Роздрукувати сторінку

Економічні предмети

Непродовольчі товари

Життя сучасної людини важко уявити без магазинів і найрізноманітніших товарів, які роблять побут більш комфортним. Крім продовольчих продуктів, існують так звані непродовольчі товари. Вони також проходять контроль якості, а при необхідності їх можна повернути.

Непродовольчими товарами називаються вироби, які не належать до продуктів харчування. Вони реалізуються виключно для того, щоб були задоволені найрізноманітніші запити споживачів.

маркетингова-інформація

Мета дисципліни...


18.02.2017 14:04/читати далі...
Облiк в зарубiжних країнах

Дисципліна «Облiк в зарубiжних країнах» входить до варіативної частини обов'язкових дисциплін освітньої програми бакалаврату за напрямом «Економіка». Дисципліна реалізується на економічному факультеті кафедрою бухгалтерського обліку.

Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних з вивченням найважливіших міжнародних облікових принципів, методики фінансового та управлінського обліку в різних країнах, процесу формування обліково-звітної інформації на основі відображення господарських операцій, типових форм бухгалтерських балансів і звітів, планів рахунків.

Облiк-в-зарубiжних-країнах

Викладання дисципліни передбачає...


18.02.2017 14:05/читати далі...
Облік в комерційних банках

Комерційні банки - це кредитні установи, що здійснюють універсальні банківські операції для підприємств, установ і населення головним чином за рахунок грошових коштів, залучених у вигляді вкладів та депозитів. Комерційні банки здійснюють на договірних засадах кредитне, розрахунково-касове та інше банківське обслуговування юридичних і фізичних осіб.

Мета дисципліни - формування у студента цілісного уявлення про організацію обліку в комерційних банках і вміння його здійснювати відповідно до чинного законодавства та вимог сучасних банківських технологій.

комерційний-банк

Базовий курс забезпечує...


18.02.2017 14:11/читати далі...
Облік зовнішньоекономічної діяльності

Облік зовнішньоекономічної діяльності – дисципліна, що вивчає порядок обліку і аудиту експортно - імпортних операцій, ліцензування і сертифікацію зовнішньоекономічної діяльності.

Мета вивчення дисципліни - формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок з організації та ведення підприємницької діяльності в галузі обліку та аудиту зовнішньоекономічної діяльності.

аудит-зовнішньоекономічної-діяльності

Завдання...


18.02.2017 14:13/читати далі...
Облік і аудит

Знання обліку і аудиту дозволяють планувати, регулювати, аналізувати, контролювати та звітувати перед контролюючими органами щодо фінансово-господарської діяльності на рівні держави, регіону, підприємства.

Цілі і завдання дисципліни «Облік і аудит»:

- оволодіння методологією і методами кількісного дослідження масових явищ та процесів;

- вимір соціально-економічних явищ на підприємстві, галузі і в народному господарстві з допомогою економічних показників як з боку їх величини, так і змісту, що відображають результати суспільного виробництва в умовах ринкових відносин;

- вміння аналітично мислити, розуміти економічний зміст і значення інформації, що відбиває соціально-економічні явища і процеси суспільного життя.

бухгалтерський-облік

В процесі освоєння дисципліни...


18.02.2017 14:15/читати далі...
Облік і аудит в банках

Робоча програма дисципліни «Облік і аудит в банках» складена з урахуванням сучасної кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю «Облік і аудит» спеціалізації «Банківська справа».

Дисципліна входить у перелік спеціалізованих облікових дисциплін і вивчає систему ведення обліку в банківських установах у відповідності з законодавчими та нормативними актами.

бухгалтерський-облік-в-банку

Мета вивчення дисципліни...


18.02.2017 14:17/читати далі...
Облік на підприємствах малого бізнесу

Дисципліна «Облік на підприємствах малого бізнесу» відноситься до варіативної частини дисциплін за вибором основної освітньої програми бакалаврату за напрямом підготовки «Економіка».

Метою освоєння дисципліни «Облік на підприємствах малого бізнесу» є поглиблене вивчення особливостей методології бухгалтерського обліку, оподаткування та аналізу найважливіших показників фінансово-господарської діяльності малого підприємства.

бухгалтерський-облік

В процесі освоєння даної дисципліни студент формує...


18.02.2017 14:19/читати далі...
Облік у галузях економіки

Облік у галузях економіки – курс для студентів економічних спеціальностей, що базується на знанні основних економічних процесів та бухгалтерських операцій.

Цілі опанування дисципліни: ознайомлення студентів з концептуальними основами дисципліни - дати студентам знання про основи бухгалтерського обліку в галузях економіки (промисловість, будівництво), сформувати у студентів загальні знання про сутність і призначення бухгалтерського обліку в галузях економіки, про прикладний зміст основних категорій обліку в галузях економіки.

бухгалтерський-облік

Завдання дисципліни...


18.02.2017 14:22/читати далі...
Операційний менеджмент

Дисципліна «Операційний менеджмент» спрямована на підготовку теоретично і практично студентів в області прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операційною (виробничою) діяльністю підприємства.

Дисципліна входить до варіативної частини професійного циклу дисциплін напряму «Менеджмент» профіль «Виробничий менеджмент».

Її вивчення передбачає встановлення і розвиток міждисциплінарних зв'язків з такими дисциплінами, як організація виробництва, управління людськими ресурсами, економіка організацій (підприємств), безпека життєдіяльності.

операційна-діяльність

Метою вивчення курсу...


18.02.2017 14:25/читати далі...
Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності

Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності – предмет, який введений в навчання студентів економічних напрямків.

Дисципліна «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» належить до спеціальних навчальних дисциплін.

Викладання дисципліни «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» будується виходячи з необхідного рівня базової підготовки в області податків та оподаткування. Кінцева мета вивчення дисципліни - дати студентам знання про митно-тарифну політику України, оподаткування учасників зовнішньоекономічної діяльності.

оподаткування

Основним завданням вивчення дисципліни...


18.02.2017 14:27/читати далі...