Роздрукувати сторінку

Гуманітарні дисципліни

Методика викладання української літератури

Курс Методика викладання української літератури - дисципліна, яка спрямована на вивчення способів передачі наукової думки від вчителя до учня, концентрує увагу на досить великому колі питань, пов'язаних з переадресуванням знання.

Методика викладання української літератури - дисципліна, яка направлена на вивчення способів передачі наукової думки від учителя до учня, концентрує увагу на досить великому колі питань, пов'язаних з переадресуванням знання. Вчителю необхідно ввести школярів у світ художнього твору, розвинути сприйнятливість до слова, читацькі навички, вчити спостерігати і співвідносити життєві явища з власним для учня баченням і розумінням сутності походження, нарешті, готувати учня до сприйняття того цілісного знання про життя і світ, яке містить література як вид мистецтва.

курс-Методика-викладання-української-літератури

Курс...


19.10.2016 08:38/читати далі...
Методика викладання української мови

Методика викладання української мови – вивчає закономірності, ланцюги, зміст, засоби, методи і прийоми, системи навчання і виховання на прикладі української мови.

Мета освоєння дисципліни Методика викладання української мови:

- підготувати студентів-філологів до професійної діяльності педагога;

- сприяти освоєнню ними основних положень теорії і практики навчання українській мові;

- формувати творче ставлення до професії вчителя.

курс-Методика-викладання-української-мови

Виховна мета курсу...


19.10.2016 08:40/читати далі...
Методика мовознавства

Зазвичай люди не замислюються про те, якою мовою вони говорять. Дитина вчиться мови абсолютно несвідомо. Потім людина говорить, настільки ж несвідомо підбираючи потрібні слова і складаючи з них пропозиції. Лише зрідка доводиться звертати увагу на мову.

По-перше, при вивченні грамоти, письмову мову на відміну від усної можна освоїти тільки усвідомлено.

По-друге, при тих чи інших труднощах у використанні мови, коли людина не може знайти відповідних слів для вираження думки або не знає слова, яке чує.

І найголовніше - людина може опинитися серед людей, з якими у неї в буквальному сенсі не виявиться спільної мови. У таких випадках доводиться замислюватися над тим, якою мовою володієш.

дисципліна-Методика-Мовознавства

Курс...


19.10.2016 08:42/читати далі...
Методика навчання іноземних мов

Курс Методика навчання іноземних мов – це система знань про закономірності процесу навчання нерідною мовою і про шляхи впливу на цей процес з метою його оптимізації.

Предмет курсу Методика навчання ІМ - неконкретний процес навчання, а абстрактний - накопичені про об'єкт знання, які моделюють процес навчання.

курс-Методика-навчання-іноземних-мов 

Складові предмета...


19.10.2016 08:46/читати далі...
Методика навчання німецької мови

Курс Методика навчання німецької мови – вивчає правила методично грамотної організації процесу передання знань та навичок з німецької мови вчителя своїм підопічним.

Мета курсу Методика навчання німецької мови - розширити теоретичну і практичну базу професійної навчальної компетенції студентів педагогічної спеціальності за методикою викладання німецької мови для підвищення ефективності їх майбутньої професійної діяльності.

курс-Методика-навчання-німецької-мови

Відповідно до поставленої мети...


19.10.2016 08:48/читати далі...
Методика ознайомлення дітей з природою

Навчальна дисципліна Методика ознайомлення дітей з природою входить до переліку навчальних дисциплін, необхідних для підготовки фахівців в галузі дошкільної освіти і розглядає питання, пов'язані з ознайомленням дітей дошкільного віку з природою і їх екологічним вихованням.

На основі вивчення основних наукових проблем природознавства таких, як різноманітність живих організмів і їх роль в природі, взаємозв'язок живого організму з середовищем проживання, взаємини організмів в біоценозі, вплив діяльності людини на зміну природи, майбутні педагоги закладів дошкільної освіти підводяться до розуміння основоположних засад виховання майбутнього покоління.

курс-Методика-ознайомлення-дітей-з-природою

Мета вивчення курсу...


19.10.2016 09:52/читати далі...
Методика природознавства

Курс Методика природознавства - розглядає питання змісту, принципів, засобів, методів і форм вивчення природи в початковій школі. Особлива увага приділяється краєзнавчому принципу і принципу екологічного спрямування навчання.

Об'єктом курсу - є цілісний педагогічний процес разом з його учасниками (вчителем початкових класів і молодшими школярами).

курс-Методика-природознавства

Мета курсу...


19.10.2016 09:54/читати далі...
Методика професійного навчання: основні технології навчання

Педагоги несуть відповідальність за учнів, тому вони повинні контролювати: предмет вивчення, стиль спілкування з учнями, освітнє середовище (обстановка в групі), педагогічну технологію, самих себе. Справжній педагог повинен оцінювати свої успіхи успіхами учнів.

В даний час зростаючий потік інформації в усіх областях людської діяльності вимагає постійного розширення, поновлення знань і переходу до іншого ніж раніше принципу навчання: від «освіти на все життя» до «освіти через все життя», тобто безперервного навчання.

курс-Методика-професійного-навчання-основні-технології-навчання

До системи освіти...


19.10.2016 09:56/читати далі...
Методологія історичних досліджень

Методологія історичних досліджень - розглядає процес наукового історичного дослідження, його структуру, етапи та основні методи. Особлива увага приділяється взаємовключеності і взаємозалежності різних методів, логічним основам методів історичної науки, принципам вимірювання в історичному пізнанні. Вивчає специфіку, завдання та перспективи історичних досліджень.

Мета дисципліни Методологія історичних досліджень:

1) Виробити у студентів і аспірантів навички постановки дослідних проблем і системного проектування шляхів вирішення цих проблем.

2) Стимулювати до методологічної рефлексії над своїми текстами.

3) Прищеплювати прагнення до строгості, чіткості, структурованості, логічності та внутрішньої зв'язності описів і суджень.

4) Дати фундаментальне і систематизоване знання про можливості додатків наукових методів до гуманітарної сфери пізнання.

5) Показати, що кожен науковий метод імпліцитно містить в собі всі інші методи, навчити свідомо і цілеспрямовано розкривати цей потенціал.

6) Показати, що будь-який предмет наукового дослідження може бути всебічно вивчено, а мета дослідження найбільш точно досягнута, тільки за допомогою застосування всіх без винятку методів історичного дослідження.

курс-Методологія-історичних-досліджень

Завдання, рішення яких...


19.10.2016 09:58/читати далі...
Методологія наукових досліджень

Методологія наукових досліджень - це окрема навчальна і наукова дисципліна, що є невід'ємною, складовою частиною навчального плану спеціальності, в якій спеціально приділено підвищену увагу проблемам, аспектам, законам, принципам, тенденціям, методам, необхідним для освоєння професійними комерсантами з метою ефективної організації та проведення авторських наукових проектів і розробок.

Дисципліна «Методологія наукових досліджень» відноситься до базової частини загальнонаукового циклу зразкової основної освітньої програми підготовки аспірантів і має на меті освоєння аспірантом знань і умінь, необхідних для самостійного виконання наукових досліджень і для організації діяльності наукових колективів.

Дисципліна-Методологія-наукових-досліджень 

Завдання дисципліни...


19.10.2016 09:59/читати далі...