Роздрукувати сторінку

Економічні предмети

Економічна теорія

Економічна теорія – це суспільна наука, яка досліджує економічну сторону життя суспільства. Це історична наука; вона формується разом з людським суспільством.

Мета курсу – оволодіти загальним уявленням про особливості поведінки економічних суб'єктів та механізм функціонування економіки на мікро - та макрорівні.

Економічна-теорія

Завдання предмету...


05.02.2017 17:48/читати далі...
Економічне управління підприємством

Курс «Економічне управління підприємством» створений для студентів економічних напрямків навчання.

Мета дисципліни - сформувати у студента систему фундаментальних знань, необхідних для подальшої підготовки бакалавра, здатного до ефективного вирішення практичних завдань у сфері економіки та управління підприємством, які сприяють подальшому розвитку особистості.

економічна-діяльність

Завдання дисципліни...


05.02.2017 17:50/читати далі...
Економічний аналіз

Економічний аналіз є досить ефективним інструментом менеджменту, управління дозволяє оперативно виявляти відхилення від обраних стратегій через аналіз даних і виробляти науково обґрунтовані і економічно оправдані управлінські рішення, що дозволяють досягти найбільшої ефективності в управлінні ресурсами і вартості підприємства, як об'єкта інвестицій.

Метою вивчення дисципліни «Економічний аналіз» є формування цілісного уявлення про аналіз господарської діяльності як найважливішої функції управління організаціями, вивчення основних методів економічного аналізу та можливості їх застосування на різних стадіях процесу розроблення, прийняття управлінських рішень, отримання практичних навичок з аналізу та оцінки різних напрямків поточної, фінансової та інвестиційної діяльності.

аналіз-економіки

Завдання дисципліни...


05.02.2017 17:54/читати далі...
Європейські стандарти оподаткування для України

Курс «Європейські стандарти оподаткування для України» створений для студентів економічних напрямків навчання і входить до варіативної частини.

Економіка України діє у тісному взаємозв'язку із глобальним середовищем, а тому має реагувати на всі виклики та проблеми, що виникають у міжнародному просторі. Своєчасне та добровільне приєднання до прогресивних світових ініціатив має вирішальний вплив на активний розвиток країни та її зовнішній імідж. Це цілком справедливо і по відношенню до національної податкової системи, без адаптації якої відповідно до якісних стандартів роботи, реалізованих у економічно розвинених країнах, поступальний розвиток України не представляється можливим. У цьому контексті позитивним аспектом є факт, що саме при оподаткуванні прибутку підприємств в Україні були досягнуті найбільш значимі результати.

Європейські-стандарти-оподаткування-для-України

Податки — необхідна ланка...


05.02.2017 17:56/читати далі...
Звітність підприємств

Звітність, характеризуючи стан роботи підприємства за звітний період, є засобом оперативного керівництва виробництвом і контролю за виконання показників плану. Матеріали звітності використовуються для аналізу господарської діяльності підприємств і цехів, для виявлення невикористаних резервів виробництва, для складання планів.

Мета вивчення дисципліни «Звітність підприємств» складається в освоєнні студентами та набуття ними навичок в області теорії і практики фінансового аналізу організацій (підприємств) з метою прийняття відповідних управлінських рішень, спрямованих на досягнення поставлених цілей, а також підвищення рівня достовірності оцінки бізнесу та управлінської роботи.

звітність

В курсі узагальнюються...


05.02.2017 17:59/читати далі...
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)

Зовнішньоекономічна діяльність - істотна складова, важливий напрям ринкової економіки. На всіх періодах економічного формування ЗЕД впливала на розв’язання економічних проблем на різних етапах народного господарства в цілому, окремих регіонів, об'єднань, підприємств. Для України цей напрям набуває особливої актуальності. З моменту лібералізації зовнішньоекономічної діяльності питанням організації і управління зовнішньоторговельними операціями приділяється підвищена увага, як на теоретичному, так і на практичному рівні.

Процес інтернаціоналізації сучасного світового господарства вимагає нового рівня багатобічних економічних взаємин, тому вивчення різних аспектів і форм зовнішньоекономічної діяльності різних підприємств і організацій представляє великий практичний інтерес. На даний час певну участь у ЗЕД беруть сотні тисяч підприємств і підприємців.

ЗЕД

В умовах прискореної динаміки...


05.02.2017 18:02/читати далі...
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) та її оподаткування

Оподаткування — це закріплена діючим законодавством процедура встановлення, справляння і сплати податків та зборів, що охоплює в себе окреслення видів, розмірів і ставок податкових платежів, методи та форми їх сплати різноманітними суб'єктами.

Становлення в Україні ринкової економіки має на меті її відкритість та інтеграцію у світове господарство. Будь-які підприємства і їх спілки, не зважаючи на форму власності, приймаючи участь у формуванні ринкових відносин, мають мати вихід на зовнішній ринок. Тільки в такому випадку вдається забезпечити їх реальне входження у міжнародні економічні процеси.

Зовнішньоекономічна-діяльність-ЗЕД-та-її-оподаткування

Робоча програма визначається...


05.02.2017 18:05/читати далі...
Інвестиційні інструменти управління проектами

Інвестиційний аналіз і фінансування проектів є важливою частиною більш широкого предмета – Управління проектами. Для того, щоб будь-який проект став реальністю, необхідно забезпечити його фінансування. Більш того, у ринковій економіці недостатньо просто знайти гроші. Будь-який підприємець зацікавлений у тому, щоб створений ним проект працював максимально довго і приносив прибуток. Для цього, на етапі розробки проекту необхідно провести ретельний аналіз відповідності доходів від проекту і необхідних інвестицій, збалансувати грошові потоки протягом усього періоду проекту, вибрати найбільш вигідні джерела фінансування і, по можливості, перерозподілити ризики з іншими учасниками проекту.

Особливістю курсу є акцент на практичні питання. В ньому розбираються типові учасники та джерела проектного фінансування, що використовуються в даний час в Україні.

Інвестиційні-інструменти-управління-проектами

Цей курс є...


06.02.2017 07:57/читати далі...
Інвестиції та інвестування

Інвестиціями є майнові та інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання доходу, прибутку. Іншими словами, інвестиції — це капіталовкладення, що здійснюються для збільшення накопиченого капіталу.

Вивчення дисципліни «Інвестиції та інвестування» націлене на отримання студентами знань, необхідних для прийняття рішень щодо вибору ефективних об'єктів вкладення капіталу у сферах реального і фінансового інвестування. Використання отриманих знань студентами в практичній діяльності сприятиме збільшенню прибутковості від вкладень, що у свою чергу може підвищити ефективність роботи всього підприємства.

інвестиційні-проекти

Предметом вивчення дисципліни...


06.02.2017 08:05/читати далі...
Інжиніринг

Інжиніринг як сектор ринкової економіки виник декілька століть тому у Великобританії, коли вперше стали продаватися послуги інженерів (а згодом і груп інженерів, об'єднаних в інженерні фірми), затребуваних промисловцями при зведенні нових заводів і модернізації існуючих, і склалося уявлення про інжиніринг як про роботу з надання послуг у галузі будівництва та використання об'єктів промисловості та інфраструктури.

Головний період становлення інжинірингу припав на 40-50-ті рр. минулого століття. Після завершення Другої світової війни здійснювалися великі проекти відновлення і модернізації об'єктів промисловості в Європі, а пізніше почалася масштабна індустріалізація в країнах третього світу. Зважаючи на це постала нова для того часу потреба в комплексних інженерних послуг з ціллю реалізації проектів «під ключ». Нерідко умови контракту передбачали не тільки спорудження промислових об'єктів, але і допомогу замовнику в їх подальшій експлуатації та навчанні кадрів. Послуги в області інжинірингу стали більш різноманітними, виникли профільні внутрішні та міжнародні ринки.

бізнес-процеси

У 1970-1980-ті рр. знадобилися...


06.02.2017 08:08/читати далі...