Роздрукувати сторінку

Економічні предмети

Історія управлінської думки

Управлінський досвід і знання накопичувалися століттями і тисячоліттями, однак до системного вивчення історії управлінської думки та історії менеджменту вчені приступили лише XX столітті. Їм належало осмислити витоки та причини формування, основний зміст ключових ідей, етапи розвитку теорії та практики управління, подальші напрямки їх розвитку. Тільки у XX ст. про управління заговорили як про науку.

Народження будь-якої науки триває, як правило, багато років, незважаючи на прискорення темпів руху науково-технічного прогресу і скорочення термінів появи нових ідей. Наука як діяльність по формуванню, систематизації та теоретичного узагальнення об'єктивних знань про навколишню дійсність в процесі накопичення останніх не тільки утворює наукову картину світу, але й диференціюється за певними галузями. Це в підсумку ще в більшій мірі зміцнює становище і статус початкової наукової концепції, що перетвориться в струнку теорію.

Історія-управлінської-думки

Під історією управлінської думки розуміють...


11.02.2017 06:29/читати далі...
Комерційна діяльність підприємства

В умовах формування ринкових відносин, конкурентного ринку істотно підвищується роль комерційної діяльності у забезпеченні ефективної роботи суб'єктів господарювання. Комерційна діяльність розглядається не тільки як процес виконання торгово-організаційних операцій, які обслуговують здійснення актів купівлі-продажу, але і як найважливіша функція торгової організації, що надає істотний вплив на кінцеві результати роботи.

Комерційна діяльність суб'єктів господарювання вимагає зміщення акцентів з технологічних аспектів виконання комерційних операцій на інноваційний, творчий підхід до вирішення стратегічних та поточних завдань. У сучасних умовах вже недостатньо чітко дотримуватися вимог інструкцій, володіти технологією виконання комерційних операцій, знати теорію та досвід роботи комерційних організацій. Минулі успіхи і навички виконання комерційних операцій ще не гарантують успіх у майбутньому.

комерційна-діяльність

Головна мета курсу полягає...


11.02.2017 06:30/читати далі...
Конкурентна політика держави

Конкурентна політика – це політика, яка ставить за мету підтримку та просування певного продукту чи процесу.

Дисципліна «Конкурентна політика держави» вивчає основні форми і методи політики підтримки конкуренції, а також принципи конкурентної поведінки відокремлених економічних суб'єктів у певних умовах.

конкурентна-державна-політика

Мета викладання дисципліни полягає...


11.02.2017 06:32/читати далі...
Конкурентоспроможність підприємства

Конкурентоспроможність – це здатність виробляти і підтримувати конкурентні переваги підприємства в галузі ефективних прогресивних систем мотивації працівників, професіоналізму персоналу.

Мета дисципліни – формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок в області конкурентоспроможності підприємств, необхідних при підготовці студентів до професійної роботи на посадах, що вимагають вищої освіти.

забезпечення-конкурентоспроможності

Зміст дисципліни...


11.02.2017 06:34/читати далі...
Контролінг

Контролінг – це певний напрямок економічної діяльності на підприємстві, пов'язаний з реалізацією фінансово – економічної функції в менеджменті для утвердження оперативних і тактичних управлінських рішень.

Програма дисципліни «Контролінг» розроблена відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти Міністерства Освіти України. Ця дисципліна входить у блок спеціальних дисциплін з підготовки студентів за спеціальністю «Менеджмент організації».

Контролінг

Необхідність даної дисципліни...


11.02.2017 06:50/читати далі...
Контроль і ревізія

«Контроль і ревізія» є новою навчальною дисципліною. Її вивчення вперше передбачено Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти за фахом Бухгалтерський облік, аналіз і аудит, затвердженим Міністерством освіти.

Курс «Контроль і ревізія» багато в чому має спільні цілі і завдання з галузевими курсами бухгалтерського обліку та аналізу фінансово-господарської діяльності, оскільки має з ними єдиний об'єкт дослідження – господарські процеси, стан та використання матеріальних та фінансових коштів організацій в процесі їх функціонування.

контроль

Метою курсу...


11.02.2017 06:53/читати далі...
Короткострокова фінансова політика

Фінансова політика, як спосіб вплив фінансів на економічний і соціальний розвиток суспільства є складовою частиною економічної політики держави.

Мета дисципліни «Короткострокова фінансова політика» - формування у студентів твердих теоретичних знань і практичних навичок по розробці і використанню інструментів короткострокової фінансової політики підприємства.

економічна-політика

В процесі вивчення даної дисципліни студент освоює...


11.02.2017 07:26/читати далі...
Корпоративна соціальна відповідальність

"Корпоративна соціальна відповідальність" (КСВ) є однією з базових наукових дисциплін для студентів за спеціальністю "Менеджмент". Актуальність дисципліни пов'язана з тим, що в даний час у світовому економічному просторі посилилася увага до проблем соціально відповідальної поведінки бізнесу, як в теоретичному, так і в практичному аспектах.

У багатьох країнах світу відносини між органами державної влади, бізнесом і суспільством є потужним джерелом зростання добробуту учасників економічних відносин, вирішення соціальних проблем і стабільності суспільства. Компанії, щоб забезпечити конкурентоспроможність, намагаються підтримувати ділову репутацію та покращувати свій імідж шляхом реалізації принципів соціальної відповідальності у бізнесі.

Корпоративна-соціальна-відповідальність

При вивченні даної дисципліни розглядаються...


11.02.2017 07:28/читати далі...
Корпоративне управління

Корпоративне управління — система економічних і адміністративних механізмів, за допомогою яких утверджуються права акціонерної власності і формується комплекс корпоративного контролю.

Навчальна дисципліна «Корпоративне управління» дає уявлення про порівняно нові для української економіки структури: корпорації, холдинги, фінансово-промислові групи, концерни, їх роль і місце в умовах глобалізації світової економіки.

Корпоративне управління

У ній розглядаються...


11.02.2017 07:30/читати далі...
Логістика

Термін "логістика" має грецьке походження і означає мистецтво обчислення. Протягом тривалого часу логістика вважалася спеціальною військовою наукою, яка вивчає питання раціонального управління переміщенням і постачанням військ. Наукові основи військової логістики були вперше розроблені в кінці XVIII - початку XIX століть швейцарським вченим А. А. Жоміні.

Під час другої світової війни в США і Великобританії було розроблено велику кількість логістичних задач оптимізаційного характеру.

1946 р. - відомий американський учений Оскар Моргенштерн вперше опублікував дані про те, що методи військової логістики носять універсальний характер і можуть використовуватися для вирішення народно-господарських завдань. З цього моменту логістику починають вивчати фахівці з економіки і управління.

1972 р. - логістика була визначена як універсальна наука, яка вивчає питання раціонального управління потоками будь-якого типу. Незважаючи на заявлену універсальність, основна частина логістичних досліджень здійснюється в сфері управління матеріальними потоками.

Логістика

Предмет логістики як науки...


11.02.2017 07:32/читати далі...