Роздрукувати сторінку

Економічні предмети

Міжнародні стандарти аудиту

Навчальна дисципліна «Міжнародні стандарти аудиту» - обов'язкова дисципліна базової частини професійного циклу Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за напрямом підготовки фахівців «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

Метою вивчення дисципліни «Міжнародні стандарти аудиту» є формування у слухачів твердих теоретичних знань і придбання практичних навичок (на основі кращих досягнень світової та вітчизняної економічної науки) по плануванню, проведенню аудиту як незалежного контролю правильності організації і ведення бухгалтерського обліку, організації та функціонування системи внутрішнього контролю, складання фінансової звітності з точки зору її достовірності, перевірки дотримання законодавства, оформлення результатів аудиторської перевірки з урахуванням міжнародних стандартів аудиту.

вимоги-аудиту

Знання, отримані слухачами в процесі вивчення дисципліни...


18.02.2017 12:45/читати далі...
Міжнародні стандарти фінансової звітності

Фінансова звітність створена зі звітного бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про рух грошових коштів, звіту про рух власного капіталу і розподіл чистого прибутку, а також додатків, пояснень і приміток. Формування фінансової звітності, в кінцевому підсумку зводиться до виявлення і відображення в ній відповідних елементів.

Мета вивчення дисципліни – це придбання студентами даної спеціальності теоретичних знань і початкових практичних навичок в області МСФЗ. Необхідно, щоб студенти могли зрозуміти і проаналізувати звітність, складену за правилами МСФЗ.

бухгалтерський-облік

Завданнями дисципліни є...


18.02.2017 12:47/читати далі...
Міжнародні стратегії економічного розвитку

Курс «Міжнародні стратегії економічного розвитку» розкриває еволюцію менеджменту як філософії та інструменту ефективного міжнародного бізнесу. Вивчаються причини звернення компаній до міжнародного менеджменту як функції управлінської діяльності. Розглядаються принципові особливості внутрішнього та зовнішнього середовища, форми і методи її дослідження, а також практичні кроки з розробки та реалізації стратегій. Аналізується процес вибору стратегії і розробки плану виходу на міжнародний ринок. Розглядаються особливості розробки маркетингового комплексу для іноземного ринку і прийняття рішень у системі міжнародного менеджменту.

Мета викладання дисципліни: формування професійних компетенцій з визначення особливостей міжнародних стратегій економічного розвитку та практичних навичок щодо формування стратегії розвитку національної економіки.

міжнародний-менеджмент

Перелік професійних компетенцій...


18.02.2017 12:49/читати далі...
Міжнародні фінанси

У програмі дисципліни «Міжнародні фінанси» викладено базові поняття та засади функціонування міжнародного фінансового ринку та здійснення валютних операцій.

Метою вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси» є формування теоретичних і практичних знань для розуміння сутності, механізмів, тенденцій розвитку світових фінансів, значення різних видів валютних операцій та технології їх проведення.

міжнародний-фінансовий-ринок

Навчальні завдання дисципліни...


18.02.2017 12:51/читати далі...
Мікроекономіка

Формування глибокого і всебічного економічного мислення – невід'ємна частина економічної освіти, тому курс «Мікроекономіка» вивчається на всіх економічних спеціальностях. Державний освітній стандарт вищої професійної освіти визначає як об'єкти професійної діяльності бакалаврів напряму «Економіка» поведінку господарюючих агентів, їх витрати і результати, функціонуючі ринки, фінансові та інформаційні потоки, виробничі процеси. Саме це і є предметом сучасної мікроекономіки.

У першій своїй частині вона закладає базові методологічні підходи в сучасній теоретичній економіці, дає фундаментальний категоріальний апарат, необхідний для успішного освоєння будь-якої економічної дисципліни. Тому навчальною метою базової частини курсу в першому семестрі є вивчення основних понять, категорій та інструментів економічної теорії, опис найбільш загальних взаємозв'язків і закономірностей на різних рівнях сучасної економіки.

економічні-спеціальності

У другому семестрі, навчальною метою розвиненої...


18.02.2017 12:53/читати далі...
Мікроекономічні теорії виробництва

Мікроекономіка є однією з двох складових частин сучасної економічної теорії. Історично корені мікроекономіки йдуть в працях фізіократів (Ф. Кене), класичної (А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Б. Сео), неокласичної (А. Маршалл, Госсен, К. Менгер, Ф. Візер, С. Парето, Л. Вальрас та ін) шкіл. Як і будь-яка інша науки мікроекономіка характеризується: по-перше, власним об'єктом вивчення; по-друге, змістом, тобто предметом дослідження.

Курс «Мікроекономічні теорії виробництва» утворений на основі вивчення предмету «Мікроекономіка».

економічні-процеси-на-мікрорівні

При вивченні навчальної дисципліни...


18.02.2017 12:55/читати далі...
Моделі управління ризиком

Управління ризиками (англ. Risk management) - процес прийняття і виконання управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливого результату і мінімізацію можливих втрат, викликаних його реалізацією.

Мета вивчення дисципліни «Моделі управління ризиком» полягає в тому, щоб дати студентам знання з основ системного підходу до управління ризиками в економіці, ознайомлення з теорією і практикою побудови математичних моделей, структурних схем забезпечення економічної безпеки, навчити керувати техногенними, природними та екологічними ризиками.

Моделі-управління-ризиком

Основні завдання вивчення дисципліни...


18.02.2017 12:57/читати далі...
Мотивація персоналу

Одним із факторів підвищення ефективності роботи підприємства є система мотивації і стимулювання працівників ("людського ресурсу") як головного компонента корпорації: без зацікавленості працівників навіть саме творче керівництво не доб'ється більш високої продуктивності праці. Політика корпорації щодо утримання кваліфікованих кадрів, залученню нових цінних працівників також має базуватися на системі мотивації, далеко виходить за просте застосування методу "батога і пряника» і маніпулювання.

В сучасній корпорації співробітництво і партнерство персоналу з компанією знаходить нові риси: зрушення у виробничій сфері в бік знань, інформації і збільшеної свободи працівників трансформують традиційні економічні (утилітарні) цінності, мотиви і стимули в постекономічне втілення і розвиток своїх здібностей і якостей, довіру, участь у процесі прийняття рішень, у прибутку фірми і т. п. Тому активне використання фахівцями в області людських ресурсів системи мотивації і стимулювання персоналу на підприємстві є потужним засобом активізації і підвищення продуктивності працівників.

Мотивація-персоналу

Мета: сформувати...


18.02.2017 12:59/читати далі...
Муніципальне управління

Викладання дисципліни «Муніципальне управління» будується виходячи з необхідного рівня спеціальної підготовки менеджерів, які навчаються за спеціальністю «Державне і муніципальне управління», до професійної діяльності у сфері муніципального управління.

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців твердих теоретичних знань і практичних навичок, що дозволяють аналізувати економічні процеси на конкретній території і володіти методами наукових досліджень у різних сферах діяльності муніципального управління.

місцеве-самоврядування

Без знання економіки та конкретної обстановки свого...


18.02.2017 13:00/читати далі...
Національна економіка

Національна економіка – це просторове визначення, специфічна організація життя суспільства.

Метою дисципліни є засвоєння знань про типологію сучасних господарських систем і особливості національної економіки України; структуру національної економіки, основні взаємозв'язки її елементів і зміст основних народногосподарських пропорцій; показники оцінки використання ресурсів національної економіки та її сучасного стану; тенденції розвитку економічної системи України, сутність і причини кризових явищ; показники, що характеризують місце української економіки у світовій економіці; показники та умови забезпечення національної економічної безпеки; функції держави в національній економіці України і зміст її економічної політики.

економічна-політика 

Дисципліна «Національна економіка» включена...


18.02.2017 13:02/читати далі...