Роздрукувати сторінку

Гуманітарні дисципліни

Історія західноєвропейської музичної культури

Мета викладання дисципліни Історія західноєвропейської музичної культури - вивчення історичних закономірностей західноєвропейської музичної культури в контексті національних, регіональних, стилістичних особливостей, вивчення яскравих і різноманітних проявів західноєвропейської музичної культури в кожну конкретно-історичну епоху від античності до наших днів, придбання знань про різні музичні жанри і форми, стильові тенденції і окремі творчі явища.

Вивчення даної дисципліни спирається на знання музично-теоретичних, музично історичних і музично-виконавських дисциплін.

західноєвропейська-музична-культура

Завдання курсу Історія західноєвропейської музичної культури полягають...


02.09.2016 15:45/читати далі...
Історія лінгвістичних вчень та проблеми загального мовознавства

Мета курсу Історія лінгвістичних вчень та проблеми загального мовознавства - сформувати у студентів знання в області загального мовознавства та історії лінгвістичних вчень, систематизація та поглиблення в історико-хронологічному плані вже наявних знань про основні етапи, школи і напрямки у розвитку лінгвістичної думки і формування у студентів уявлень про загальні закономірності будови, функціонування та розвитку мови в цілому і про специфіку прояву загальних законів в будові і функціонуванні приватних мовних систем.

Для вивчення дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції, отримані студентами в результаті вивчення введення до мовознавства і всіх лінгвістичних дисциплін професійної та профільної підготовки.

загальне-мовознавство

Предмет Історія лінгвістичних вчень та проблеми загального мовознавства передбачає...


02.09.2016 15:48/читати далі...
Історія літературознавчих вчень

Історія науки про літературу - фундаментальна історико-філологічна дисципліна в системі гуманітарної освіти.

Курс Історія літературознавчих вчень формує уявлення про розвиток теоретичних ідей, концепцій вивчення літератури, про особливості конкретних літературознавчих досліджень з найдавніших часів до наших днів, знайомить з основними напрямками і школами літературознавства, з діяльністю окремих вчених, з характеристикою основних методів, які склалися в науці про літературу.

історія-літературознавства

Метою освоєння дисципліни «Історія літературознавчих вчень» є...


02.09.2016 15:50/читати далі...
Історія логіки

Дисципліна Історія логіки має дві мети: по-перше, озброїти студентів знаннями основ історії логіки як філософської науки, показати методологічну та світоглядну значимість отриманих в ній фундаментальних результатів; по-друге, сформувати уявлення про прийоми та методи логіки, які можна буде використовувати в педагогічній і науковій роботі.

З моменту виникнення філософії логіка розглядалася як невід'ємна її частина, як наука, яка має і вирішує ряд важливих проблем теоретико-пізнавального і методологічного характеру.

історія-логіки 

Протягом багатьох століть логіка виступала...


02.09.2016 15:51/читати далі...
Історія мистецтв

Ми розуміємо історію людства через мистецтво. Від доісторичних зображень бізонів до сучасної абстракції.

Вивчення даної дисципліни базується на знанні загальної історії, вступних курсів з філософії, введення в історію мистецтва і втілюється в комплексі з вивченням історії українського мистецтва, історії декоративно-прикладного мистецтва, історії художньої критики.

Історія-мистецтв

Цілі дисципліни Історія мистецтв...


02.09.2016 15:52/читати далі...
Історія мови

Всі соціальні тварини спілкуються між собою, від бджіл і мурах до китів і мавп, але тільки люди розробили мову, яка є більш, ніж набір заздалегідь підготовлених сигналів. Наша мова навіть відрізняється фізичним способом повідомлення від інших тварин. Воно походить від коркового центру мови, який не реагує інстинктивно, але організовує звук і сенс на раціональній основі. Цей розділ мозку є унікальним для людей.

Мета курсу Історія мови - вивчити історію виникнення і розвитку мови в різних ареалах Землі, особливості її формування у різних регіонах світу, розгалуження та поширення, формування у студентів наукового уявлення про склад мови, про окремі одиниці мовної системи і закономірності їх функціонування в мові, а також про теоретичні основи наукових методів, що застосовуються в лінгвістиці, розвиток у студентів мовленнєвої культуру.

Історія-мови

Завдання курсу Історія мови...


02.09.2016 15:55/читати далі...
Історія мовознавства: становлення лінгвістичних традицій

Цілі освоєння дисципліни Історія мовознавства: становлення лінгвістичних традицій:

-- Освітні:

- ознайомлення з історією розвитку лінгвістичної думки, основними проблемами історії мовознавства;

- підготовка до сприйняття базових положень сучасного теоретичного мовознавства, забезпечення методологічної основи для введення їх в коло спецдисциплін.

-- Професійні:

- забезпечення професійної освіти, що сприяє соціальній, академічній мобільності, затребуваності на ринку праці, успішності кар'єри, співпраці в командах регіональних структур в педагогічній та організаційно-управлінській діяльності.

Областями професійної діяльності, на які орієнтує дисципліна Історія мовознавства: становлення лінгвістичних традицій є науково-дослідницька робота, педагогічна діяльність і проектна робота.

історія-мовознавства

Завдання дисципліни Історія мовознавства...


02.09.2016 15:56/читати далі...
Історія науки і техніки

Предмет Історія науки і техніки - це порівняно молода наука, яка починає складатися в якості самостійного розділу історичного знання лише в кінці позаминулого століття. Саме тоді, а точніше, в 1892 році, вперше у Франції з'являється самостійна кафедра історії науки.

З цього часу починається період більш-менш прискореного розвитку історії науки і техніки в якості самостійної наукової дисципліни, що призвело в середині минулого століття до перетворення цієї молодої науки в одну з найважливіших галузей історичного знання.

Історія-науки-і-техніки

Навчальна дисципліна Історія науки і техніки може...


02.09.2016 15:57/читати далі...
Історія перекладу

Сьогодні існує зростаюча потреба в перекладі, викликана процесами глобалізації і розвитком всесвітньої мережі. Мовні школи можуть допомогти вивчити іноземну мову, але теоретики протягом століть наполягали на тому, що хороший перекладач повинен не тільки знати мову, але зрозуміти культуру її перекладу.

Мета курсу Історія перекладу полягає в тому, щоб дати слухачам повноцінне уявлення про теорію перекладу взагалі і його історію, познайомити їх з традиційними підходами до вивчення перекладу, сформулювати закономірності розвитку перекладу, обговорити специфіку методології історико-наукових перекладацьких досліджень, підняти рівень перекладу студентів на вищий щабель і перейти на практичних заняттях від перекладу смислового до художнього.

історія-перекладу 

Завдання дисципліни Історія перекладу...


02.09.2016 15:58/читати далі...
Історія політичних (правових, економічних) вчень

Мета дисципліни Історія політичних (правових, економічних) вчень - освоєння теоретико-правової спадщини в інтересах пізнання і розвитку сучасних політико-правових і економічних процесів і явищ, підготувати фахівця, що володіє знанням ролі і впливу інтелектуального і ідейно-теоретичного забезпечення політичних проектів минулого і сьогодення і здатного до творчого осмислення і практичного застосування досвіду минулого.

Дисципліна Історія політичних (правових, економічних) вчень базується на сумі знань, отриманих в ході освоєння дисциплін «Введення в політичну теорію», «Політична історія України і зарубіжних країн», «Право».

Історія-політичних-(правових,-економічних)-вчень

Завдання дисципліни Історія політичних (правових, економічних) вчень...


02.09.2016 15:59/читати далі...