Роздрукувати сторінку

Економічні предмети

Оподаткування суб’єктів господарювання

Податки – обов'язкові платежі, які утримуються державою з суб’єктів господарювання та жителів за ставкою, затвердженою в нормативно-законодавчому порядку.

Податки є важливою складовою економічних відносин в суспільстві з часу зародження держави, формування і зміна форм яких незмінно супроводжується реорганізацією податкової системи.

оподаткування

Податкова система виникла і розвивалася...


18.02.2017 13:29/читати далі...
Оподаткування фінансових установ

Податки виступають в якості своєрідної кровоносної артерії фінансової системи будь-якого суспільства. За словами Карла Маркса в податках втілено економічно виражене існування держави.

Податки уособлюють собою ту частину сукупності фінансових відносин, яка пов'язана з формуванням грошових доходів держави (бюджету і позабюджетних фондів), необхідних йому для виконання відповідних функцій – соціальної, економічної, військово-оборонної, правоохоронної та ін. Таким чином, податки є об'єктивною необхідністю існування держави.

Оподаткування-фінансових-установ

Мета дисципліни...


18.02.2017 13:31/читати далі...
Організаційна поведінка

Людство живе в організованому світі. Організації тієї або іншої структури є необхідною частиною суспільства і служать багатьом потребам. Прийняття рішень і дії менеджерів в організаціях надають все зростаючий вплив на окремих людей, інші організації та суспільство в цілому.

У нашому житті організації відіграють важливу роль, яка підвищується в міру зростання компаній і відділення власності від управління. Тому важливо зрозуміти, як функціонують організації, і оцінити той вплив, який вони чинять на людей. Наслідком цих процесів стало виділення нового напрямку суспільствознавства, формування спеціального навчального курсу «Організаційної поведінки».

Організаційна-поведінка 

Організаційна поведінка - це дисципліна, що вивчає...


18.02.2017 13:33/читати далі...
Організаційне проектування підприємства

Організаційне проектування підприємств - це моделювання організаційної системи, що здійснюється при створенні нового підприємства.

Мета вивчення дисципліни – оволодіння теорією і практикою дослідження і проектування організаційних систем в цілях їх подальшого розвитку.

організаційне-проектування

Завдання дисципліни...


18.02.2017 13:35/читати далі...
Організація митного контролю

Митний контроль - це система заходів, які проводяться митними структурами з ціллю забезпечення дотримання митного законодавства України.

Місце дисципліни в структурі основної професійної освітньої програми: дисципліна «Організація митного контролю» відноситься до варіативної частини професійної освітньої програми.

митне-законодавство 

Викладання курсу та самостійна робота студентів покликані...


19.02.2017 13:22/читати далі...
Організація обліку

Організація бухгалтерського обліку, як система правил здійснення обліку і контролю на підприємстві, в країні і в світі знаходиться в безпосередній залежності від рівня економічного розвитку суспільства, що впливає на зміст і методи ведення бізнесу, а через них і на інформацію для зовнішнього і внутрішнього управління.

Процеси глобалізації у сфері бізнесу, науково-технічний прогрес в засобах комунікації і зв'язку істотно впливають на перспективи, організацію та здійснення бухгалтерського обліку і формування облікових професій.

бухгалтерський-облік

Поки існують власники, інвестори, кредитори...


19.02.2017 13:26/читати далі...
Організація обслуговування

Робоча програма навчальної дисципліни «Організація обслуговування» укладена відповідно до вимог Державного освітнього стандарту до мінімуму змісту і рівня підготовки випускників за спеціальностями: «Організація обслуговування в громадському харчуванні», «Технологія продукції громадського харчування».

Дисципліна «Організація обслуговування» є профілюючою для спеціальності «Організація обслуговування в громадському харчуванні». Дисципліна «Організація обслуговування» відноситься до циклу спеціальних дисциплін, є єдиною для всіх форм навчання.

обслуговуюча-діяльність-персоналу

Предметом дисципліни...


19.02.2017 13:28/читати далі...
Організація та нормування праці

Організація праці на підприємстві – конкретні форми, методи, поєднання людей і техніки в процесі праці.

До нормування праці відноситься:

1) норма тривалості, праці, чисельності та виробітку, нормоване завдання;

2) обслуговування і керованості;

3) складності праці (розряд робіт, категорії складності);

4) оплати праці (тарифна ставка, оклад, розцінка);

5) санітарно-гігієнічні норми – освітленості, шуму, температури;

6) соціальні норми праці.

організація-праці 

Дисципліна «Організація та нормування праці» передбачає...


19.02.2017 13:31/читати далі...
Основи інноваційно-інвестиційної діяльності

Курс «Основи інноваційно-інвестиційної діяльності» - предмет, який введено для вивчення студентами економічних спеціальностей.

Дисципліна "Основи інноваційно-інвестиційної діяльності" відноситься до базової частини.

інноваційний-розвиток-підприємства

Метою освоєння дисципліни...


19.02.2017 13:33/читати далі...
Основи креативної економіки

Корінні зміни, що відбулися в розвитку цивілізації в кінці минулого століття, – глобалізація і нова економіка (економіка знань) – створили передумови для виникнення і розвитку так званої «креативної економіки». Основою розвитку креативної економіки став креативний потенціал людини.

Креативна економіка є відносно новим напрямком досліджень і, перш за все, практичної діяльності, яка орієнтована на артикульоване з'єднання творчих інновацій та економічної активності суб'єктів. В рамках курсу розглядається теоретичний генезис концепції даної економіки, аналізуються основні інструменти опису та вимірювання креативної економічної активності, розкриваються соціально-економічні та правові інструменти її стимулювання.

креативна-економіка

Серед безлічі теорій постіндустріального суспільства є...


19.02.2017 13:36/читати далі...