Роздрукувати сторінку

Гуманітарні дисципліни

Історія політичної думки

Політична думка від початку її виникнення до сучасності є важливою частиною політології. Політичні мислителі і філософи сформували не тільки політичні ідеї, а й політичні інститути та практики. Більшість проблем, що політичні філософи висловлювали навіть в ранні періоди історії, наприклад, в Стародавній Індії, Китаї, Давній Греції та Римі мають актуальність і сьогодні.

Основною метою курсу Історія політичної думки є допомогти студентам зрозуміти природу і зміни теорії держави в історичному контексті, через проведення дослідження основних напрямків і тверджень про походження, природу і причини виникнення держави та її інститутів в політичній історії.

Історія-політичної-думки

При розгляді цих понять, даний курс знайомить...


02.09.2016 20:00/читати далі...
Історія польської літератури

Мета дисципліни Історія польської літератури – духовне збагачення студентів кращими досягненнями польської прекрасної писемності, підвищення культурної, філологічної, літературознавчої та методологічної компетенції студентів.

У відповідності з цією метою визначаються конкретні теми, автори і твори для їх безпосереднього вивчення. Разом з тим курс орієнтований на ґрунтовне осмислення теоретико-літературознавчих питань, пов'язаних не тільки з художньою літературою, а й з фольклором, культурою.

Історія-польської-літератури 

Курс Історія польської літератури побудований...


02.09.2016 20:01/читати далі...
Історія світових цивілізацій

Курс Історія світових цивілізацій відноситься до дисциплін загальнокультурної підготовки.

Метою вивчення даного курсу є формування у майбутніх фахівців системи знань, що закладають методологічний фундамент історичної свідомості, соціальної самосвідомості і встановлення зв'язку з іншими дисциплінами.

Історія-світових-цивілізацій

Основні цілі курсу Історія світових цивілізацій...


02.09.2016 20:02/читати далі...
Історія світового театру

Курс Історія світового театру дає уявлення про спектаклі, фізичні театри, акторів, стилі театрального мистецтва від його витоків до 21-го століття.

Мета курсу Історія світового театру – формування у студентів сучасних наукових уявлень про основні закономірності розвитку світової театральної культури.

Історія-світового-театру

Завдання курсу Історія світового театру...


02.09.2016 20:04/читати далі...
Історія світової культури

Курс Історія світової культури – розглядає культуру у всіх її проявах по всьому світу від праісторії до сьогодення.

Мета курсу – формування у студентів комплексного бачення основних шляхів і тенденцій розвитку, досягнень і особливостей розвитку світової культури.

Історія-світової-культури

Завдання курсу Історія світової культури...


02.09.2016 20:05/читати далі...
Історія світової музики

Курс Історія світової музики знайомить студентів з розвитком музичного мистецтва, етномузикою і теорією музики, сприяє інтеграції поглибленого історичного дослідження з широким спектром методологій. Студенти в процесі вивчення курсу будують навички в різних критичних підходів до музики, в тому числі культурних, текстових і музично-літературних досліджень, вивчають зміст критичної теорії музики і її історіографію.

Основною метою курсу Історія світової музики є вивчення процесів історичного розвитку музичної культури на основі освоєння закономірностей музичного мистецтва різних епох і національних традицій.

історія-музики 

Мета вивчення дисципліни...


02.09.2016 20:06/читати далі...
Історія середніх віків

Відповідно до тенденцій розвитку гуманітарної науки, курс Історія середніх віків передбачає комплексний розгляд історії Середньовіччя в основних її проявах, з упором на соціально-культурні, антропологічні і цивілізаційні аспекти.

Дисципліна Історія середніх віків викладається у тісному зв'язку з усіма дисциплінами гуманітарного блоку, а також носить узагальнюючо-теоретичний характер.

історія-середніх-віків

Мета викладання дисципліни...


02.09.2016 20:07/читати далі...
Історія Слобідської України

Людина завжди прагнула зберегти відомості про події, які здавалися їй визначальними.

В умовах сучасної цивілізації термін "історія" використовується в декількох випадках:

- по-перше, коли мова йде про історію всього світу або історію континентів;

- по-друге, про науку, яка досліджує минуле окремих країн чи народів, в тому числі минуле нашої Батьківщини.

Історія

Історія - наука багатогалузева і складається з...


02.09.2016 20:08/читати далі...
Історія соціології в Україні

Хоча соціологічна думка має свої корені в працях таких філософів як Платон, Аристотель і Конфуцій, це відносно нова наукова дисципліна. Вона виникла на початку дев'ятнадцятого століття у відповідь на виклики сучасності. Підвищення мобільності та технологічні досягнення призвели до зростання впливу людей на культуру і товариства, відмінні від їх власних. Вплив цього впливу був різноманітним, але для деяких людей він включав розпад традиційних норм і звичаїв і виправданим переглянуте розуміння того, як влаштований світ. Соціологи відповіли на ці зміни, намагаючись зрозуміти, що тримає соціальні групи разом, а також прагнучи вивчити можливі шляхи вирішення проблем зриву соціальної солідарності.

Мета дисципліни Історія соціології в Україні: поглиблене вивчення теоретичних і методологічних основ соціологічної науки, актуалізація історико-соціологічного матеріалу для сучасних соціальних досліджень.

вітчизняна-соціологія

Завдання дисципліни Історія соціології в Україні...


02.09.2016 20:09/читати далі...
Історія СРСР

Дисципліна Історія СРСР базується на детальній періодизації, яка відображає найважливіші етапи в історичному розвитку СРСР. Вона передбачає вивчення відповідних явищ, подій і фактів на основі використання широкого кола історичних джерел та новітніх досягнень історичної науки.

Курс передбачає єдину концепцією, принципи відбору та викладу матеріалу, уникає суб'єктивних точок зору, що не закріпилися в сучасній історичній науці.

Історія-СРСР

Структура курсу Історія СРСР співвідноситься з...


02.09.2016 20:10/читати далі...