Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки

Методичні вказівки

5192 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт

1. Завдання на курсову роботу

1.1. За час навчання у вищому навчальному закладі кожний студент виконує 1–2 курсові роботи з навчальних дисциплін, які є базовими для відповідної спеціальності, їх конкретна кількість визначається навчальним планом.

1.2. Тематика курсових робіт повинна відповідати і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху.

Порядок затвердження тематики курсових робіт і їх виконання визначається коледжем.

Тематика курсових робіт визначається предметними комісіями відповідно до змісту і завдань навчальної дисципліни.

Завдання на курсові роботи повинні бути індивідуальними і різними за змістом, але однаковими за ступенем складності поставлених перед студентами завдань. Студентам надається право вільного вибору теми курсової роботи.

1.3. Завдання видаються кожному студенту на формі бланку коледжу (Додаток Б).

Завдання на курсову роботу видається студенту незалежно від поточної оцінки з дисципліни не пізніше чим за півтора місяця до строку здачі курсової роботи.

1.4. Курсова робота повинна давати повну і об´єктивну інформацію про виконану студентом роботу та продемонструвати його уміння кваліфіковано вирішувати поставлені завдання.

1.5. Текстова частина роботи повинна виконуватися у певних обсягах (основна частина, додатки, список літератури, реферат, зміст тощо).

1.6. Керівництво курсовими роботами здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими викладачами.

Захист курсових робіт проводиться перед комісією у складі двох – трьох викладачів предметної комісії за участю керівника курсової роботи.

1.7. Результати захисту курсової роботи оцінюються («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»),виставляються в залікову книжку.

2. Вимоги до курсової роботи

2.1. Загальними вимогами до курсової роботи є:чіткість і лаконічна послідовність викладення матеріалу, переконливість аргументації, точність формулювань, що включає можливість неоднозначного тлумачення, конкретність викладання результатів роботи, обґрунтованість висновків, рекомендацій, пропозицій.

Не рекомендується застосовувати складні речення та звороти.

2.2. Термінологія, що використовується у тексті, повинна відповідати встановленим стандартам, а при їх відсутності – загальноприйнятій в науково – технічній літературі.

2.3. Не дозволяється застосовувати: різні науково – технічні терміни для одного й того ж поняття(синоніми) іноземні слова і терміни при наявності рівнозначних слів і термінів в українській мові, індекси стандартів (ДСТУ, ДОСТ, СТПУ) без реєстраційного номера: математичні знаки без цифр, наприклад: (більш або рівно), (менше або рівно),(рівно), (нерівно), знаки % відсоток тощо.

2.4. Скорочення слів у тексті, як правило не дозволяється. Винятком є загальноприйняті скорочення.

2.5. Автор курсової роботи несе відповідальність за достовірність даних які наведені, та якість їх оформлення.

3. Оформлення текстового матеріалу курсової роботи

3.1. Структура і вимоги

3.1.1. Текстовий матеріал курсової роботи оформляється у вигляді пояснювальної записки. Матеріал записки необхідно розміщати у такій послідовності: титульний аркуш (додаток А); завдання на курсову роботу (додаток Б );зміст (додаток В); вступ,текст; висновки; список використаної літератури (додаток Д); додатки. Вступ, зміст, назва розділів, література, додатки – писати посередині листа (прописними літерами – шрифт 24).

Об´єм курсової роботи 25-30 аркушів А4, з технічним підтвердженням 20-25 аркушів А4.

3.1.2. Титульні аркуші курсової роботи оформляються за зразками, які наведені в додатках (додаток А).

3.1.3. Завдання на курсову роботу записується на бланках (додаток Б).

3.1.4. Зміст курсового проекту включає назви всіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають назви). Вказуються номери сторінок, на яких розміщений початок розділів (підрозділів, пунктів).

3.1.5. Вступ курсової роботи повинен містити оцінку сучасного стану проблеми (задачі), які необхідно студенту вирішити, підставу та основні дані для розробки теми.

У вступі необхідно показати актуальність і значення теми, а також основні напрямки розв´язання проблеми.

3.1.6. Основна частина курсової роботи розкриває суть і зміст заданої розробки(курсової роботи). Перелік питань які необхідно вирішити, задається керівником в завданні.

3.1.7. У висновках і пропозиціях слід вказати практичну цінність роботи, її техніко - економічну ефективність, соціальну цінність.

3.1.8. Список літератури повинен включати всі літературні джерела, які використані при виконанні курсової роботи. Список літератури складається в слідуючому порядку (додаток Д). Посилання на літературні джерела оформляються в тексті у квадратних дужках вказується порядковий номер джерела у списку літератури, сторінки – Л1, с. 433.

Літературні джерела вказуються мовою оригіналу (Російські джерела – російською мовою, англійські, німецькі і т. д. – відповідно), якщо немає офіційного перекладу.

Кількість використаних літературних джерел може бути в межах 10-20 назв,але обов´язкових – 5 назв.

3.1.9. У додатках розміщають допоміжний матеріал необхідний для повноти текстової частини (таблиці допоміжних цифрових даних, протоколи та акти тощо).

3.2. Правила оформлення курсової роботи

3.2.1. Текстова частина роботи виконується на аркушах формату А4 акуратно, без виправлень, пишеться від руки (чорними чорнилами-пастою, використовуючи зебру № 2, або печатним шрифтом з наданням чернетки). Виправлення помилок допускається коректором.

3.2.2. Щільність тексту повинна бути однаковою.

3.2.3. Зміст тексту ділиться на розділи, підрозділи, пункти. Кожний розділ починається з нового аркуша(сторінки), підрозділи і пункти записуються з абзацу.

Розділи повинні мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами без крапки в кінці. Вступ і висновки не нумеруються.

Підрозділи нумеруються в межах підрозділу. Номер підрозділу складається із номера розділу підрозділу, розділених крапкою. В кінці номера підрозділу крапка не ставиться, наприклад:«1.3» (третій підрозділ першого розділу).

Номер пункту складається із номерів розділу, підрозділу і пункту, розділених крапками і без крапки в кінці. Наприклад: «1.1.2» (другий пункт першого підрозділу першого розділу).

3.2.4. Заголовки розділів, підрозділів і підпідрозділів пишуться семитрично до тексту прописними (печатними) літерами. Підкреслювати заголовки і переносити в них слова не дозволяється. Крапки в кінці заголовків не ставляться.

Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапками.

3.2.5. Сторінки ПЗ (текстової частини) нумеруються арабськими цифрами. Номер ставиться у правому нижньому куті аркуша. Визначення розміру поля від рамки : ліве - не менше 5 мм, праве – не менше 3мм, верхнє та нижнє – не менше -10мм (додаток К).

Перші сторінки не нумеруються (титульний аркуш ,завдання, зміст), нумерація починається з четвертої сторінки.

На сторінці вступ проставляють цифру 4.

Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, фотографії) і таблиці, які розміщені на окремих сторінках записки не включають в загальну нумерацію сторінок, розміщують в кінці тексту, після висновків (в додатку).

3.2.6. Висновки вміщують безпосередньо після викладення суті роботи,починаючи з нової сторінки, на кожний розділ.

У висновках наводять оцінку одержаних результатів розробки або її окремого етапу з урахуванням існуючих тенденцій вирішення поставленої задачі, можливі галузі використання результатів роботи, народногосподарську, наукову, соціальну значимість роботи.

3.2.7. Оформлення курсової роботи відповідно до встановлених цих рекомендацій - обов´язкове. Роботи, неналежно оформлені, до захисту не приймаються.

3.3. Формули

3.3.1. Формули та умовні позначення розміщують в тексті безпосередньо після посилань на них, посередині сторінки. Їх щільність повинна бути приблизно такою,ж як щільність основного тексту. Вище і нижче кожної формули або рівняння слід залишати не менше одного вільного рядка.

3.3.2. Формули нумеруються арабськими цифрами в межах розділу. Номер ставлять з правого боку аркуша на рівні формули в круглих дужках. Оформлення формули. Наприклад – плотність зразку Р в кг/м3 визначається за формулою

P=m/v, (3.1)

де m – маса зразку, кг;

V - об´єм зразку, м3.

Посилання у тексті на порядковий номер формули дається в дужках, наприклад: «у формулі (3.1)».

Значення символів і числових коефіцієнтів формул повинні наводитись безпосередньо під формулою у послідовності запису в формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта записуються з нового рядка. Перший рядок розшифровки починають зі слова «де» без двох крапок після нього. Перенести формули чи рівняння на наступний рядок дозволяється тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операцій на початку наступного рядка.

Всі розрахунки, наведені в тексті, повинні виконуватися в одиницях міжнародної системи (С І).

Одиниці вимірювання ставлять після цифрових значень. Наприклад: 20м; 30мм. Якщо в тексті наводиться ряд цифрових значень одної розмірності, то одиниці фізичної величини вказують після останньої цифри. Наприклад: 30,40,50мм; 10х10х30 мм. Числа з розмірністю пишуться цифрами, а без розмірності – словами. Наприклад « натяг – не більше 10мм»; «заміри повторити п´ять разів».

Абстрактні числа до дев´яти в тексті пишуться словами, більше дев´яти – цифрами.

Наприклад:»п´ять профілограф», «10 виступів». Дрібні значення пишуться цифрами, наприклад: «1/4 допуску».

Порядкові чисельники пишуть лише цифрами з відмінковим закінченням. Наприклад: 10-та крива;21 – й день. При декількох порядкових чисельниках відмінкове закінчення погоджується з останнім з них. Наприклад: 2,3 і 4 графіки.

Кількісні чисельники пишуть без відмінкових закінчень. Наприклад: « на 5 листах», «в 20 випадках»

Дати пишуться без відмінкових закінчень. Наприклад: 10 лютого, але пишеться 80-ті роки, в 20-х роках.

При вказуванні меж (від – до) ставлять тире. Наприклад: сторінка 30-40.

3.4. Ілюстрації

3.4.1. Ілюстрації виконуються за допомогою комп’ютера або чорною тушшю або чорнилом (пастою) на білому папері, міліметровці або кальці. Калька повинна бути наклеєна на аркуші. Дозволяється на одному аркуші розміщати декілька ілюстрацій. Ілюстрації розміщають безпосередньо біля тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті. Дозволяється виконувати ілюстрації методом ксерокопіювання на листі А4.

3.4.2. Розмір ілюстрації не повинен перевищувати розмірів формату А3 (297х420 мм). Фотографії розміщаються на стандартних аркушах у роздрукованому вигляді.

3.4.3. Всі ілюстрації нумеруються послідовно в межах розділу арабськими цифрами і позначаються словом «Рисунок». Номер рисунка складається з номера розділу і порядкового номера рисунка, розділених крапкою, наприклад: рисунок 3.1 (перший рисунок третього розділу).

3.4.4. Ілюстрації повинні мати назву, яка записується під ілюстрацією в один рядок з номером, наприклад: «Рисунок»3.1 – Схема розміщення (додаток Ж).

3.5Таблиці

3.5.1. Цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиць. Таблиця складається із заголовка і рядків, боковика та граф. Графи мають заголовки (підзаголовки). Висота рядків таблиць – не менше 8 мм.

3.5.2. Заголовки граф і рядків таблиць слід писати з великих літер, підзаголовки - з малих, якщо вони складають одне речення із заголовком; із великих, якщо вони самостійні. Ділити заголовки таблиць по діагоналі не дозволяється. Графу «№ п. п.»в таблицю не включають (додаток Л).

3.5.3. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю ділять на частини, розміщуючи одну частину під другою або рядом, або переносять частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик. Слово “Таблиця” вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження таблиці”,вказуючи її номер. Якщо в кінці сторінки таблиця переривається й її продовження буде на наступній сторінці, в першій частини таблиці нижню горизонтальну лінію обмежуючу таблицю не наводять. Дозволяється розташовувати таблицю вздовж довгої сторони аркуша.

3.5.4. Якщо таблиця текстова і текст в графах повторюється, то після першого повторення ставлять лапки, у випадку, коли запис в графі із одного слова, або « те ж» ,а при наступному повторенні – лапки, якщо запис в графі із кількох слів. Замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, ставити лапки не дозволяється. Якщо цифрові або інші дані в якомусь рядку таблиці не наводять, то ставлять прочерк.

3.5.5. Кожна таблиця повинна мати заголовок. Слово « Таблиця» розміщають з лівого боку над таблицею. Таблиці нумерують аналогічно ілюстраціям.

Рисунки і таблиці розміщують після першого згадування про них в тексті.

3.6. Посилання в тексті на формули, таблиці, літературні джерела

3.6.1. Посилання в тексті на формули і рисунки оформляють в дужках, наприклад: « у формулі ( 3.1)», (рисунок 3.1).

3.6.2. При посиланні на таблицю пишеться слово « таблиця», якщо вона не має номера і, якщо має номер, наприклад: «в таблиці 1.2».

3.6.3. У повторних посиланнях на ілюстрації і таблиці, слід писати скорочено слово «дивись»: див. таблицю 1.3, див. рисунок 1.2

3.6.4. Посилання в тексті на літературні джерела слід зазначити порядковим номером за переліком літературних джерел, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: « у роботах [1-3](джерело яке використовувалось та № сторінки, на яку посилається автор). Наприклад: Л1,с.40;Л2,с.58;Л3,с.180

3.7Перелік

3.7.1. Переліки в тексті, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

3.7.2. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки, або, не нумеруючи – дефіс.

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою.

3.8. Примітки

3.8.1. Примітки вміщують у тексті за необхідності пояснення змісту, таблиці або ілюстрації.

3.8.2. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються.

Слово примітки пишуть з великої літери з абзацного відступу і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

Приклад

Примітка -

3.8.3. Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами.

Приклад

Примітки:

1.

2. _____

3.9Виноски

3.9.1. Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або в таблицях, допускається оформляти виносками.

3.9.2. Виноски позначаються надрядковими знаками у вигляді арабських цифр (порядкових номерів) з дужкою. Нумерація виносок – окрема для кожної сторінки.

Знаки виноски проставляють безпосередньо після слова, символу, речення до якого дають пояснення. Текст виноски вміщають під таблицею або в кінці сторінки і відокремлюють лінією довжиною 30 – 40 мм в лівій частині сторінки.

3.10Список літератури

3.10.1. Список літератури регламентується нормативними документами.

Список літератури – сукупність літературних джерел про документ, наведених за певними правилами, необхідних та достатніх для загальної характеристики та ідентифікації документа (Додаток Д).

3.11Додатки

3.11.1. Додатки оформляються як продовження пояснювальної записки і розміщаються в порядку посилання на них у тексті. Додаток повинен мати заголовок, розміщений в верху аркуша симетрично відносно тексту, написаний малими літерами з першою великою.

3.11.2. Кожний додаток починають з нової сторінки, посередині рядка над заголовком пишуть малими з першою великою слово «Додаток» і велику літеру,що позначає додаток.

3.11.3. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер: Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: додаток А, Додаток Б і т.д.

3.11.4. Текст кожного додатка, в разі необхідності, можна розділити на розділи, підрозділи, пункти, наприклад: А2-другий розділ додатка А.

4Організація і порядок здачі на перевірку та захист курсової роботи

4.1. Виконана курсова робота здається керівнику. Рецензія (додаток М)на курсову роботу надається викладачем після її перевірки. У рецензії вказуються позитивні сторони курсової роботи, її недоліки і дається оцінка роботи.

4.2. Якщо курсова робота написана неправильно, має серйозні недоліки, то вона повертається для повної чи часткової доробки відповідно до вказівок викладача. До роботи направленої до повторної перевірки, обов´язково повинна бути прикладена рецензія.

4.3. Після усунення недоліків,якщо такі мали місце, аркуші курсової роботи разом з рецензією (рецензіями) підшиваються у встановленому порядку. Підшитий текст роботи міститься в пластиковому швидкозшивачеві.

4.4. У період підготовки до захисту курсової роботи студент повинен ознайомитися із змістом рецензії, усвідомити характер зроблених зауважень і підготувати на них відповіді.

4.5. Захист курсової роботи проводиться перед комісією до початку екзаменаційної сесії.

4.6. При оцінці курсової роботи після її захисту береться до уваги рівень виконаної роботи, уміння студента володіти правовими документами, правильно використовувати їх наприкінці, професійно відповідати на поставлені питання.

Захист курсової роботи відбувається в порядку відкритого захисту.

4.7. Оцінка по курсовій роботі виставляється в залікову книжку при умові усного захисту ( не нижче, чим на оцінку «3»-(три).

Студентам, які отримали незадовільну оцінку, видаються інші завдання та встановлюється новий термін для її виконання. Незадовільну оцінку з курсової роботи вважати академічною заборгованістю з дисципліни.

4.8. До іспиту не допускаються студенти, які не виконали з даної дисципліни курсову роботу, якщо вона передбачена навчальним планом.

4.9. Безпосередньо, хід захисту курсової роботи студентом можна розділити на кілька етапів.

Перший етап. Вступ.

Студент коротко викладає суть завдання, пояснює його проблемність і актуальність. Характеризує структуру роботи, основні джерела використані при виконанні курсової роботи. Вказує проблеми, що виникли в ході роботи над темою курсової роботи.

Другий етап. Безпосередній захист курсової роботи.

На даному етапі, студент повинен бути готовий відповісти на питання аудиторії і членів комісії із суті теми курсової роботи.

Третій етап. Підсумки.

4.10. На заключному етапі процесу захисту курсової роботи, заслуховуються думки присутніх членів комісії з приводу якості виконаної роботи, характеристику ведучого викладача.

Виставляється оцінка за пророблену роботу. При цьому оцінка, зазначена в рецензії на роботу, може бути змінена в кращу чи гіршу сторону.

5. Зберігання курсових робіт

5.1. Закінчені і прийняті від студентів курсові роботи здаються в архів, де зберігаються 3 роки.

5.2. Голови предметних комісій разом з викладачем здають курсові роботи в архів по акту. До робіт додається список студентів групи. Курсові роботи перев`язуються шнурівкою та скріплюються печаткою коледжу.

З повагою "Multicellphone"!


04.12.2018 17:17/читати далі...