Роздрукувати сторінку

Гуманітарні дисципліни

Національне питання в сучасному світі

Національне питання в сучасному світі – це навчальна дисципліна, яка вивчає питання проблематики національної самовизначеності, поняття національного питання та його прояви, етнічні конфлікти, їх причини та наслідки, політику держав щодо врегулювання національного питання та ін.

Цілями освоєння дисципліни Національне питання в сучасному світі є: вивчення історії поглядів на національне питання в Західній Європі і Україні на сучасному етапі розвитку; аналіз поглядів окремих представників науки з національного питання; визначення місця, ролі і значення української громадської думки з національного питання в світовій історії.

дисципліна-Національне-питання-в-сучасному-світі

Завдання освоєння дисципліни...


08.11.2016 13:55/читати далі...
Невербальні засоби як складова частина культури спілкування

В сьогоднішніх умовах бурхливого розвитку інноваційних технологій процеси масової інформатизації стрімко перетворили інформацію в специфічний фактор виробництва, і зумовили зростаюче значення інтелектуального ресурсу у виробничій діяльності. Найважливішою складовою нового виду ресурсу, що забезпечує його цінність і корисність, виступає область спілкування людей, в якій здійснюється передача інформації від людини до людини в процесі життєдіяльності за допомогою вербальних і невербальних засобів.

Навчальна дисципліна Невербальні засоби як складова частина культури спілкування пропонує вивчення невербальних засобів, необхідних для розуміння поведінкових реакцій людини щодо певної ситуації в процесі комунікацій.

дисципліна-Невербальні-засоби-як-складова-частина-культури-спілкування

На успіх в діяльності може розраховувати...


08.11.2016 14:20/читати далі...
Нові технології навчання та виховання

Нові технології навчання та виховання – це навчальний предмет, який розглядає передові технології у сфері освіти, сучасні методи та прийоми навчання та виховання.

Мета курсу Нові технології навчання та виховання - показати, що в умовах сучасної освітньої політики значущими стають процес розвитку інноваційної практики, збагачення освітнього процесу за рахунок використання нових освітніх технологій (ОТ), які формують освітні та професійні компетенції, розвивають особистісні якості учнів.

курс-Нові-технології-навчання-та-виховання

Освітні та виховні технологія дозволяють...


08.11.2016 15:13/читати далі...
Новітня зарубіжна література

Курс Новітня зарубіжна література – розглядає особливості розвитку зарубіжної літератури в Новітній час, простежує характерні риси та напрямки літературного процесу зазначеного часу, визначає його особливі та спільні риси відносно попередніх періодів, знайомить з найвидатнішими письменниками і літературними шедеврами даного періоду.

Спецкурс Новітня зарубіжна література представляє певні труднощі у вивченні, так як в XX столітті виникають художні напрями, що визначили магістральні тенденції наступного еволюційного етапу - ХХI століття. Складність і неоднозначність цього періоду - в поєднанні напрямків з різними парадигмами.

курс-Новітня-зарубіжна-література

Мета курсу...


08.11.2016 15:15/читати далі...
Новітня історія країн Азії та Африки

Курс Новітня історія країн Азії та Африки – вивчає сутність і закономірності основних політичних, економічних і соціальних процесів, що протікали в країнах Сходу в ХХ - початку ХХІ ст.

Метою курсу Новітня історія країн Азії та Африки є вивчення особливостей політичного, економічного і соціального розвитку держав Азії та Африки в ХХ і початку ХХІ ст., а також виділення загальних і специфічних рис, характерних для цих країн на даному етапі всесвітнього історичного процесу.

курс-Новітня-історія-країн-Азії-та-Африки 

У зв'язку з цим основними завданнями курсу...


08.11.2016 15:16/читати далі...
Новітня історія країн Європи і Америки

В курсі Новітня історія країн Європи та Америки студенти в світлі новітніх досягнень історичної науки розглядають і вивчають найважливіші події та проблеми історії країн в Європи і Америки новітнього часу. В курсі розглядається хронологія новітнього часу країн Заходу, аналізуються основні тенденції суспільного розвитку країн в зазначений період.

Мета вивчення дисципліни Новітня історія країн Європи і Америки: на основі раніше отриманих знань з історії Європи епохи середньовіччя і нового часу комплексно дослідити політичний, соціально-економічний і культурно-історичний розвиток країн Європи та Америки в новітній час.

дисципліна-Новітня-історія-країн-Європи-і-Америки

Завдання вивчення дисципліни...


08.11.2016 15:29/читати далі...
Новітня історія південних і західних слов`ян

Курс Новітня історія південних і західних слов`ян – вивчає історичні події та процеси, які відбувалися на теренах Польщі, Чехії, Словаччини, Болгарії, Югославії в період Новітнього часу в контексті європейської та світової цивілізації.

Мети курсу Новітня історія південних і західних слов`ян - придбання студентами системних знань і цілісного уявлення про особливості розвитку Центральної і Південно-Східної Європи в період Новітнього часу.

Дисципліна охоплює часовий діапазон від початку Великих географічних відкриттів (15 ст.) до початку І Світової війни.

курс-Новітня-історія-південних-і-західних-слов`ян

Завдання курсу...


08.11.2016 15:31/читати далі...
Образотворче мистецтво

Курс Образотворче мистецтво – вивчає теоретичні і практичні основи створення малюнка і роботи з різними видами матеріалу для його створення.

Метою вивчення дисципліни Образотворче мистецтво є:

- освоєння теоретичних і практичних основ реалістичного малюнка;

- оволодіння навичками малювання;

- вміннями засобами малюнка передати думки і уявлення про навколишній світ, предмети та явища в графічній формі.

курс-Образотворче-мистецтво

Завданнями вивчення дисципліни...


08.11.2016 15:33/читати далі...
Організація виховної роботи у ВШ

Активні інноваційні процеси, що відбуваються в соціально-політичній і економічній сферах суспільства, викликали необхідність здійснення освітніх реформ. Стан, тенденції та перспективи розвитку вищої школи, аналіз практики в сфері виховання переконують в тому, що зміни в системі вищої освіти вимагають перегляду традиційних підходів у використанні технологій виховання, взаємодії педагогів і студента.

Організація виховної роботи у ВШ – вивчає сучасні тенденції виховання у вищій школі, його організаційні засади.

курс-Організація-виховної-роботи-у-ВШ

Мета курсу...


08.11.2016 15:35/читати далі...
Організація і методика виховної роботи

Сучасна економічна і соціокультурна ситуація на етапі переходу до соціально орієнтованої економіки, громадянського суспільства і правової держави ускладнили процес виховання підростаючого покоління, загострили протиріччя, які проявляються на всіх рівнях виховного процесу, порушуючи його системність, послідовність.

Стрижневою ідеєю виховної технології виступає управління ініціативою самого вихованця в процесі педагогічної взаємодії, що дозволяє створювати умови для самореалізації. Такий підхід допомагає самовизначенню особистості, її стимулюючи здатності.

дисципліна-Організація-і-методика-виховної-роботи

Важлива роль у реалізації цієї задачі належить...


08.11.2016 15:37/читати далі...