Роздрукувати сторінку

Економічні предмети

Інвестиції та інвестиційний аналіз

Інвестиційний аналіз дозволяє оцінити інвестиційну привабливість організації для зовнішнього інвестора (оцінка на фондовому ринку при формуванні інвестиційних портфелів), так і для власників бізнесу при оцінки ефективності вкладення в інвестиційні проекти з допомогою оцінки таких показників як NPV, IRR, IP і їх модифікацій.

Цілями освоєння дисципліни «Інвестиції та інвестиційний аналіз» є розвиток особистісних якостей, формування загальнокультурних та професійних компетенцій відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти.

інвестиційна-діяльність

Мета дисципліни...


18.02.2017 09:33/читати далі...
Міжнародна економічна діяльність

«Міжнародна економічна діяльність» - предмет, який вивчається студентами економічних спеціальностей і направлений на формування вмінь та навичок в галузі міжнародних економічних відносин.

Мета викладання курсу: становлення у студентів теоретичних умінь про сьогоднішні реалії формування міжнародних економічних відносин і практичних здібностей аналізу складних явищ в світогосподарських зв'язках в період глобалізації світового господарства.

Міжнародна-економічна-діяльність

Завданнями дисципліни є...


18.02.2017 09:37/читати далі...
Міжнародна інвестиційна діяльність

Дисципліна «Міжнародна інвестиційна діяльність» входить в перелік курсів варіативної частини гуманітарного, соціального та економічного циклу. Заснована на знаннях наукових законів виробництва. Для освоєння дисципліни необхідні знання основних економічних законів, особливостей ведення виробництва. Дисципліна спрямована на те, щоб дати студентам теоретичні, методологічні та практичні знання, що формують сучасну практичну основу для освоєння профілюючих навчальних дисциплін і виконання основних професійних завдань: обґрунтування ефективного ведення виробництва.

Метою освоєння дисципліни є ознайомлення студентів з основними закономірностями, структурою та принципами організації інвестиційної діяльності, її основних елементів, а також міжнародної інвестиційної діяльності для подальшого застосування їх на практиці.

інвестиційна-діяльність

Завданнями дисципліни є...


18.02.2017 09:41/читати далі...
Міжнародна торгівля (Міжнародна торгівельна діяльність)

Міжнародна торгівля (World trade) - це система (сукупність) міжнародних відносин у сфері обміну товарами, що полягає у проведенні зовнішніх торгових операцій всіх держав світу, під поняттям зовнішня торгівля мається на увазі торгівля однієї країни з іншими державами, яка формується із ввозу і вивозу товарів, при цьому різна зовнішньоторговельна діяльність ділиться по товарній спеціалізації на торгівлю готовою продукцією, торгівлю сировиною, а також торгівлю послугами, при цьому дотримується міжнародних правил торговельних відносин, які контролюються органом Генеральної Асамблеї з питань в області торгівлі і розвитку.

Міжнародна торгівля (World trade) - це обмін товарами і послугами між різними країнами, пов'язаний із загальною інтернаціоналізацією господарського життя та інтенсифікацією міжнародного поділу праці в умовах науково-технічної революції.

Міжнародна-торгівля 

Метою освоєння дисципліни...


18.02.2017 09:43/читати далі...
Міжнародний бізнес

«Міжнародний бізнес» - курс, який направлений на вивчення студентами економічних спеціальностей.

Вивчення курсу «Міжнародний бізнес» дає можливість студентам не лише отримати системні знання про сучасний міжнародний бізнес, але й отримати уявлення про методи аналізу, оцінки, обґрунтування можливих шляхів і способів інтернаціоналізації бізнесу в умовах глобалізації світової економіки і конкуренції.

ведення-міжнародного-бізнесу

Метою вивчення дисципліни...


18.02.2017 09:45/читати далі...
Міжнародний економічний аналіз

Термін «аналіз» з грецької трактується як «розчленування».

Економічний аналіз - це форма пізнання предметів і явищ оточуючої дійсності, який базується на діленні цілого на функціональні частини та опануванні їх у всьому різноманітті зв'язків.

Дисципліна «Міжнародний економічний аналіз» є базовою (загальнопрофесійною) частиною професійного циклу підготовки студентів за напрямом підготовки «Економічна безпека».

діяльність-підприємства

Мета опанування дисципліни...


18.02.2017 09:47/читати далі...
Міжнародний маркетинг

Інтенсивна інтеграція України у світову систему господарства, її включення в міжнародний поділ праці привели до того, що у зовнішньоекономічні відносини залучаються все більше підприємств, які повинні самостійно налагоджувати свій експорт продукції і послуг, раціоналізувати імпорт. Успіх цієї діяльності визначається професійним рівнем фахівців у роботі з іноземними партнерами.

Тому метою курсу «Міжнародний маркетинг» є навчання теорії і практиці маркетингової діяльності українських підприємств на міжнародних ринках.

маркетингова-діяльність 

Завданням дисципліни є...


18.02.2017 09:49/читати далі...
Міжнародний промисловий маркетинг

Промисловим маркетингом називається система розроблення та реалізації виробничої і комерційної політики на промисловому підприємстві, націлена на одержання максимального прибутку на основі вивчення ринку і створення конкурентоспроможної продукції за умови її повної реалізації.

Концепцією промислового маркетингу є встановлення мети, яка досягається завдяки розробці програми, що визначає виробничу і комерційну політику підприємства.

маркетингова-діяльність

Метою промислового маркетингу є...


18.02.2017 09:53/читати далі...
Міжнародні економічні відносини

Дисципліна «Міжнародні економічні відносини» відноситься до циклу фахових дисциплін (базова частина) Основної освітньої програми за напрямом «Економіка». Дисципліна реалізується кафедрою економіко-управлінських і правових дисциплін.

Зміст дисципліни «Міжнародні економічні відносини» охоплює коло питань, пов'язаних з формуванням функціонуванням та розвитком світової економіки і міжнародних відносин.

економічні-явища

Дисципліна «Міжнародні економічні відносини» спрямована на...


18.02.2017 10:00/читати далі...
Міжнародні комерційні контракти

Міжнародний комерційний контракт – це договір, ускладнений іноземним елементом, укладений сторонами з метою здійснення підприємницької діяльності.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародні комерційні контракти» складено у відповідності з навчальними планами програми «Міжнародний бізнес» напряму «Менеджмент».

зовнішньоекономічна-діяльність

Дисципліна «Міжнародні комерційні контракти» посідає...


18.02.2017 12:43/читати далі...