Роздрукувати сторінку

Економічні предмети

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

На даний час, коли рівень відкритості економіки України досить великий, зовнішньоекономічна діяльність держави є особливістю її економічного становлення. Зараз в країні постає гостра потреба у висококваліфікованих спеціалістах різноманітного рівня. І в першу чергу це відноситься до фахівців-міжнародників. Адже дуже багато українських організацій підтримують ділові зв'язки з закордонними партнерами і мають у своєму складі спеціальні підрозділи, які відповідають за світову співпрацю та просування продукції компанії на міжнародному ринку.

Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» полягає в необхідності дати основу знань студентам в області здійснення процесів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).

Менеджмент-зовнішньоекономічної-діяльності

Курс "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" вивчається...


12.02.2017 08:14/читати далі...
Менеджмент малого бізнесу

Мале підприємництво — важлива складова ринкової економіки. Досвід промислово розвинутих країн свідчить про те, що до 60% ВВП забезпечує малий бізнес, на його організаціях діє більше 50% загальної чисельності зайнятих. Очевидним фактом є об'єктивна потреба всестороннього становлення в Україні малого підприємництва, яке за більшістю показників відстає від малого бізнесу ряду держав Європи, США та Японії.

При цьому в малому бізнесі менеджмент має свої характеристики, пов'язані з малим масштабом діяльності і недосконалістю організаційної структури та відсутністю чіткого поділу праці. При розгляді менеджменту в малому підприємництві треба мати на увазі гнучкість і динамічність останнього.

мале-підприємництво 

Мета вивчення дисципліни...


12.02.2017 08:18/читати далі...
Менеджмент організацій

Слово «менеджмент» можна зустріти сьогодні не тільки в спеціалізованих виданнях з економіки та управління. Воно міцно увійшло в лексикон самих звичайних людей.

Менеджмент організації - це створення бізнес-моделі підприємства та максимально ефективне управління нею. Основним завданням менеджменту є формування таких умов на підприємстві, які б дозволяли отримувати максимально можливий прибуток.

комерційна-діяльність

Метою навчальної дисципліни...


12.02.2017 08:22/читати далі...
Менеджмент організацій та адміністрування

Адміністративний менеджмент є частиною загальної теорії менеджменту, в рамках якої формуються уявлення та випромінюються закономірності функціонування механізмів адміністрування в процесі управління діловими організаціями (підприємствами), на основі яких можуть бути вироблені практичні рекомендації з управління трудовим колективом і організацією в цілому.

До теперішнього часу адміністративний менеджмент у світі виробив струнку теорію і практику управління, починаючи від методів організації праці і закінчуючи методами моделювання всієї системи адміністративного управління компаніями, що сприяло суттєвому зростанню продуктивності праці, появи високоефективних компаній у всьому світі, а багатство націй багаторазово зросло.

адміністративний-менеджмент

Можна констатувати, що...


12.02.2017 08:25/читати далі...
Менеджмент персоналу

«Менеджмент персоналу» - предмет, який досить часто можна зустріти під назвою «Управління персоналом», адже слово «менеджмент» означає управління.

Мета досліджуваної дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних навичок у галузі кадрового менеджменту та вміння керувати персоналом організацій різних форм власності в сучасній ринковій економіці.

кадровий-менеджмент

Дисципліна «Менеджмент персоналу» відноситься...


12.02.2017 08:27/читати далі...
Менеджмент у державному управлінні

Предмет «Менеджмент у державному управлінні» відноситься до циклу фахових дисциплін і є дисципліною за вибором.

Вивчення даної дисципліни базується на наступних дисциплінах: «Теорія і механізми сучасного державного управління», «Державна служба в сучасному світі».

державне-управління

Для освоєння навчальної дисципліни...


12.02.2017 08:31/читати далі...
Метод прийняття управлінських рішень

Сучасний етап розвитку науки управління характеризується інтенсивними пошуками нових ідей, підходів, методів і засобів, здатних підвищити ефективність управління складними соціально-економічними системами в умовах все зростаючого динамізму процесів, ускладнення зв'язків у системах і все більш жорсткого обмеження в ресурсах.

Одним з актуальних підходів до управління організацією є розгляд проблем управління з позиції прийняття рішень.

Метод-прийняття-управлінських-рішень

Програма дисципліни...


12.02.2017 08:33/читати далі...
Митна безпека

Митну політику і митну безпеку можна вважати одними з факторів, які впливають на рівень національної безпеки України.

Метою вивчення дисципліни є: формування теоретичних знань та практичних умінь і навичок з аналізу та оцінки ризиків при проведенні митного контролю.

Митна-безпека

Основними завданнями досліджуваної дисципліни є...


12.02.2017 08:34/читати далі...
Митно-тарифне регулювання

Митний тариф є одним з основних інструментів торгової політики держави. Під митним тарифом розуміють перелік ставок митних мит, упорядкованих у відповідності з товарною номенклатурою, яка застосовується для класифікації товарів у зовнішній торгівлі тієї чи іншої країни.

Метою вивчення дисципліни «Митно-тарифне регулювання» є формування у студентів цілісного уявлення про правове забезпечення, систему, механізм, інструменти і практику державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності, а також набуття ними теоретичних знань і професійних умінь у застосуванні законодавчих актів у сфері МТР.

зовнішньоекономічна-діяльність 

Основні завдання...


12.02.2017 08:39/читати далі...
Міжнародна економіка

Дисципліна «Міжнародна економіка» входить в базову частину професійного циклу.

В умовах інтернаціоналізації світової економіки, поглиблення міжнародного поділу праці ця дисципліна займає провідне місце у формуванні фахівця-економіста. Вона логічно і змістовно-методично пов'язана з іншими дисциплінами фахового циклу (мікро-, макроекономікою, історією економічних вчень та ін.), які виступають певною методологічною базою для її вивчення.

Міжнародна-економіка

Цілями освоєння дисципліни...


12.02.2017 08:40/читати далі...