Роздрукувати сторінку

Економічні предмети

Економіка та організація інформаційного бізнесу

«Економіка та організація інформаційного бізнесу» - предмет, направлений для вивчення студентів економічних спеціальностей та напрямків навчання.

Метою освоєння дисципліни є ознайомлення студентів з основами інформаційної діяльності як інфраструктури суспільного виробництва з одного боку і з особливостями організації інформаційної підтримки цього виду діяльності, включає такі основні етапи, як аналіз ринкових взаємовідносин, відбір цільових ринків, розробку комплексу маркетингу інформаційних продуктів і послуг.

Економіка-та-організація-інформаційного-бізнесу

Під час організації навчального процесу...


02.02.2017 15:32/читати далі...
Економіка та планування виробництва

Планування виробництва - це систематична діяльність, яка дозволяє розрахувати і спрогнозувати цілі та етапи виробничого процесу при таких змінах, як розширення товарного асортименту, впровадження нового продукту або послуги, застосування нової техніки, усунення слабких місць існуючої в робочій системі і т. д.

Цілісний розгляд завдань передбачає так само впорядкований і систематичний образ думок і дій. Діяти необхідно поетапно: спочатку систематично розглянути всі взаємозв'язки наявних робочих систем, піддаючи їх аналізу, а потім розумно організувати і доповнити елементи робочих систем.

Економіка-та-планування-виробництва

Планування виробництва відбувається за...


02.02.2017 15:54/читати далі...
Економіка та управління національним господарством

Національне господарство розвивається в складній мережі міжгалузевих взаємозв'язків, які зрозуміти у всій їх сукупності шляхом простого підсумовування неможливо. Наприклад, попит на метал робить вплив на видобуток залізної руди і руд, що містять різні метали і речовини, необхідні для одержання сталі і сплавів. Це в свою чергу збільшує попит на гірничорудну техніку.

Національне господарство всіх країн тією чи іншою мірою залежить від зовнішньої торгівлі, яка зачіпає економічні інтереси різних верств населення. Тому держава в законодавчому порядку встановлює певні правила та умови зовнішньоторговельної політики. Історично склалися два протилежні види такої політики: протекціонізм і свобода торгівлі.

Економіка-та-управління-національним-господарством

Національне господарство - це...


02.02.2017 15:56/читати далі...
Економіко-математичне моделювання

У вузькому сенсі моделювання - це метод наукового дослідження (пізнання) оточуючого нас світу, що полягає в підміні реальних об'єктів чи явищ їх свідомо спрощеними образами (моделями) з метою вивчення цих образів і подальшого перенесення отриманих результатів і висновків на об'єкти і явища реального світу.

У широкому сенсі моделювання являє собою наукову дисципліну, в рамках якої вивчаються методи побудови і використання моделей для пізнання реального світу.

Економіко-математичне-моделювання

Дисципліна «Економіко-математичне моделювання» є...


02.02.2017 16:00/читати далі...
Економіко-математичні методи та моделі (Економетрія та Економетрика)

Модель – це образ (у тому числі умовний, уявний, опис, схема, креслення, графік) або зразок якого-небудь об'єкта (оригіналу), що наближено відтворює цей об'єкт, тобто модель – спосіб, який використовується в якості замінника оригіналу. Модель відображає, відтворює або заміщає оригінал в його основних рисах таким чином, що її вивчення дає нову інформацію про об'єкт або сукупність об'єктів. Головна властивість моделі полягає в тому, що вона завжди аналогічна (подібна) досліджуваному об'єкту.

Моделювання – це дослідження реальних явищ за їх моделями.

Економіко-математичне моделювання – це дослідження математичними засобами економіко-математичних моделей. Завдання економіко-математичного моделювання: аналіз економічних об'єктів і процесів; економічне прогнозування, передбачення розвитку економічних процесів; вироблення управлінських рішень на всіх рівнях господарської ієрархії.

Економіко-математичні-методи-та-моделі-Економетрія-та-Економетрика

Дисципліна...


02.02.2017 16:04/читати далі...
Економічна безпека

Економічна безпека - це стан захищеності економіки від зовнішніх і внутрішніх загроз.

В якості об'єктів економічної безпеки виступають економічна система країни, що включає виробників та продавців продукції, робіт і послуг, а також природні багатства (сільськогосподарські угіддя, ліси, річки, озера, моря, шельф, корисні копалини та ін.).

безпека-країни

До числа суб'єктів, покликаних...


02.02.2017 16:10/читати далі...
Економічна безпека підприємства

В сучасних умовах національна безпека України виявилася в прямій залежності від стану економіки регіонів і підприємств. Важлива роль у вирішенні проблем економічної безпеки підприємств відводиться сучасному менеджменту.

Поняття "безпека" визначається як стан захищеності життєво важливих інтересів. Однак у суспільній свідомості все ще сильні стереотипи сприйняття безпеки як винятково належить до сфери компетенції держави та спеціальних органів. Звідси традиційно "слабке" розуміння специфіки цих проблем, насамперед менеджерами підприємств і організацій, віднесення ними питань економічної безпеки до не основної діяльності.

Економічна-безпека-підприємства

Сьогодні від менеджменту підприємств...


05.02.2017 17:35/читати далі...
Економічна діагностика

Економічна діагностика – це аналіз і оцінка економічних показників роботи підприємства на основі вивчення окремих результатів та іншої інформації з метою виявлення можливих перспектив розвитку підприємства і наслідків поточних управлінських рішень.

Предмет дисципліни – кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану підприємства як економічної організації у зовнішньому і внутрішньому середовищі.

діагностика

Об'єктом економічної діагностики є...


05.02.2017 17:40/читати далі...
Економічна оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

Інноваційна діяльність - це діяльність, спрямована на пошук і реалізацію інновацій з метою розширення асортименту та підвищення якості продукції, вдосконалення технології і організації виробництва.

Інноваційна діяльність включає:

- виявлення проблем підприємства;

- здійснення інноваційного процесу;

- організацію інноваційної діяльності.

Економічна-оцінка-інноваційно-інвестиційної-діяльності-підприємства,

Основна мета дисципліни передбачає...


05.02.2017 17:42/читати далі...
Економічна статистика

Економічна статистика – це один з основних розділів статистики як дисципліни та виду практичної діяльності органів державної статистики, який займається вивченням кількісної сторони масових процесів та явищ в економіці.

Плановані результати навчання з дисципліни «Економічна статистика» - знання, уміння, навички і досвід діяльності, що характеризують етапи формування компетенцій і забезпечують досягнення планованих результатів освоєння програми бакалаврату за напрямом підготовки «Менеджмент», спрямованості програми «Виробничий менеджмент».

державна-статистика

Знання...


05.02.2017 17:45/читати далі...