасть правильне осмислення і, відповідно, - грамотне застосування необхідного законодавства.

Метою вивчення дисципліни є розвиток і вдосконалення професійного вміння, починаючи від загальних початків певної галузі права до його комплексного вивчення:

- освоєння єдиних правових позицій у цій сфері правовідносин;

- формування глибокої компетенції на основі порівняльного дослідження предмета дисципліни;

- розвиток кваліфікованого мислення на проблеми українського права і вишукування шляхів їх вирішення.

Юридична-відповідальність 

Основні завдання курсу спрямовані на...


11.09.2016 12:05/читати далі...
Юридична деонтологія

Юридична деонтологія - це область юридичної науки і учбовий предмет, який представляє собою узагальнену структуру знань про кодекс професійної поведінки юриста.

Юридична деонтологія - певна висхідна позиція, освоївши яку студенти отримують змогу цілеспрямовано прямувати далі: до розуміння глибин правової теорії і практики. У цьому сенсі названий учбовий предмет представляє собою перший рівень здобуття професійних юридичних вмінь і належить до рангу вступних освітніх курсів. Він спрямований на становлення у студентів професійних засад та моральних принципів, потрібних для майбутнього навчальної, а також науково-практичної роботи.

Юридична-деонтологія

Предмет юридичної деонтології це...


11.09.2016 12:08/читати далі...