Роздрукувати сторінку

Правові предмети

Римське приватне право

Римське приватне право – це система права, що сформувалася в Стародавньому Римі і стала основою для правових систем більшості сучасних європейських держав, вона одержала найбільше становлення в період принципату.

Підготовка сучасного юриста неможлива без глибокого й осмисленого вивчення досвіду та здобутків римської юриспруденції. Філософія справедливості і рівність учасників цивільного обороту, досконалість правових конструкцій і практичність юридичної логіки – це ознаки римської правової культури, що формують праворозуміння майбутнього юриста.

римська-юриспунденція

Останні два десятиліття ознаменувалися...


11.09.2016 09:58/читати далі...
Робота з кадрами та методика проведення службової підготовки (право)

«Робота з кадрами та методика проведення службової підготовки (право)» - предмет, який вивчається студентами юридичних напрямків.

Робоча програма з учбового предмету «Робота з кадрами та методика проведення службової підготовки» створена для студентів вищої освіти згідно з програмою навчання спеціалістів за напрямком «Управління у сфері правопорядку».

Предметом опанування освітнього курсу є система науково-правових, соціальних та психолого-педагогічних знань про теоретико-методологічні положення роботи з кадрами та методики здійснення службової підготовки, а саме: її законодавчу базу, сучасну структуру та характеристики, правовий ранг співробітників поліції та їх соціальний захист, засади організації та умови реалізації здійснення служби в Національній поліції України.

кадрове-забезпечення

Міждисциплінарні зв`язки...


11.09.2016 10:03/читати далі...
Система міжнародних організацій

Міжнародна організація — це в першу чергу об'єднання або асоціація країн, точніше — держав-членів, що випливає з її офіційного визначення як міжурядової організації.

Предметом курсу «Система міжнародних організацій» служить наукове дослідження феномену інтеграції, її сфер і напрямків, а також роль міжнародних організацій в ході її інституціалізації на різних рівнях.

міжнародна-організація

В курсі досліджуються...


11.09.2016 10:05/читати далі...
Сімейне право

Сімейне право - це сукупність правових норм, що регулюють сімейні, тобто особисті і виробничі від них майнові відносини, що виникають між людьми з шлюбу, кровного споріднення, прийняття дітей у сім'ю на виховання.

Сімейне право – одна з галузей українського права, дисципліна для студентів юридичних спеціальностей.

Метою освоєння навчальної дисципліни «Сімейне право» є: формування у студентів цілісного уявлення та комплексних знань про поняття та сутність сімейного права, його основоположні принципи і особливості українського сімейного права, одержання теоретичних знань, практичних умінь і навичок по застосуванню нормативних правових актів, що регулюють сімейні правовідносини, формування загальнокультурних та професійних компетенцій, необхідних і достатніх для здійснення нормотворчої, правозастосовної та експертно-консультаційної діяльності, а також для викладання сімейного права.

сімейне-законодавство

В ході освоєння дисципліни...


11.09.2016 10:08/читати далі...
Спадкове право

Спадкове право – одна з найбільш важливих дисциплін, що вивчаються на юридичному факультеті в рамках цивільно-правової спеціалізації.

Спадкове право - це сукупність правових норм, що регулюють перехід прав і обов'язків померлого до інших осіб.

Метою освоєння освітнього курсу «Спадкове право» є:

- ознайомлення студентів з концептуальними засадами спадкового права;

- отримання студентами системних знань у галузі спадкового законодавства та правового регулювання спадкових відносин;

- придбання студентами навичок творчої роботи з нормативними актами, що координують питання успадкування, з науковою і практичною літературою, а також практикою їх застосування, виробленні вмінь використовувати ці знання в практичній юридичній діяльності;

- виховання у майбутніх фахівців належного рівня правової та професійної культури, поваги до закону та дбайливого ставлення до соціальних цінностей правової держави.

 спадкове-законодавство

Завдання курсу...


11.09.2016 10:10/читати далі...
Стандарти прав людини і громадянина в Україні

Права людини — такі правила поведінки, відібрані в процесі історії розвитку людства, які з допомогою правової держави забезпечують захист гідності та свободи кожної окремої людини.

Програма курсу «Стандарти прав людини і громадянина в Україні» може бути використана студентами юридичного факультету, яким читається даний курс, а також аспірантами і викладачами.

Ціллю дисципліни є становлення у студентів знань про права людини, про законодавство, міжнародні акти і принципи захисту прав українських громадян, а також іноземців, пов'язаних з їх перебуванням в Україні і професійних навичок у галузі захисту прав людини.

захист-прав-людини

Даний курс пов'язаний...


11.09.2016 10:12/читати далі...
Страхові послуги

Страхові послуги (СП) — це система послуг із страхування різних ризиків. Їх існування пов'язано з становленням ринку послуг, що здебільшого було зумовлено формуванням ризиків при продажу таких послуг, як транспортні.

Курс “Страхові послуги” займає провідне положення поміж освітніх курсів, які навчають спеціаліста юридичного напрямку.

“СП” як учбовий предмет опановує страхові послуги, які є формою виявлення страхового захисту в період ринку, досліджує методи існування попиту на страхові послуги і форми стимулювання їх збуту, окреслює умови кожної форми страхування, з’ясовує умови утворення страхових тарифів, теоретичні засади формування обсягів страхового відшкодування.

страховий-захист

Ціль предмету...


11.09.2016 10:15/читати далі...
Страхування

Страхування є однією з найдревніших фінансових систем. Зрозуміло, що сьогодні страхування - це найефективніший і необхідний метод управління соціально-економічними ризиками.

Страхування (insurance) — структура відносин, яка пов'язана із захистом майнових інтересів фізичних і юридичних осіб спеціалізованими установами — страховими організаціями — за рахунок формованого з вкладів страхувальників страхового фонду, з якого виплачуються збитки, понесені страхувальником через страхові випадки.

страховий-захист 

Хоча вітчизняний страховий ринок досить...


11.09.2016 10:18/читати далі...
Судова бухгалтерія

Судова бухгалтерія в даний час є спеціальною комплексною економіко-правовою дисципліною, яка сформувалася внаслідок інтеграції економічних і правових знань, адаптованих до запитів юридичної практики.

«Судова бухгалтерія» - дисципліна, присвячена для студентів юридичних напрямків навчання.

Завдання курсу полягають у наступному:

- на рівні уявлень - ознайомитися із захисними функціями бухгалтерського обліку;

- на рівні знань - засвоїти типові механізми виникнення документальних та облікових невідповідностей як специфічних проявів ознак злочинів;

- на рівні практичних навичок і вмінь - навчитися використовувати найпростіші методи роботи з обліковими документами, організувати інвентаризацію, ревізію, бухгалтерську експертизу.

бухгалтерська-інформація

Курс «Судової бухгалтерії» спрямований на...


11.09.2016 10:20/читати далі...
Судова влада

Судова влада — це одна з гілок державної влади. Суб'єктом, що проводить її, є не будь який державний орган, а вся структура судових органів, яка володіє властивими лише їй можливостями і спроможностями впливу на процеси, що здійснюються в суспільстві.

Курс «Судова влада» створений для студентів юридичних напрямків навчання.

При вивченні курсу «Судова влада» необхідно засвоїти нормативні акти, що регулюють зміст організації та роботи судової системи України, склад судів, цілі, завдання, засади та повноваження судових органів в окремих напрямках роботи, вміти застосовувати їх. Для цього рекомендується стежити за поточним законодавством, судовою практикою і теоретичними дослідженнями, регулярно вивчати збірники юридичних актів.

Судова-влада

Ціль навчання предмету полягає...


11.09.2016 10:22/читати далі...