Роздрукувати сторінку

Економічні предмети

Гроші та кредит

Сутність грошей полягає в тому, що вони є необхідними і дуже активним елементом економічного життя суспільства, пов'язуючи різних учасників, різні сфери суспільного виробництва.

Гроші супроводжують людську цивілізацію у всій історії її розвитку. З підвищенням продуктивних сил і розширенням ринку поступово виділився один товар, що почав виконувати роль загального еквівалента на великій території. Ця роль поступово перейшла від худоби, хутра та інших товарів до металів, спочатку до міді і бронзи, а потім до золота та срібла. Переходу ролі загального еквівалента до благородних металів сприяли їх фізичні властивості: однорідність, подільність, збереженість без псування, а також трудомісткість їх добування.

Гроші-і-кредит

Наука про гроші та кредит закладає...


29.01.2017 20:16/читати далі...
Державний фінансовий контроль

Дисципліна «Державний фінансовий контроль» входить в перелік дисциплін за вибором основної професійної освітньої програми вищої освіти.

Метою дисципліни є отримання студентами глибоких знань методологічних аспектів контрольної діяльності в процесі управління державними і муніципальними фінансами, законодавчих і нормативних актів, пов'язаних з функціонуванням фінансової системи України.

Державний-фінансовий-контроль

Вивчення дисципліни будується...


30.01.2017 09:19/читати далі...
Державні фінанси

Навчальна дисципліна «Державні фінанси» підготовлена для вивчення студентами спеціальності «Державне і муніципальне управління». У програмі широко висвітлюються основи теорії державних і муніципальних фінансів: їх місце в економіки України, структура фінансової і бюджетної систем, інститути бюджетної системи, їх основні функції. Велику увагу приділено проблемам бюджетного федералізму, міжбюджетних відносин та ін.

Програмою курсу передбачається проведення лекцій, семінарських занять, а також самостійна позааудиторна робота студентів. Самостійна робота включає в себе освоєння теоретичного матеріалу з рекомендованої літератури, підготовка до семінарських занять. Після закінчення курсу проводиться іспит.

банківська-система

Мета навчальної дисципліни...


31.01.2017 06:39/читати далі...
Економіка

"Економіка" - предмет, який має давню історію та походження. Термін походить від давньогрецького слова οἰκονομία (ойкономія, «управління домогосподарством») від οἶκος (ойкос, «дім») + νόμος (номос, «звичай» чи «право»). Запропонував цей термін Ксенофонт (прибл. 430—355 роки до н. е.) на позначення науки про господарство, управління домом і майном.

Навчальна дисципліна «Економіка» спрямована на формування у студентів знань основних економічних законів і категорій, специфіки сучасного світу економіки, історичну еволюцію і перспективи розвитку економічної сфери українського суспільства.

Економіка 

Дисципліна «Економіка» покликана...


31.01.2017 07:05/читати далі...
Економіка і організація інноваційної діяльності

Інноваційна економіка – це тип господарської діяльності, заснований на застосуванні досягнень науки і техніки у виробництві і розподілі товарів і послуг.

Метою вивчення дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» є:

- формування умінь аналітичної діяльності по дослідженню і прогнозування основних тенденції розвитку вітчизняної і світової економіки, галузевих і регіональних ринків;

- навчання аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій для вирішення господарських (виробничих) завдань, пов'язаних з інноваційною моделлю розвитку національної економіки і регіону.

Економіка-і-організація-інноваційної-діяльності

Завдання вивчення дисципліни...


02.02.2017 14:40/читати далі...
Економіка і фінанси підприємства

Ринкова економіка являє собою систему вільного підприємництва. Підприємництво та підприємницька діяльність в Україні набувають все більшого значення в розвитку економіки країни, окремих регіонів. В умовах ринкової системи господарювання підприємство об'єктивно стає основною ланкою в її реалізації. Проблемам підприємництва, регулювання діяльності підприємства в ринкових умовах присвячений курс «Економіка і фінанси підприємства».

У курсі «Економіка і фінанси підприємства» розглядаються основи функціонування підприємства, створення його матеріальної бази у вигляді основних і оборотних фондів, складу та структури, напрямку ефективного використання. Витрати виробництва, їх склад, структура є важливим моментом у формуванні ціни на продукцію, що випускається, фактором зростання прибутку і рентабельності виробництва. Прогнозування і планування діяльності дозволяють підприємству виробити стратегію і тактику поведінки на ринку, домогтися стійкого фінансового положення.

Економіка-і-фінанси-підприємства

Фінансові ресурси підприємства забезпечують...


02.02.2017 14:43/читати далі...
Економіка підприємства

При формуванні ринкових відносин підприємство стає важливим елементом ринкової системи, що вимагає перегляду форм і засобів ведення його роботи.

Економіка підприємства – поняття складне і багатогранне, яке, по-перше, є важливою ланкою формування ринкового господарства; по-друге, сферою діяльності, направленої на задоволення підвищення потреб; по-третє, наукою, що вивчає структуру економічних відносин з приводу ефективного застосування ресурсів, розподілу результатів виробництва, обґрунтування логіки поведінки підприємства в ринкових умовах.

економіка-підприємства

Курс «Економіка підприємства» систематизовано викладає...


02.02.2017 15:10/читати далі...
Економіка праці та соціально-трудові відносини

Вивченням головного і найбільш активного економічного ресурсу – трудових ресурсів та їх функціонування (праці) займається кілька галузей науки і навчальних курсів: соціологія і економіка праці, організація й нормування праці, управління персоналом, ринок праці, фізіологія і психологія праці, трудове право та ін. Серед економіко-трудових наук провідною і найбільш узагальнюючою є Економіка праці та соціально-трудові відносини.

У широкому, відтворювальному сенсі дисципліна ставить перед собою мету - вивчати трудові ресурси (трудовий потенціал) – значить вивчати їх виробництво, тобто формування, підготовку та перепідготовку сукупної робочої сили; її розподіл між сферами та видами економічної діяльності, між підприємствами (фірмами); використання трудових ресурсів, тобто процес праці. А ефективне використання робочої сили неможливо без відповідної організації і нормування праці, її управління.

Економіка-праці-та-соціально-трудові-відносин

Тому розмежування наук про...


02.02.2017 15:13/читати далі...
Економіка та бізнес

Курс «Економіка та бізнес» - дисципліна для студентів економічних напрямків навчання.

Мета викладання дисципліни «Економіка та бізнес» розглянути з науково-методичних позицій теоретичні і практичні аспекти економічних відносин в умовах ринкової економіки, вивчити основні напрямки цієї діяльності.

Економіка-та-бізнес

Завдання вивчення дисципліни...


02.02.2017 15:27/читати далі...
Економіка та організаційна діяльність об'єднань підприємств

Термін «організація» носить синергетичний характер і існує в багатьох науках: економіці, філософії, соціології, біології, кібернетики та інших.

Мета - здобуття знань з економіки, організації та ефективності господарювання об’єднань підприємств.

Економіка-та-організаційна-діяльність-об'єднань-підприємств

Завдання - оволодіння...


02.02.2017 15:30/читати далі...