Роздрукувати сторінку

Правові предмети

Охорона праці

Охорона праці — структура збереження життя і здоров'я співробітників у процесі трудової роботи, що охоплює в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувальні, профілактичні, реабілітаційні та інші заходи.

Програма учбового предмету сформована для студентів кваліфікації «Юриспунденція».

курс-Охорона-праці

Робоча програма учбового предмету може...


07.09.2016 23:02/читати далі...
Охороннi системи

Охоронна система — автоматизований комплекс для захисту різних об'єктів майна (будівель, включаючи прилеглу до них територію, окремих приміщень, автомобілів, водного транспорту, сейфів тощо) від процесів або явищ кримінального характеру. Термін є узагальнюючим для декількох типів систем.

Основне призначення курсу - попередити, по можливості запобігти або сприяти запобіганню ситуацій, в яких буде завдано шкоди людям або матеріальним і не матеріальним цінностям, пов'язаних насамперед з діями інших осіб.

курс-Охоронні-системи 

Дисципліна «Охоронні системи» передбачає...


07.09.2016 23:04/читати далі...
Парламентське право

Парламентське право - система конституційно-правових норм, що регулюють ранг та місце парламенту, порядок його утворення та діяльності, статус парламентарія.

Парламентське право – освітня дисципліна, що вивчається студентами юридичних кваліфікацій.

курс-Парламентське-право

Метою засвоєння учбового предмету...


11.09.2016 09:08/читати далі...
Перегляд та виконання судових рішень

Провадження з перегляду судових постанов створене для перевірки їх законності та обґрунтованості в цілях захисту прав юридичних осіб і громадян.

Робоча програма курсу «Перегляд та виконання судових рішень» створена для реалізації державних засад до мінімуму змісту і рівня формування студентів за кваліфікацією «Юриспруденція» вищої професійної освіти і є єдиною для всіх форм навчання.

курс-Перегляд-та-виконання-судових-рішень

Освітній курс «Перегляд та виконання судових рішень» є...


11.09.2016 09:12/читати далі...
Податкова система

Податкова система – це сукупність податків, встановлених державною владою, а також методи і принципи побудови податків.

Податкова система – це навчальний предмет для студентів юридичних спеціальностей.

Дисципліна «Податкова система» займає особливе місце в підготовці бакалаврів за напрямом «Юриспунденція», так як дозволяє студентам отримати основи теоретичних знань в області оподаткування, організаційних принципів устрою податкової системи, цілей і завдань податкової політики України, що є базою для вивчення багатьох наступних навчальних дисциплін.

дисципліна-Податкова-система

Мета навчальної дисципліни...


11.09.2016 09:15/читати далі...
Податкове право

В період формування ринкових відносин суттєво підвищується значення економічних інструментів впливу на суспільні процеси, у тому числі податків.

Податкове право - область фінансового права, об’єднання норм права, які коорденують фінансові стосунки у галузі збирання податків та інших обов'язкових платежів, організації структури органів податкового регулювання і податкового контролю на всіх рівнях державної влади і місцевого самоврядування.

Податкове право - одна з головних підгалузей фінансового права.

особливості-оподаткування 

Головна мета учбового предмету...


11.09.2016 09:19/читати далі...
Порівняльне конституційне право

Словосполучення «Порівняльне конституційне право» складається з декількох частин: право, його особливість (конституційне) і первинний спосіб пізнання – порівняння (на базі порівняння формується подальше вивчення). Порівняльне конституційне право не є галуззю діючого права, тобто системою юридичних норм, таких як, для прикладу, цивільного або кримінального права. Такої сфери права не існує. Порівняльне конституційне право – це наука, яка є складовою частиною більш загальної науки конституційного права, але має свій зміст і методи опанування, а також спеціальний учбовий курс в юридичних закладах.

Цілями оволодіння студентами курсу "Порівняльне конституційне право" є:

- знайомство з основними поняттями конституційного права;

- засвоєння засад конституційного права країн світу;

- знання загального і особливого в конституційному праві різних країн світу;

- придбання навичок порівняльного аналізу конституцій.

конституційне-право

Даний предмет належить...


11.09.2016 09:22/читати далі...
Порівняльне податкове право

«Порівняльне податкове право» - освітній курс для студентів юридичного напрямку.

У рамках учбового предмету «Порівняльне податкове право» здійснюється формування студентів до правотворчої; правозастосовчої; експертно-консультаційної, організаційно-управлінської, науково-дослідної та педагогічної роботи.

Ціллю освоєння курсу є: становлення у учня системних знань і уявлень про головні подібності, відмінності та риси побудови і змісту законодавчого масиву, що установлює сферу податкових відносин, в досліджуваних закордонних державах і Україні, і навичок самостійного порівняльно-правового аналізу.

податкове-право

В ході оволодіння предмету...


11.09.2016 09:24/читати далі...
Порівняльне право (правознавство)

Порівняльне право (правознавство) – це зріла світоглядна система, що міцно закріпилася в історичних образах світової юриспруденції. Її минуле – це мозаїчне полотно з доктринальних дослідів юристів різних епох, доль, гуманітарних напрямків і шкіл.

На сьогоднішньому етапі становлення правової науки «Порівняльне правознавство» - це також і наукова дисципліна, викладання якої здійснюється в відають юридичних закладах України, а також ближнього і далекого зарубіжжя.

нормативні-правові-акти

Інтернаціоналізація правового феномену з...


11.09.2016 09:30/читати далі...
Порівняльне трудове право

Порівняльне трудове право вивчає і порівнює національні і регіональні системи трудового права, акумулює загальний досвід багатьох держав.

Порівняльне трудове право – предмет, який вивчається студентами юридичних напрямків.

Мета викладання предмету – досягнення цілісного знання майбутніми фахівцями положень порівняльного правознавства у сфері трудового права, змісту окремих інститутів зазначених галузей, а також досягнення більш глибокого розуміння ними про вітчизняні галузі права.

зарубіжне-трудове-право

Завданнями викладання курсу є...


11.09.2016 09:32/читати далі...