Роздрукувати сторінку

Комп'ютерні предмети

Основи цифрової техніки

Курс Основи цифрової техніки – вивчає основи побудови цифрових схем і принципи дії основних вузлів цифрових пристроїв, функціональні можливості часто застосовуваних мікросхем малого та середнього рівня інтеграцій в пристроях зв'язку, структуру і організацію мікропроцесорів і мікропроцесорних комплектів, умовні графічні позначення елементів, тенденції та перспективи розвитку засобів зв'язку і обчислювальної техніки, а також основи програмування.

Дисципліна "Основи цифрової техніки" є частиною циклу дисциплін, які вивчаються студентами за напрямом підготовки - «Інформаційні системи і технології».

дисципліна-Основи-цифрової-техніки 

Метою викладання дисципліни...


06.11.2016 10:00/читати далі...
Охорона праці за комп’ютером

Курс Охорона праці за комп’ютером – вивчає небезпечні і шкідливі виробничі фактори роботи за комп’ютером і шляхи їх запобігання та подолання.

Рівень засвоєння даної дисципліни розглядається як комплекс знань, необхідний для екологічно безпечної професійної діяльності з комп'ютерною технікою.

дисципліна-Охорона-праці-за-комп’ютером

Метою викладання курсу...


06.11.2016 10:02/читати далі...
Парадигми програмування

Спеціальний курс «Парадигми програмування» орієнтований на засвоєння студентами понять, історично накопичених в форм і мов програмування і реалізованих за допомогою доступних для експерименту систем програмування.

Курс Парадигми програмування – вивчає різноманітні моделі обчислень, включаючи моделі паралелізму, а також методи програмування паралельних процесів і проблеми організації високопродуктивних обчислень.

курс-Парадигми-програмування

Матеріал курсу ілюструється на...


06.11.2016 10:04/читати далі...
Периферійні пристрої

Дисципліна Периферійні пристрої – вивчає класифікацію зовнішніх пристроїв по їх принципам дії, принципи роботи і області застосування основних різновидів зовнішніх пристроїв, поширені інтерфейси і їх можливості.

Освоєння бакалаврами дисципліни Периферійні пристрої переслідує такі цілі:

- знайомство з еволюцією архітектури периферійних пристроїв (ПП);

- систематизація теоретичних знань про системну організації класичних ПП;

- вивчення особливостей архітектур ПП і їх впливу на продуктивність на заданому класі задач;

- формування практичних навичок оптимізації прикладних програм під задану архітектуру ПП;

- вивчення архітектур сучасних ПП;

- знайомство з тенденціями розвитку ПП.

курс-Периферійні-пристрої 

Зазначені цілі...


06.11.2016 10:05/читати далі...
Прийняття проектних рішень

У сучасних умовах різко зростає відповідальність за прийняття проектних рішень, які, як правило, доводиться приймати в умовах невизначеності вихідних даних при обмежених ресурсах і термінах. Невірні проектні рішення тягнуть за собою цілий ряд негативних наслідків, що виражаються в нераціональних економічних і тимчасових витратах як в період створення розроблюваного об'єкта, так і в період його експлуатації.

Дисципліна Прийняття проектних рішень – вивчає сутність та шляхи оптимізації процесу прийняття рішення в області конкретних завдань за допомогою відповідних математичних методів і програмного інструментарію з використанням сучасних комп'ютерних технологій шляхом формування знань, умінь і навичок відповідних компетенцій.

дисципліна-Прийняття-проектних-рішень

Метою вивчення дисципліни...


06.11.2016 10:07/читати далі...
Прикладне програмування

Дисципліна Прикладне програмування – вивчає основи об'єктно-орієнтованого програмування і розробки додатків в середовищі Windows.

Мета освоєння навчальної дисципліни Прикладне програмування:

- вивчення основ алгоритмізації і програмування для вирішення прикладних завдань;

- підготовка відповідальних, самостійних, готових до самовдосконалення кваліфікованих випускників.

дисципліна-Прикладне-програмування

По закінченню вивчення дисципліни...


06.11.2016 10:09/читати далі...
Програмування

Курс Програмування – вивчає основні принципи і методи програмування та засоби опису алгоритмів.

Мета курсу Програмування: отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок в програмуванні на основі процедурного підходу.

дисципліна-Програмування 

Основними завданнями викладання дисципліни...


06.11.2016 10:10/читати далі...
Програмування (мова програмування С)

Сучасний рівень інженерної праці вимагає хорошого знання обчислювальної техніки та вміння використовувати її в своїй практичній діяльності. Однією з основних вимог до фахівців в області автоматизованих систем управління є вміння програмувати і знання мов програмування.

Курс Програмування (мова програмування С) відноситься до тих дисциплін, які закладають основу знань з програмування на мовах високого рівня. Він повинен закласти основу для всіх наступних курсів в області програмування.

курс-Програмування-(мова-програмування-С)

Програмування (мова програмування С) - це...


06.11.2016 10:12/читати далі...
Програмування вбудованих систем

Програмування вбудованих систем – вивчає вбудовані системи, апаратні особливості вбудованих платформ, надає порівняльний огляд операційних систем, що використовуються у вбудованих системах, програмні засоби, які використовуються для розробки і налагодження програмного забезпечення вбудованих систем.

Мета дисципліни Програмування вбудованих систем - освоєння заданих дисциплінарних компетенцій в області проектування структури апаратних засобів і прикладного програмного забезпечення вбудованих мікропроцесорних керуючих систем.

курс-Програмування-вбудованих-систем

Завдання дисципліни...


06.11.2016 10:14/читати далі...
Програмування для Інтернет

Програмування для Інтернет – це навчальна дисципліна, яка вивчає принципи розробки Web-сторінок на основі комплексного підходу та програмуванню в Internet на стороні клієнта і сервера, основи використанню баз даних при розробці Web-проектів.

Цілі дисципліни Програмування для Інтернет:

-- Освітні:

- створити умови для формування здібностей самостійно придбавати і використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння, здатності прагнути до саморозвитку;

- здатності працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах, розуміти сутність і значення інформації в розвитку інформаційного суспільства, дотримуватися основних вимог інформаційної безпеки.

-- Професійні:

- формування здатності здійснювати і обґрунтовувати вибір проектних рішень за видами забезпечення інформаційних систем, здатності оцінювати і вибирати сучасні операційні середовища і інформаційно-комунікаційні технології для інформатизації автоматизації вирішення завдань і створення ІС.

курс-Програмування-для-Інтернет

Загальна мета освоєння дисципліни...


06.11.2016 10:15/читати далі...